HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProject tijdelijke (nood)woningen Vurige Staart vertraagd

Project tijdelijke (nood)woningen Vurige Staart vertraagd

VurigeStaartHA
Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en de lange wachttijd voor een sociale huurwoning van een corporatie ontstaan er maatschappelijke problemen. Er is besloten dat de locatie Vurige Staart naast de Mac Donalds en de KFC aangewezen wordt voor het realiseren van tijdelijke huisvesting. 
Er is een groep woningzoekenden die niet in aanmerking komt voor een urgentie en onvoldoende inschrijfduur heeft opgebouwd om ‘aan de beurt’ te zijn, maar wel dringend woonruimte nodig heeft. Een deel van deze groep zou al geholpen zijn door tijdelijke huisvesting, zodat in deze periode het woonprobleem structureel kan worden opgelost.
Denk hierbij aan een echtscheiding waarbij een uitspraak van de rechter wordt afgewacht, of iemand met een urgentieverklaring die zelfs met die urgentieverklaring mogelijk nog een halfjaar of langer moet wachten voordat er een geschikte woning vrijkomt. Om deze groep van woningzoekenden met spoed ook snel te kunnen helpen is besloten tijdelijke woningen te realiseren waar tijdelijke huisvesting kan worden aangeboden.
Beperkt aanbod
Binnen het woningaanbod is er in de sociale huurprijsklasse zeer beperkt particulier aanbod. Het grootste deel van woningen in deze prijsklasse is in het bezit van de woningcorporaties. Voor het aanbod van de sociale huurwoningen van de corporaties is het woonruimteverdeelsysteem van toepassing en wordt de volgorde van toewijzing door de inschrijfduur bepaald. Waarbij in geval van urgentie (gebonden aan strikte regels) een urgentieverklaring afgegeven wordt. Een urgentieverklaring gaat voor op inschrijfduur.
 Marktverkenning
Uit een marktverkenning is gebleken dat er meerdere partijen zijn die de woningen kunnen realiseren. Daarnaast zijn er meerdere partijen die deze zogenoemde short stay woningen kunnen beheren.
Het moeilijkst is het vinden van een marktpartij die zowel de exploitatiekosten kan dragen als de verantwoordelijkheid kan nemen voor het beheer waarbij de woningen voor een sociale huurprijs kunnen worden aangeboden. Daarbij speelt ook de juridische complexiteit om een marktpartij verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen beheer en gelijktijdig als overheid zekerheid te willen hebben over de toewijzing waarbij de woningen bij de doelgroep terecht komen.
Marktpartijen niet haalbaar
De gemeente heeft gesprekken gevoerd en geprobeerd om met een lokale marktpartij, die veel ervaring heeft in het realiseren en mogelijkheden van beheer van sociale huurwoningen in de regio, om gezamenlijk te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare business case. Echter de periode voor de exploitatie en het door een marktpartij moeten afprijzen van risico’s en onzekerheden blijft leiden tot een niet haalbaar plan.
Mogelijkheden woningcorporatie
Na het stoppen van de lopende aanbesteding met de marktpartij is met een corporatie het gesprek gestart of zij mogelijkheden zien om tijdelijke woningen te realiseren voor short stay. Deze verkenning verloopt nu vooralsnog positief.
Partijen moeten gezamenlijk komen tot goede afstemming over de afbakening van de doelgroep, de voordracht van passende kandidaten en de volgorde van toewijzing van de woningen. Zowel een corporatie als de gemeente zijn gehouden aan strikte voorwaarden.
De mogelijkheden worden nu juridisch verkend.
Haalbare exploitatie
Een corporatie heeft te maken met strikte regels over de investeringen in woningen. Deze hebben naast eisen over de huurprijs en de doelgroep waarvoor de investering wordt gedaan ook te maken met regels rond de exploitatie en afschrijvingsperiode. Dit betekent dat partijen nu verkennen of het mogelijk is om de tijdelijke woningen na het tijdelijk gebruik van 10 jaar op een andere plek te kunnen blijven gebruiken, waarbij dan kan worden bekeken voor welke doelgroep. Ook wordt verkend welke aantallen er minimaal nodig zijn om de exploitatie haalbaar te maken en welke aantallen er wenselijk zijn om het beheer goed te kunnen doen.
Planning en communicatie
De tijdsplanning voor de uitvoering verschuift hiermee wel. Beide partijen hebben de wens dit jaar tot een overeenkomst te kunnen komen, zodat in 2018 de woningen gerealiseerd kunnen worden
Met de omgeving is nog niet gecommuniceerd over realisatie van de woningen achter de KFC. Met de communicatie wordt gewacht totdat er meer helderheid is over de plannen.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen