HomeNieuwsVerkeer en VervoerProblemen signaleringssysteem Noord/Zuidlijn. Bovendien vrees voor reizigerstevredenheid

Problemen signaleringssysteem Noord/Zuidlijn. Bovendien vrees voor reizigerstevredenheid

NZHELA
Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst het bestaande metronet om te bouwen naar een nieuw treinbeveiligingssysteem en daarna te integreren met de Noord/Zuidlijn tot één systeem. Leverancier Alstom geeft nu aan problemen te hebben met de tijdige introductie van het systeem op het bestaande metronet. De installatiewerkzaamheden vragen meer tijd en ook zijn er problemen met de ontwikkeling van de software voor het bestaande metronet. Om te voorkomen dat deze vertraging leidt tot een latere start van de Noord/Zuidlijn, gaat het bestaande net later over.
Hoite Detmar, directeur Noord/Zuidlijn: “Dit is uiteraard een tegenvaller. Op deze manier kunnen we de start van de Noord/Zuidlijn in elk geval veilig stellen, maar het blijft voor ons nog steeds een toprisico.”
Consequenties
De keuze om de indienststelling van de Noord/Zuidlijn veilig te stellen, heeft twee consequenties:
  1. GVB zal tijdelijk met twee verschillende treinbeveiligingssystemen naast elkaar moeten werken, wat in technische – en organisatorische zin significante aanpassingen vraagt die tijd en geld kosten.
  2. Gezamenlijk met GVB en opdrachtnemer Alstom moet bekeken worden of de huidige beschikbare versie van het treinbeveiligingssysteem voor de Noord/Zuidlijn voldoende is om exploitatie op de Noord/Zuidlijn mee uit te kunnen voeren. Een aantal functionaliteiten zal nog toegevoegd moeten worden en een behoorlijk aantal gebruikersrestricties en openstaande bevindingen zal nog moeten worden afgevoerd. Het gaat hier met name om functionaliteiten met betrekking tot de reizigersinformatie en functionaliteiten die te maken hebben met de handelingen die een verkeersleider kan verrichten. Risico’s voor de Noord/Zuidlijn worden dus beperkt, maar zijn zeker nog niet weg.
GVB vraagt compensatie voor extra kosten
Voor wat betreft de eerste consequentie, heeft GVB aangegeven dat dit mogelijk is. Ze moet dan wel gecompenseerd worden voor de extra kosten die buiten hun schuld veroorzaakt worden en dit kan impact hebben op de dienstverlening van GVB. Over de tweede consequentie worden door project, GVB en Alstom gezamenlijk afspraken gemaakt. Inzet daarbij is dat bij openstelling Noord/Zuidlijn alles l00% functioneert. Er is kans dat – gezien deze tegenvaller – nog niet meteen alles l00% gereed is, maar het uitgangspunt is een veilige, hoogwaardige en betrouwbare exploitatie.
Kans op toename verstoringen groot.
De vertraging op het bestaande net betekent dat het huidige treinbeveiligingssysteem langer in stand gehouden moet worden. Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld, maar er kan niet worden uitgesloten dat het risico op verstoringen voor de reiziger van de metro toeneemt. De door Alstom gemelde vertraging maakt het noodzakelijk om een nieuw plan op te stellen voor het bestaande net. In die planning moet geanticipeerd worden op aanpassingen van het treinbeveiligingssysteem die al voorzien zijn binnen het project Zuidasdok en het vervallen van de Amstelveenlijn.

Vrees voor mening reizigers na ingebruikname Noord/Zuidlijn

De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet voor bus en tram in het gebied van de Vervoerregio staat gepland voor 22 juli 2018. Het zal echter onzeker zijn hoe de reiziger gaat reageren, omdat zij zullen moeten wennen aan hun nieuwe reis en nieuwe routines zullen moeten leren.

In dat kader wordt gevreesd dat de onafhankelijke meting van de reizigerstevredenheid door de CROW – die ieder jaar plaatsvindt in het najaar- kort na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet plaatsvindt een minder positief beeld laat voor alle vervoerders zien dan gebruikelijk is.

Concessie GVB in gevaar
De directeur van GVB heeft daarom aandacht gevraagd voor de gevolgen die deze wijziging kan hebben. Deze zijn mogelijk voor het GVB van grotere omvang dan bij andere vervoerders. Het onderscheidende verschil is dat als GVB niet aan één van de zogenaamde evaluatiecriteria, te weten het criterium reizigerstevredenheid, voldoet de concessie niet van rechtswege is verlengd tot 2024. GVB wijst op het grote belang en de omstandigheden waar zij geen invloed op heeft. Vervoerregio en GVB hebben met elkaar gesproken om tot aanvaardbare afspraken te komen.
Schrappen criterium reizigerstevredenheid
Het dagelijks bestuur van de verrvoerregio heeft op grond daarvan het voornemen uitgesproken om de Concessie op dit punt te wijzigen en het criterium reizigerstevredenheid te schrappen.  Verder heeft het dagelijks bestuur besloten dat GVB haar plannen om de reizigers optimaal te bedienen voor, tijdens en direct na de implementatie van de Noord/Zuidlijn moet overleggen.

Verkeer en Vervoer artikelen