HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaadsgriffie voorlopig niet uitgebreid

Raadsgriffie voorlopig niet uitgebreid

pen en inkt.jpgDe raadsgriffie van de gemeenteraad van Purmerend wordt voorlopig niet uitgebreid. Dat bepaalde de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 24 april jl. Het raadspresidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, stelde voor om de griffie uit te breiden, zodat zij haar taken beter kon uitoefenen, maar een meerderheid van de raad wilde geen besluit nemen over het voorstel.

De raadsgriffie bestaat momenteel uit een fulltime griffier en zes forumgriffiers die het griffiewerk naast hun reguliere werk als gemeentelijk ambtenaar doen. Elk van de drie raadsfora krijgt ondersteuning van twee forumgriffiers. In het voorstel zou de griffier, mevr. J. Kamminga, ondersteund worden door een loco-griffier en een raadsadviseur. Omdat tijdens het zomerreces een overgang naar een uitgebreide griffie soepel zal verlopen, werd het voorstel al in de raadsvergadering van april op de agenda van de gemeenteraad gezet. In de zomervakantie, die voor de griffie betrekkelijk rustig is, kon de wervings- en selectieprocedure worden gehouden.

Het raadspresidium wilde, vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de nieuwe structuur van de griffie een bedrag van 100.000 euro beschikbaar stellen. Hiervoor is goedkeuring van de raad nodig. Tijdens het vaststellen van de agenda wilde enkele partijen dat het voorstel niet behandeld zou worden. Toch stemde een meerderheid vóór behandeling van het voorstel. Maar toen het voorstel eenmaal aan de orde kwam wilde de raad geen besluit nemen over de uitbreiding. Men vond de beslisvolgorde niet goed en de functieomschrijving niet duidelijk. Men bestempelde een eventueel besluit over dit voorstel als onzorgvuldig en onwenselijk. Daarom werd het punt uiteindelijk niet in behandeling genomen.

Wanneer de griffie daadwerkelijk uitgebreid zal worden, is niet duidelijk. Stadspartij P93 is juist vóór een sterk functionerende griffie. "Het is belangrijk dat een orgaan als de griffie onafhankelijk van het college en geheel in dienst van de gemeenteraad kan functioneren", aldus de Stadspartij.

Algemeen Bestuur artikelen