HomeNieuwsVerkeer en VervoerPlan renovatie Hoornsebrug nader uitgewerkt

Plan renovatie Hoornsebrug nader uitgewerkt

Hoornsebrug
Met een brief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de renovatie van de Hoornsebrug. Het constructiebedrijf Hillebrand dat de renovatie zou doen heeft daarbij niet aan zijn verplichtingen voldaan. De gemeente heeft vervolgens de overeenkomst met het bedrijf ontbonden. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld m.b.t. deze ontbinding. Tevens is het bedrijf aansprakelijk gesteld voor de door Purmerend geleden schade. Het bedrijf heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend, dat overigens geen schorsende werking heeft op een nieuwe aanbesteding.

Constructiebedrijf Hillebrand heeft ondertussen een onrealistisch schikkingsvoorstel gedaan aan de gemeente. De gemeente heeft een tegenvoorstel gedaan. De zaak met Hillebrand loopt dus nog verder. Dat zit het verder gaan met de renovatie van de Hoornsebrug niet in de weg.

Hoe verder?

Door recente wijzigingen in de subsidiemogelijkheden vanuit de Stadsregio Amsterdam (o.a. ophoging subsidiepercentage) is het mogelijk om de renovatie van de Hoornsebrug niet te beperken tot de vervanging van het val van de huidige brug. Hierdoor is in samenwerking met adviesbureau Goudappel Coffeng een verkennend onderzoek gedaan naar oplossingen op welke wijze de onoverzichtelijke situatie op de kruising Hoornselaan/Wageweg voor met name het langzaam verkeer kan worden verbeterd. Het idee is om aan de zuidzijde van de huidige brug een extra langzaam verkeersbrug aan te leggen, daarmee ontstaat er op de “oude” brug meer ruimte om het verkeer beter af te wikkelen.

Nadere uitwerking plannen

Deze plannen worden momenteel nader uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat het bestaande budget samen met de nieuwe subsidiemogelijkheid voldoende zal zijn om deze nieuwe uitbreiding te kunnen financieren.

Streven is om de reconstructie in het najaar van 2016 uit te voeren.

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving krijgen een informatiebrief met uitleg over de redenen van vertraging en de mogelijke kansen die de uitbreiding van de werkzaamheden biedt.

Verkeer en Vervoer artikelen