HomeNieuwsSociale ZakenProef met goedkoper openbaar vervoer oudere minima

Proef met goedkoper openbaar vervoer oudere minima

ouderenov
ln het coalitieakkoord is afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is om voor minder draagkrachtige ouderen het openbaar vervoer in daluren gratis of tegen een lager tarief aan te bieden. Thans zal invulling worden gegeven aan een proef om dit voornemen in de praktijk te testen.
De proef is een aanvulling op andere vormen van vervoer zoals het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking en de Vereniging Vervoer Ouderen (WO) voor mensen van 55 jaar en ouder.
Doel
Voor mensen met een laag inkomen is het gebruik van openbaar vervoer niet zo vanzelfsprekend. Met deze proef willen de coalitiepartijen en het college (zoals in het coalitieakkoord afgesproken) het gebruik van openbaar vervoer voor oudere minima met AOW toegankelijker maken. De oudere minima worden met deze regeling in staat gesteld actiever deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten binnen de regio Waterland. Mede hierdoor kan het terechtkomen in een sociaal isolement worden tegen gegaan.
Doelgroep
Deze proef richt zích op oudere minima met AOW. Hieronder worden verstaan de inwoners van Purmerend die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en waarvan het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en het vermogen niet hoger is dan de geldende norm. Met deze voorwaarden wordt aangesloten op de inkomensgrenzen  en vermogensnorm, zoals gesteld in de M€€rDoen-regeling van de gemeente Purmerend
Aantal mogelijke deelnemers
Het exacte aantal inwoners dat voor deze proef in aanmerking komt is niet duidelijk. CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) toont een aantal van 2200 mensen in Purmerend (laatste cijfers eind 2013) die qua leeftijd en inkomen voor deze regeling in aanmerking komen.
Bij Werk & lnkomen zijn er 897 mensen bekend die binnen de omschreven doelgroep vallen. Dit zijn de mensen die meedoen aan een M€€rDoen regeling met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en ouder zijn dan 65 jaar..
ln de genoemde aantallen van zowel CBS als van Werk & lnkomen zitten echter ook mensen die vanwege een te hoog eigen vermogen of bv. vanwege fysieke klachten geen gebruik kunnen maken van de proef. Om welk percentage dit gaat is niet bekend. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor deze proef ligt waarschijnlijk dan ook tussen de 700 en2200 mensen.
Bereiken van de doelgroep
Mensen die al gebruik maken van de M€€rdoenregeling via Werk & lnkomen worden bereikt door de regeling op te nemen in het communicatiemateriaal en in het aanvraagformulier van de M€€rDoen-regeling.
Mensen die nog geen gebruik maken van de M€€rDoen-regeling wil de gemeente bereiken via organisaties die contact hebben met ouderen (o.a. Zorgcirkel, WonenPlus) en locaties waar veelal ouderen komen (o.a. bibliotheek). Waar nodig worden de mensen door vrijwilligers geholpen of begeleid bij het aanvraagproces.

Aanbod EBS: dalvoordeel jaarabonnement Waterland

Busvervoerder EBS heeft voor deze proef het dalvoordeeljaarabonnement ontwikkeld. Deelnemers ontvangen 40% extra korting op reizen buiten de spits (maandag tot en met vrijdag voor 6.30 uur, tussen 9.00 uur en 16.00 uur en na 18.30 uur) in alle bussen van EBS in de regio Waterland. Deze korting komt bovenop de landelijke seniorenkorting van 34 %.
De korting wordt toegepast als staffelkorting. De totale werkelijke korting komt met deze regeling op ongeveer 60%. Feitelijk betaalt de deelnemer voor iedere € 10 reizen, € 4,- zelf. Tevens ontvangt iedere deelnemer een eenmalige inleg (startsaldo) van € 30 om direct te kunnen reizen.
Resultaat proef
Het reisgedrag van de deelnemers aan de regeling wordt door EBS anoniem geregistreerd. Deze gegevens geven inzicht in de behoefte in het gebruik van OV bij oudere minima. Zomer 2017 wordt gekeken naar de gemaakte kosten versus budget. Op basis van deze gegevens kan, indien nodig, worden bijgestuurd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meer saldo op de OV kaart, om zo ook de mogelijkheid te bieden om buiten de regio Waterland voordelig te reizen.
Na een jaar zal de proef worden geëvalueerd.
Uitbreiding doelgroep
Tijdens het vaststellen van de begroting 2017 is het verzoek gedaan om in kaart te brengen wat de kosten zijn als de doelgroep wordt uitgebreid naar alle minima. De cijfers van Werk & lnkomen tonen dat dit naar verwachting een uitbreiding is van 2.400 personen (minima vanaf 18 jaar tot AOW leeftijd). De kosten per deelnemer bedragen ongeveer € 165,- voor de proefperiode van 2 jaar. Deze uitbreiding vergt een extra budget van ongeveer € 400.000.
Samengevat
Wat houdt de proef nu kort gezegd in?

Mensen die voor de regeling in aanmerking komen:

  • ontvangen ongeveer 60% korting op reizen buiten de spits in alle bussen van EBS in de regio Waterland;
  • ontvangen een eenmalige inleg (startsaldo) van € 30 om direct te kunnen reizen;
  • kunnen kosteloos een OV-Kaart aanvragen, als ze nog niet over een persoonlijke OV-kaart beschikken.

Sociale Zaken artikelen