HomeNieuwsAlgemeen BestuurProgrammabegroting 2016-2019 vastgesteld

Programmabegroting 2016-2019 vastgesteld

begroting
Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad van Purmerend de gewijzigde programmabegroting 2016-2019 vastgesteld.

Met het vaststellen van de begroting is ook ingestemd met onder andere de keuzes voor een verhoging van de toegangsprijzen van het zwembad vanaf 2017, een structureel bedrag voor Bureau Toerisme Laag-Holland, een incidenteel bedrag voor aanpassingen aan de busbaan N235 en een structureel bedrag voor het Luilak Dance Event. Op de VVD na, steunden alle fracties een wijzigingsvoorstel van D66, STADSPARTIJ, CDA, GroenLinks en Ouderenpartij AOV Purmerend om al in 2016 te beginnen met het inrichten van de 6-minutenzones voor automatische externe defibrillators (AED’s) in Purmerend, in plaats van te wachten tot 2017. 
Bij het vaststellen van de begroting benadrukten PvdA, GroenLinks en TROTS moeite te hebben met de subsidie voor het Luilak Dance Event. Leefbaar Purmerend gaf aan wel voor de begroting te stemmen maar tegen lastenverhoging voor burgers te zijn.

Extra geld vanaf 2017

De vastgestelde meerjarenbegroting 2016-2019 is sluitend. Het college heeft daarnaast gezocht waar geld gevonden kan worden voor extra uitgaven of nieuw beleid in de laatste twee jaar van de bestuursperiode. De raad kreeg daarvoor een aantal keuzes voorgelegd. Daarbij is voorgesteld om dit geld enerzijds in te zetten voor groei van de algemene reserve naar minimaal 15 miljoen en anderzijds te gebruiken voor nieuwe uitgaven. Op GroenLinks en LVD na, steunden alle fracties een wijzigingsvoorstel van de VVD en Leefbaar Purmerend om over dit uitgangspunt pas een besluit te nemen na discussie in de raad in het begin van 2016.
Het college van B en W vroeg de raad ook om nu al aan te geven aan welke onderwerpen het geld kan worden besteed. De raad nam unaniem een wijzigingsvoorstel van het CDA, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend en STADSPARTIJ aan om niet nu al te besluiten waar het geld aan wordt uitgegeven, maar dit pas bij de kadernota 2017 te bespreken. De financiële cijfers zijn zozeer aan verandering onderhevig dat een goede afweging voor de latere uitgaven nu niet gemaakt kan worden.

De raad maakte de volgende keuzes om financiële ruimte te maken in de begroting 2017. Bij de volgende kadernota (juni 2016) wordt een besluit genomen over de besteding daarvan:

Schrappen bezuiniging en herziening activiteiten maatschappelijk beleidskader

Met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen van Leefbaar Purmerend werd het wijzigingsvoorstel van PvdA en GroenLinks aangenomen om de bezuiniging en herziening van activiteiten van het maatschappelijk beleidskader niet door te laten gaan. Eerder had de raad al besloten om in een raadswerkgroep ‘kaderstelling subsidies‘ het subsidiebeleid nog uitgebreid te bespreken en tegen het licht te houden. Dit traject moet voldoende ruimte krijgen zonder een al ingenomen doelstelling om vanaf 2018 structureel € 100.000 te bezuinigen. Dit laatste sluit ook aan bij het advies van de rekenkamercommissie.

Geen bezuiniging op financiering Natuur- en milieueducatie (NME)

Op de VVD na, steunden alle fracties het wijzigingsvoorstel van PvdA, D66, STADPARTIJ GroenLinks, CDA en Ouderenpartij AOV Purmerend om de bezuiniging op de financiering van NME te schrappen. Het natuur- en milieuonderwijs heeft, aldus de fracties, een belangrijke en zeer nuttige waarde voor leerlingen van basisscholen. Basisscholen hebben aangegeven hier onvoldoende financiële ruimte voor te hebben. Indien de financiering door de gemeente stopt, zal NME op scholen daardoor als een nachtkaars uitgaan.

Behoud van speelplaatsen

Unaniem werd het wijzigingsvoorstel van D66, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD aangenomen over het behoud van speelplaatsen. De raad is van mening dat het verminderen of niet meer vervangen van speelplaatsen een verschraling van het speelaanbod en een vermindering van de leefbaarheid in de wijken betekent. De gemeente kan wel kijken hoe de bevolkingssamenstelling van een wijk of buurt verandert en daarop inspelen voor wat betreft het aanbod van speelplaatsen. Dat is een veel natuurlijker verloop van zaken waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van bewoners.

