HomeNieuwsSociale ZakenRaad om zienswijze gevraagd op intentie tot oprichting Participatiebedrijf

Raad om zienswijze gevraagd op intentie tot oprichting Participatiebedrijf

Baastedepartibe
De gemeenten Purmerend en Zaanstad starten met de oprichting van een nieuwe uitvoeringsorganisatie, met als werktitel: het Participatiebedrijf. De raad heeft op 30 juni 2016 een principebesluit genomen voor deze keuze. De eerste stap voor de oprichting van het Participatiebedrijf is het besluit van het college om de intentie tot oprichting uit te spreken.
Dit betekent de start van de voorbereiding tot oprichting. Rond de zomer zal het definitieve oprichtingsbesluit ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Omdat de intentie tot oprichting de eerste belangrijke stap in dit traject is, wordt het voorgenomen besluit vanavond  (6 april) ter meningsvorming aan de raad i.c. de commissie Samenleving voorgelegd. Het gaat hierbij om het geven van een zienswijze op zowel de intentie om het participatiebedrijf op te richten om de participatietaken uit voeren, als op de uitgangspunten die onderdeel gaan uitmaken van de regeling. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de brief van het college.
Ter meningsvorming raadsleden
De gemeenten Purmerend en Zaanstad starten met de oprichting van een nieuwe uitvoeringsorganisatie, met als werktitel : het Participatiebed rijf. Beide gemeenten worden 50% eigenaar van het bedrijf. Voorgesteld wordt te kiezen voor een rechtsvorm met een redelijk eenvoudig bestuursmodel. En een rechtsvorm waarin medewerkers van BaanStede en gemeenteambtenaren die overgaan hun ambtelijke aanstelling kunnen blijven behouden. Voor de Wsw-medewerkers zorgt het bedrijf dat er passend werk is en dat zij zich kunnen ontwikkelen met als doel om zoveel mogelijk werk te bieden bij reguliere werkgevers.
De bijdrage van Zaanstad en Purmerend aan het Participatiebedrijf bestaat uit menskracht en (financiële) middelen die nodig zijn voor projecten en trajecten en de bijdrage voor de Wsw-medewerkers. De kosten voor de oprichting van het Participatiebedrijf passen binnen de huidige begrotíng. De eerste contouren van het Participatiebedrijf zijn helder en de komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van het bedrijf.
De eerste stap voor de oprichting van het Participatiebedrijf is het besluit van het college om de intentie tot oprichting uit te spreken. Dit betekent de start van de voorbereiding tot oprichting. Rond de zomer zal het definitieve oprichtingsbesluit ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Voorgenomen besluit thans voor geven zienswijze naar raad
Omdat de intentie tot oprichting de eerste belangrijke stap in dit traject is, wordt het besluit ter zienswijze aan de raad voorgelegd.
Concrete vragen:
 1. Een zienswijze te geven op de intentie een nieuwe verbonden partij met de werktitel “Participatiebedrijf’ op te richten om de participatietaken uit te voeren;
 2. Een zienswijze te geven op de uitgangspunten die onderdeel gaan uitmaken van de regeling:
  1. Het Participatiebedrijf is er voor de uitvoering van de oude Wsw en de uitvoering van taken ten behoeve van de Participatiewet;
  2. Het Participatiebedrijf werkt als dienstverlener voor werkgevers en als aannemer van werk voor opdrachtgevers in het publieke en private domein;
  3.  Het Participatiebedrijf is 50-50 eigendom van Purmerend en Zaanstad;
  4. Het Participatiebedrijf heeft een eenvoudig bestuur, is uitvoerend en slagvaardig;
  5. Het Participatiebedrijf heeft ruimte voor innovatie en ondernemerschap met ruimte voor “couleur locale”;
  6. Regiogemeenten en derden kunnen inkopen bij het Participatiebedrijf.

Sociale Zaken artikelen