HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPlannen nieuwe Mbo-school Karekietpark groot en ambitieus

Plannen nieuwe Mbo-school Karekietpark groot en ambitieus

ROCKar
Op 3 november 2014 was er een informatieavond voor direct omwonenden over de nieuwe Mbo-school in het Karekietpark. Het doel van de avond is om de komst van de school nogmaals op 4 juni op deze locatie toe te lichten. Omwonenden hebben zorgen geuit over de verkeersafwikkeling en de mate waarmee de betrokken buurtbewoners over de bouwplannen zijn geïnformeerd.

Op 27 november 2014 sprak de gemeenteraad zich in meerderheid positief uit om het ontwerp voor de nieuwe school vorm te geven in een ontwerp-bestemmingsplan. De voorziene bouwplannen maken door aard en omvang een bestemmingsplanwijziging nodig. Op 20 maart 2015 werd de gemeenteraad geïnformeerd dat deze is opgestart. Een aantal bewoners hebben tijdens de looptijd van de procedure gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op het voorliggende bestemmingsplan en naast inhoudelijke kritiek gewezen op de volgens heb volstrekt onvolledige voorlichting en communicatie aan de betrokken buurtbewoners.

Door de aard van deze opmerkingen zal het college de omwonenden daarom opnieuw de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met zowel de initiatiefnemers als vertegenwoordigers van de gemeente Purmerend.

De informatieavond vindt plaats op:

Datum : donderdag 4 juni 2015
Tijd : 19.30-21.30 uur
Plaats : Novawhere, Prof. mr. P.J. Oudlaan 1

Achtergrondinformatie bouwplannen
Horizon College en Regio College willen graag gaan samenwerken in Purmerend. Om dit zo goed mogelijk te laten werken willen ze gezamenlijk in een gebouw huisvesting zoeken. Hun voornemen is nieuwbouw in het Karekietpark, iets waar de gemeente in beginsel niet afwijzend tegenover staat.

Het onder één dak samenbrengen van Horizon College en Regio College biedt de scholen voordelen omdat ze efficiënter kunnen werken, en ze minder kosten hoeven maken. Bovendien zijn Purmerend en de omliggende regio gebaat bij een gezond aanbod van goed middelbaar beroepsonderwijs.

De grond is inmiddels eigendom van de samenwerkende scholen geworden. Het beschikbare perceel heeft een oppervlakte van circa 13.650 m². Op dit terrein bedraagt het toekomstige bouwvlak circa 9.300 m². De omvang van de nieuwbouw is circa 7.500 m² BVO. Het terrein voorziet in een buitenruimte (schoolplein), fietsen- en brommerstalling en parkeren (96 parkeerplaatsen). De nieuwe locatie wordt per 1 januari 2017 in gebruik genomen. Verwacht wordt dat ca. 1800 leerlingen gebruik gaan maken van de school.

Ruimtelijke Ordening artikelen