Geen korting op subsidie Reuringfestival

Unaniem werd het wijzigingsvoorstel van D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en STADSPARTIJ aangenomen om de subsidie/sponsorbijdrage voor het Reuringfestival niet te korten. Deze korting zorgt volgens de raad voor een negatieve tendens: Reuring kan niet meer vier dagen dezelfde kwaliteit aanbieden, het aantal bezoekers neemt af, de diversiteit wordt minder en Purmerend raakt een uniek festival kwijt. Het wegvallen van een gedeelte van de kwaliteit in programmering en het aantal festivaldagen hebben ook invloed op de overige sponsoring voor het festival.
Purmerend kan zich door behoud van de bijdrage als een belangrijke culturele speler blijven zien. Wel benadrukt de raad dat de organisatie van Reuring zelf actief op zoek moet blijven naar sponsoren.

Geen bezuiniging op verkeersveiligheid bij scholen

Unaniem steunde de raad het wijzigingsvoorstel van D66 en PvdA om door te gaan met begeleiding en voorlichting van schoolbesturen en ouders op het gebied van verkeersveiligheid rondom scholen en het onderhouden van fysieke maatregelen en signaleringen, zoals de blauwe cirkels op straat. De raad is van mening dat verkeersveiligheid rondom scholen structurele aandacht nodig heeft van alle betrokkenen. Een belangrijk element in de verkeersveiligheid rond scholen is het toenemende aantal kinderen dat met de auto naar school wordt gebracht en het rijgedrag dat de ouders daarbij vertonen (zoals te hard rijden en het blokkeren van overig verkeer). Bij meerdere scholen worden nog steeds knelpunten ervaren, dus blijft begeleiding, voorlichting en advisering over een veilige schoolomgeving nodig.

Een ton bezuinigen op materiële budgetten wijken

Met 26 stemmen vóór en 9 stemmen tegen (van PvdA en Ouderenpartij AOV Purmerend) stemde de raad in met het wijzigingsvoorstel van D66 en CDA om een deel van de onbenutte wijkbudgetten te gebruiken om op een andere wijze bij te dragen aan leefbare en groene wijken. Jaarlijks blijft geld vanuit de wijkbudgetten over. Dit budget is bedoeld voor de leefbaarheid van de wijken. Het gaat om de volgende bezuinigingen: € 25.000 op reconstructies groen, € 25.000 op materiële organisatiekosten, € 20.000 op kleur en fleur, € 20.000 op civieltechnisch werk en € 10.000 op de wijkbudgetten.

Minder onderzoeksproducten

Met 30 stemmen vóór en 5 stemmen tegen (van PvdA en TROTS) steunde de raad het wijzigingsvoorstel van D66 en het CDA om te kiezen voor een bezuiniging op onderzoeksproducten van de gemeente. Onderzoek kan worden uitbesteed of geschrapt. Er zal echter formatie in huis moeten blijven voor de statistische informatievoorziening en voor inkoop, coördinatie en controle van uitbesteed onderzoek.
Landelijk wordt vooral ingezet op waarstaatjegemeente.nl. Dat geeft, volgens de meerderheid van de raad, de nodige informatie en vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten. Andere onderzoeksproducten kunnen dan komen te vervallen. Tegelijkertijd is het goed als de raad vaker stilstaat bij de vraag of een onderzoek of een evaluatie echt noodzakelijk is. Ook dat draagt bij aan lagere kosten voor onderzoek.

Verbeteren kwaliteitsniveau buitenruimte

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (van VVD en Ouderenpartij AOV Purmerend) steunde de raad het wijzigingsvoorstel van het CDA en D66 over het verbeteren van het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud van niveau C naar A en hiervoor € 106.000 toe te voegen aan de keuzes voor extra uitgaven in de kadernota 2017. Door de vele bezuinigingen op de openbare ruimte daalt het kwaliteitsniveau overal in de stad tot niveau C. Dit leidt tot een zichtbaar minder schone stad en hoog opgroeiend onkruid. De meerderheid van de raad vindt dat hier iets aan gedaan moet worden, speciaal voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van het centrum, de doorgaande wegen en de wijkcentra.

Belastingmaatregelen 2016

In aansluiting op de vastgestelde programmabegroting nam de raad ook een besluit over de belastingmaatregelen. Met 32 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (van Leefbaar Purmerend) zijn de belastingmaatregelen 2016 vastgesteld. De raad heeft eerder besloten uit te gaan van kostendekkende tarieven voor heffingen en leges. De gemeente hanteert voor 2016, net als het Centraal Bureau voor de Statistiek, een indexering van nul procent voor de Onroerende Zaak Belastingen. Voor de tarieven van de overige heffingen en leges is besloten een inflatiepercentage van 1,5% te hanteren om recht te doen aan de werkelijke kostenontwikkeling (lonen en prijzen). Uitzondering hierop zijn legestarieven waarvan het Rijk de hoogte bepaalt, zoals de maximale tarieven voor reisdocumenten en het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Ook wordt een aantal nieuwe tarieven opgenomen, zoals een tarief voor een geprint trouw- of partnerschapsboekje. Een tariefsverlaging geldt voor de precariobelasting voor evenementen.

Algemeen Bestuur artikelen