HomeNieuwsAlgemeen BestuurHegger: "Pas op de plaats"

Hegger: “Pas op de plaats”

Mario_Hegger_2011-08

Vandaag vindt de behandeling van de kadernota voor 2013 plaats. De kadernota verschaft de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. De algemene beschouwing van de Stadspartij zal door fractievoorzitter Mario Hegger (foto) worden uitgesproken. Hieronder vindt u de integrale tekst van zijn bijdrage.

‘Economie en financiële positie

Door de langdurige economische crisis blijft de financiële positie van Purmerend precair.  De val van het kabinet heeft de onzekerheden  voor Purmerend niet verminderd. Hoe hoog zal de korting zijn op het gemeente fonds? Hoe zal het gaan met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er met de wet werken naar vermogen? Welke delen komen wel tot uitvoering en wat zijn dan de gevolgen voor Baanstede?  
De bestedingsruimte van praktisch alle Purmerenders zal de komende jaren afnemen.

De Stadspartij maakt zich dan ook zorgen over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Door een correctie in opdracht van de accountant is deze nu 7,6 miljoen. Tijdens het opstellen van de kadernota ging het college nog uit van 14,3 miljoen.
Het is dan ook zeer onzeker of het weerstandsvermogen  kan doorgroeien naar 22 miljoen zoals in de kadernota wordt aangenomen. Als dit niet wordt gehaald dan kan er volgens de Stadspartij geen sprake zijn van ruimte voor nieuw beleid. De Stadspartij voelt zich dan ook geroepen om zeer terughoudend te zijn om 1,5 miljoen aan nieuw beleid uit te geven.

Tijdens de begrotingsbehandeling zal mogelijk kunnen worden aangegeven wat de gevolgen van de september circulaire zullen zijn voor Purmerend in 2013. De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zullen hierin ongetwijfeld ook nog een rol in gaan spelen. Dus alles wat we nu doen is natte vingerwerk.

Voor Purmerend is het niet verstandig om met nieuwe grootse plannen te komen om te investeren .  Voorbereidingen tot het wel of niet uitvoeren van nieuw beleid ziet de Stadspartij dan ook niet zitten. Het is een verkeerd signaal om geld uit te gaan geven aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de Binnenstad als de bevolking en de ondernemers er niet om vragen.  De Stadspartij gaat er vanuit dat met het herinvoeren  van het twee richtingsverkeer in de Nieuwstraat  en Westerstraat veel ongerief- en omzet schade is weggenomen. Wel zal de omzetting moeten gaan voldoen aan de genormeerde veiligheidseisen.

Nachtopvang

De Stadspartij is van mening dat je mensen niet op straat of in boxen van flats mag laten leven. De nachtopvang is vooral in de wintermaanden van groot belang, daar wil de Stadspartij zeker niet op bezuinigen.

Sport

De Stadspartij ziet reikhalzend uit naar de presentatie van de plannen voor  de nieuwe multifunctionele sporthal. De Stadspartij is van mening dat het wel  erg lang op zich laat wachten.  De doorberekeningen van de verschillende opties vinden nu plaats en er wordt verwacht dat in september en oktober het besluit door de raad kan worden genomen.
De Stadspartij zal in haar besluit de  belangen van de sport tot ver in de toekomst zwaar laten meewegen. De hal zal moeten voldoen aan de eisen die voor een hoge kwaliteit van sportbeoefening  gelden.  De Stadspartij kijkt daarbij vooral ook uit naar efficiënt en duurzaam  gebruik voor meer dan alleen sport.

De Stadspartij ziet bij de realisatie van de kleedkamers van Wherevogels,  waar goede samenwerking tussen de verschillende partijen in kan resulteren.  Het had veel sneller gekund als de verantwoordelijkheid meer bij Spurd was komen te liggen. Voor de Stadspartij geldt altijd: afspraak is afspraak.

