HomeNieuwsSociale ZakenPurmerend krijgt convenant "Kinderen doen mee"

Purmerend krijgt convenant “Kinderen doen mee”

voetbaljeugd_kleinWethouder B. Daan (jeugd en jongeren) heeft middels een brief, aan staatssecretaris A. Aboutaleb (Sociale Zaken) laten weten dat Purmerend een convenant aangaat het met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zo goed mogelijk ter laten meedoen. Het gaat dan met name om sport en cultuur.

Purmerend kent al veel projecten waar het mogelijk wordt gemaakt om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen tot 120% van de minima te ondersteunen. Een voorbeeld is de geld-terug-regeling. “Op zich een mooie regeling,” zegt Mario Hegger (Stadspartij). “Maar de ouders die het geld niet hebben, kunnen het vaak niet voorschieten om het vervolgens met een bonnetje te declareren.” Volgens de Stadspartij is het beter als de ouders, de aanvraag indienen en dit via de Sociale Dienst aan de betreffende leverancier van de activiteiten wordt betaald.

Verder vindt de Stadspartij het een slechte zaak dat niet per gezin bekeken wordt of men boven de 120% van het minimuminkomen nog in aanmerking kan komen voor een vergoeding. Als de ouders één euro meer verdienen, vallen zij buiten de regeling. Ook kunnen ouders in financiële problemen zijn geraakt en zijn de kinderen dubbel geraakt. Zij hebben thuis de nodige spanningen te verduren en kunnen zich niet eens ontspannen bij een sportvereniging of in het zwembad.

Het Nationaal Sportfonds (NSF) kan ook hierin een oplossing bieden, maar dan zal de gemeente Purmerend een financiële bijdrage moeten leveren. Dit kon al eerder voor 17.000 euro warmee zeventig kinderen konden worden geholpen. Hier zag de meerderheid van de gemeenteraad, na mooie woorden van de wethouder, vanaf. “Nu staan de kinderen waarvoor het was bedoeld nog steeds langs de lijn,” zegt Hegger. “Juist de sportverenigingen moeten een korte lijn hebben met de gemeente of zaken financieel goed af te wikkelen.”

Met de nieuwe financiële injectie heeft het college van B&W van Purmerend de ambitie om 50% van de kinderen waar het om gaat te laten participeren. De andere 50% kan dus niet participeren en blijft aan de kant staan. De Stadspartij vindt dit niet correct en gaat er vanuit dat 100% van de kinderen die niet mee participeren mee kunnen doen. “Wij hopen dat de afspraken snel worden omgezet in daden,” aldus Hegger.

 

Hieronder twee artikelen uit het convenant:

Artikel 3. Inzet van de Staatssecretaris

1.      De Staatssecretaris vindt dat alle kinderen dezelfde kansen en mogelijkheden moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een sportvereniging of op de muziekschool. Ook kinderen in arme gezinnen moeten maatschappelijk kunnen participeren.

2.      Eerder zijn in het Deelakkoord participatie met de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt om armoede en schulden te bestrijden (zie bijlage). In het verlengde van deze bestuurlijke afspraken wil de Staatssecretaris de maatschappelijke participatie van kinderen in arme gezinnen een extra impuls geven door financiële drempels voor deze kinderen te verminderen of weg te halen.

3.      De Staatssecretaris heeft de ambitie om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet participeert met de helft terug te brengen en stelt in 2008 € 40 miljoen en in 2009 € 40 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten via de algemene uitkering van het Gemeentefonds om deze ambitie te realiseren.

 

Artikel 4. Nadere afspraken

1.      De gemeente Purmerend zet zich in om het aantal kinderen in arme gezinnen dat niet maatschappelijk participeert met 50% terug te brengen. De doelgroep betreft alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in gezinnen met een inkomen tot 120% van het Wettelijk Minimumloon (WML)/sociaal minimum. De afgesproken inzet van de gemeente Purmerend in het kader van dit convenant is een onderdeel van haar bredere armoedebeleid (bijlage 2) .

2.      De gemeente Purmerend verstrekt waar mogelijk voorzieningen in natura aan kinderen in arme gezinnen.

3.      De gemeente Purmerend werkt samen met de sportverenigingen en cultuurinstellingen, scholen, centra voor jeugd en gezin opdat de activiteiten elkaar versterken en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de lokale bestaande voorzieningen en de (vrije) keuzemogelijkheid voor kinderen zo groot mogelijk wordt gelaten. Waar voorzieningen ontbreken, spant de gemeente zich in om samen met het middenveld een passend aanbod te ontwikkelen. Hiervoor kunnen bestaande subsidieregelingen en uitkeringen vanuit sport- en cultuurbeleid worden benut. De gemeente Purmerend streeft naar activiteiten die een duurzame impact hebben. De effecten van het beleid worden met de Staatssecretaris gezamenlijk periodiek geëvalueerd en zo nodig worden de afspraken aangepast.

Sociale Zaken artikelen