HomeNieuwsAlgemeen BestuurProgramma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2024 & Uitvoeringsprogramma 2024

Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2024 & Uitvoeringsprogramma 2024

KoogEA6
Foto Stadspartij-BPP


Door de burgemeester is de gemeetenraad geinformerd  over het Programma Uitvoering en Handhaving 2024 (hierna: programma) en het Uitvoeringsprogramma 2024 Omgevingsdienst IJmond (hierna: uitvoeringsprogramma ODIJ. Op 19 december 2023 hebben wij het programma en het uitvoeringsprogramma ODIJ vastgesteld.

In het programma worden de activiteiten beschreven die het Omgevingsteam en het team Toezicht en Handhaving (T&H) van de gemeente Purmerend op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) in 2024 zullen uitvoeren. Wij zijn wettelijk verplicht om het VTH-beleid uit te werken in een programma waarin wordt aangegeven welke activiteiten wij in dat jaar gaan uitvoeren. Dit programma geeft hier invulling aan.

Het jaar 2024 staat met name in het teken van het werken en ervaring opdoen met de Omgevingswet. De nieuwe werkprocessen en werkwijze zal dan in de praktijk getest gaan worden. Waar nodig nemen we de werkprocessen onder de loep en passen we deze aan. Voor het omgevingsplan staan een aantal acties op de planning in 2024.

Naast verbetering van de dienstverlening en de dagelijkse werkzaamheden wordt een aantal prangende activiteiten samen met partners op projectmatige en thematische wijze opgepakt. Gelet op de impact van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn we de winkel aan het verbouwen, maar blijft deze wel open. Voor grootschalige projecten moet daarom een pas op de plaats worden gemaakt. Daarom zijn de thematische activiteiten in omvang iets beperkt in 2024.

Toelichting uitvoeringsprogramma ODIJ

De werkzaamheden die Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) voor de gemeente Purmerend uitvoert op grond van het basistakenpakket en gemaakte afspraken, worden beschreven in het uitvoeringsprogramma. Er is een aantal ontwikkelingen dat invloed heeft op de uit te voeren werkzaamheden in 2024. Dit zijn onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond en verbetering van het VTH-stelsel (volgend uit de aanbevelingen die de Commissie van Aartsen heeft gedaan).

Voor het hele werkgebied zal de omgevingsdienst in 2024 aan de volgende onderwerpen extra aandacht schenken: zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning, afvalstoffen/afvalwater, energiebesparingsplicht, asbest, luchtkwaliteit, de afhandeling van klachten, ongewone voorvallen bij bedrijven die bij ODIJ horen en (verontreinigde) bodemlocaties.

Specifiek voor Purmerend zullen de in onderstaande  beschreven activiteiten worden uitgevoerd. Het gaat hier ook om de overige taken in de voormalige gemeente Beemster.

Toezicht en handhaving

Controles van bedrijven en instellingen

Ketenhandhaving asbest

Ketenhandhaving grondstromen

Vergunningen

Procedures meldingen Activiteitenbesluit

Procedures milieuvergunning

Procedures maatwerk milieuvergunning

Procedures Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit

Procedures (asbest) sloopmeldingen

Uitgelichte doelen

Bedrijventerreinen (integrale actualisatie)

Vergunning plichtige bedrijven

Stalbranden (samen met VrZW)

Lees HIER het gehele programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2024

Algemeen Bestuur artikelen