Aanpak criminaliteit

Jaren lang heeft de Stadspartij aangegeven dat het met bepaalde groepen jongeren niet goed gaat. Op teveel plekken in Purmerend wordt er overlast ervaren van hangjongeren. Op zich is de ontmoeting van jongeren in de woonwijken op straat geen probleem. Maar op teveel plekken geeft dit overlast en gaat soms zelfs gepaard met crimineel gedrag.
De Stadspartij heeft er alle vertrouwen in dat de overlast en criminaliteit in Purmerend nu echt aangepakt gaat worden met het zogenaamde Top X project, waarbij ongeveer 80 jongeren in Purmerend worden aangepakt. Niet met als doel alleen maar een strafrechtelijke aanpak, maar juist ook via de hulpverlening, waardoor het mogelijk is om vroegtijdig jongeren waar het niet goed mee gaat weer op de rails te krijgen. Degenen die echt kiezen voor criminaliteit zullen via politie en justitie worden aangepakt.

De Stadspartij is er van overtuigd dat de start van het Team buurttoezicht een mooie aanvulling en ondersteuning zal zijn in de aanpak van  groepen die overlast veroorzaken.  Zo is er weer een item uit ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt.

Horeca

De toezicht op de drank- en horecawet komt in handen van de gemeente. De Stadspartij is daar voorstander van.  Het zwaartepunt zal komen te liggen op de handhaving, maar preventie is ook van groot belang om verandering in denken over het gebruik van alcohol te realiseren.  De horecaondernemers wordt gevraagd om mee te werken aan verandering van dat proces. De opening en sluitingstijden horen hier zeker bij. De Stadspartij wil niet vooruitlopen op het bedrag dat hiervoor nodig is. Laat het college komen met een plan van uitvoering, waarna de raad kan beslissen over het op te nemen bedrag uit de algemene middelen.

Bereikbaarheid binnenstad.

Het voornemen van het college om ruim 5 ton hiervoor uit te trekken vindt de Stadspartij te ambitieus.  Het vervangen van de fietsnietjes voor de Tulipvariant vinden wij een stap te snel. De Stadspartij wil zich aansluiten bij het advies van de fietsersbond en de huidige nietjes laten staan met uitbreiding op de plekken waar het mogelijk is.
Het college komt nu met het idee om de Tulip in te voeren op een bepaalde plaats in de stad als proef. Op zich klinkt dit aantrekkelijk en logisch, maar de fietsersbond heeft al de nodige negatieve ervaringen met de Tulip. 
Voor invoering van het parkeerverwijzingssysteem is Purmerend niet groot genoeg. Er kan worden volstaan met verwijzing met gewone borden. Kortom doen wat echt noodzakelijk is waardoor het overige geld in de algemene reserve kan blijven.

Verbouwing raadszaal

Er komt nog een presentatie vanuit het college maar de Stadspartij is van mening dat de raadszaal niet verbouwd behoeft te worden. Alleen de noodzakelijke verbetering van de geluids- en steminstallatie zal moeten gebeuren.
Het geeft geen goede uitstraling naar de bewoners van Purmerend om op verschillende beleidsvelden te bezuinigen. Accommodaties, kunst en cultuur, sport, welzijn en de leefomgeving ondervinden allemaal de gevolgen van de financieel slechte staat van het Purmerendse huishoudboekje. Vervolgens gaan wij wel fors investeren in een verbouwing van de raadszaal. Dat is hetzelfde dat je je kind gaat vertellen dat hij niet kan studeren wegens het tekort aan geld, maar dat dan wel de huiskamer opnieuw wordt ingericht.

We zijn nu over -net- de helft van de coalitieperiode en we kunnen constateren dat een verantwoord en slim financieel- en openbaar beheer, waarbij de voorzieningen op het gewenste niveau blijven, zijn vruchten af gaan werpen. Dit is wat de Stadspartij, gegeven het tijdsbeeld,  voor ogen heeft en waar wij voor zullen  blijven strijden.’

Algemeen Bestuur artikelen