HomeNieuwsMilieuProef voor inzamelen kunststoffen plotseling gewijzigd

Proef voor inzamelen kunststoffen plotseling gewijzigd

plastic hero poster
In december heeft wethouder Helm de gemeenteraad door een een brief geïnformeerd over een proef (pilot) rond het inzamelen van kunststoffen en het verbeteren van afvalscheiding in een deel van Overwhere (proefgebied). In de afgelopen maanden is het college echter tot andere inzichten gekomen. Hierdoor zal het college de proef op de eerder voorgestelde wijze zo niet uitvoeren.

Het doel van de proef is om ervaringen op te doen met het inzamelen van kunststoffen om uiteindelijk in Purmerend het totale afvalscheidingpercentage te verhogen van 45% naar minimaal 50%. Landelijk geldt de eis dat gemeenten zich moeten inspannen om aan 60% van het afval scheiden aan de bron te komen

Proef  Overwhere-Noord op voorgenomen wijze anders uitvoeren
De strekking van de proef in eerste instantie was dat in Overwhere-Noord bij de laagbouw, een jaar lang kunststofverpakkingen verzameld in plastic zakken samen met papier in één container zouden worden ingezameld.
Bij een aantal hoogbouwflats zouden kunststofverpakkingen worden ingezameld door aparte inpandige containers.
Alles nog eens goed tegen het licht houdend, is het college tot de conclusie gekomen dat een eventuele uitrol over heel Purmerend, bij een positief resultaat van deze proef zal leiden tot hogere kosten. Hogere kosten die uiteindelijk doorberekend zouden worden in de Afvalstoffenheffing naar de bewoners toe.
Tevens wil het college de proef in een breder perspectief trekken dan alleen kunststoffen. Beide zaken hebben het college ertoe doen besluiten om de proef met het inzamelen van kunststoffen op de manier, zoals beschreven in de brief van december 2012,  niet op de eerder voorgestelde wijze uit te voeren.

Realiseren van een beter scheidingspercentage en minder restafval (het bredere perspectief)
Als de gemeente Purmerend meer afvalscheiding aan de bron wil realiseren en minder restafval (dure afvalstroom) ter verbranding willen aanbieden, is het wenselijk de totale inzameling en de daarbij vrijkomende afvalstromen in een breder perspectief te plaatsen.
Om dit te realiseren is het nodig om te komen tot een toekomstbestendig plan van aanpak.

Bij dit plan van aanpak zijn de volgende aandachtspunten :

  • Welke inzamelsystematiek, ledigingfrequentie van de diverse deelstromen en welke inhoudsmaat van containers zou hierbij gewenst zijn;
  • Welke scheidingspercentages wil de gemeente Purmerend realiseren. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat de gemeente zich conformeert aan het landelijk streefcijfer van 60%;
  • Toekomstbestendigheid van het gekozen systeem in relatie tot ontwikkelingen in grondstoffenbranche.

Belangrijk hierbij is ook hoe te komen tot budgettair neutrale oplossingen of zelfs mogelijke kostenverlagingen in de Afvalstoffenheffing. Bewoners worden immers gevraagd zich extra in te spannen voor het beter scheiden van hun afval en meer milieubewust te gaan handelen.
Het maken van een dergelijk toekomstbestendig plan vergt tijd en een nadere oriëntatie op de problematiek van het op een andere wijze (methodiek) inzamelen van al de afvalstromen in de gemeente.
De uitkomst van deze punten wil het college in een breder perspectief bezien bij de wijze van inzameling voor de komende jaren.
In het derde kwartaal van 2013 wil het college dan ook met een aantal scenario’s komen en deze met de gemeenteraad bespreken. Ook zal meegenomen worden hoe in de gemeente het te kiezen scenario het beste tot uitvoering kan worden gebracht.

De nieuwe opzet voor de proef kunststof inzameling
Om tot de juiste beslissing te komen, is het van belang toch te komen tot een proef met het gescheiden aanleveren van kunststoffen.
Gezien de positieve ervaringen met brengsystemen voor glas, papier en textiel stelt het college een gelijkwaardig systeem voor de inzameling van kunststoffen voor. Concreet betekent dit het plaatsen van een bovengrondse brengvoorziening voor kunststof op de respectievelijke winkelcentra.
Waarom eerst een bovengrondse brengvoorziening in plaats van een ondergrondse brengvoorziening?
De reden hiervoor is dat een ondergrondse brengvoorziening vele malen duurder is dan een bovengrondse brengvoorziening. Tevens biedt een bovengronds brengsysteem meer flexibiliteit. Mocht deze voorgestelde proef niet slagen dan kan door het college snel worden afgestapt van deze voorziening.

De proef dient de noodzakelijke informatie op te leveren die past bij de plannen inzake een toekomstbestendig systeem te weten:

  •  Hoe groot is de bereidheid van onze inwoners om kunststoffen gescheiden aan te leveren;
  • Wat is de kwaliteit van de aangeleverde kunststoffen;
  • Hoeveel bedraagt de ingezamelde hoeveelheid kunststoffen en hoe verhoudt dit zich tot de overgebleven hoeveelheid restafval;
  • Wordt met de ingezamelde kunststoffen en de andere stoffen de minimale scheidingsnorm van 50% bereikt.

Resumerend
Met deze nieuwe aanpak is het college van mening dat deze voldoende informatie geeft om te komen tot een samenhangend voorstel voor toekomstige wijziging van de manier waarop binnen Purmerend de afvalstromen worden ingezameld.

Milieu artikelen