HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeertarief Hazepolder

Parkeertarief Hazepolder

 

In verband met het ontwikkelen van woningbouw in de Kop West heeft het college het besluit genomen om hier parkeerregulering in te voeren. Als woonbuurt die direct grenst aan Kop West heeft deze ontwikkeling waarschijnlijk ook effect op de reeds aanwezige hoge parkeerdruk in de Hazepolder. Eerder is dan ook het besluit genomen om ook parkeerregulering in te voeren in de Hazepolder. Dit besluit is mede genomen op basis van de uitkomst van een enquête die is gehouden onder de buurtbewoners van de Hazepolder. Een kleine meerderheid van de bewoners van de Hazepolder heeft aangegeven voorstander te zijn van het invoeren van parkeerregulering. In de vergadering van de commissie Algemene Zaken van vanavond 18 juni komt het te hanteren parkeertarief op basis van onderstaand verhaal aan de orde.

Meegewogen is dat de Hazepolder al jaren wordt geconfronteerd met parkeeroverlast door bezoekers en werknemers uit de binnenstad. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Neckerstraat heeft enkele jaren gezorgd voor enige verlichting van de parkeeroverlast in de buurt maar is ten gevolge van het bouwrijp maken van Kop West opgeheven en bouwrijp gemaakt..

Bij parkeerregulering wordt uitgegaan van een parkeervergunning voor bewoners en betaald parkeren tegen een gereduceerd tarief (bij een parkeerautomaat) voor bezoekers. Dit principe van parkeerregulering zal ook in Kop West worden toegepast.

Geen bezoekersboekjes
Waarom moeten bezoekers bij parkeerautomaat betalen en komen ze niet in aanmerking voor bezoekersboekjes zoals in een aantal straten van de Bloemenbuurt (bijvoorbeeld de Vooruitstraat) en de Hoornsebuurt)?

In een aantal straten van de Bloemenbuurt en de Hoornsebuurt geldt geen ‘betaald parkeren regime’ maar ‘vergunninghoudersparkeren’. ‘Vergunninghoudersparkeren’ is in de jaren negentig in een aantal straten van o.a. de Bloemenbuurt en de Hoornsebuurt ingevoerd. In straten waar vergunninghoudersparkeren geldt mag uitsluitend geparkeerd worden met een vergunning. Dit in tegenstelling tot straten waar een betaald parkeren regime geldt, waar iedereen kan parkeren mits betaald wordt. In een ‘vergunninghoudersstraat’ wil men uiteraard ook bezoek kunnen ontvangen. De bezoekersvergunning is dan ook destijds ingevoerd om bezoek van bewoners uit ‘vergunninghoudersstraten’ (juridisch) toe te staan hier te parkeren. Een bezoekersvergunning wordt dan ook uitsluitend verleend aan bewoners die woonachtig zijn in een straat met vergunninghoudersparkeren. Daarnaast is een bezoekersvergunning alleen geldig in een straat met een ‘vergunninghoudersregime’. Bewoners van het voetgangersgebied en straten met betaalde parkeerplaatsen komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning omdat hun bezoek kan parkeren op een betaalde parkeerplaats.

Bij het instellen van een parkeerregime wordt dan ook door het college de voorkeur gegeven aan ‘betaald parkeren’ met parkeervergunning voor bewoners en bedrijven boven ‘vergunninghoudersparkeren’ omdat bij eerstgenoemd regime het gebruik van de parkeerplaatsen efficiënter is (dubbelgebruik). Daarbij vindt een eenvoudige ‘uitwisseling’ van de parkeerplaatsen plaats. ledereen kan parkeren mits betaald wordt; alleen de bewoners en de bedrijven worden gefaciliteerd middels een parkeervergunning.

Parkeren bezoekers met telefoon of bij parkeerautomaat
Doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon om parkeergeld te betalen) kan worden volstaan met drie parkeerautomaten. Ter hoogte van de Abraham Kuyperstraat zullen deze parkeerautomaten worden geplaatst (op Kanaaldijk, Hugo de Grootstraat en Thorbeckekade).

Aan het begin en einde van elke straat zullen informatiebordjes worden geplaatst waarop is aangegeven dat er parkeergeld moet worden betaald. Op deze bordjes staat ook het nummer van de parkeerzone (bijvoorbeeld 7949) dat nodig is om met de telefoon te betalen. De bezoeker die op deze manier parkeergeld betaalt hoeft niet naar de parkeerautomaat om een parkeerticket te kopen.

Op een aantal locaties in de binnenstad worden parkeerautomaten door gewijzigd betaalgedrag minder gebruikt. Ongeveer 1/3 deel van alle parkeerinkomsten wordt ontvangen per telefoon. Op dit moment kunnen er parkeerautomaten bij het postkantoor, op de Beemsterburgwal en op de Nieuwstraat worden hergebruikt in de Hazepolder zonder dat de binnenstadbezoeker hiervan hinder ondervindt. Op elk van de genoemde locaties blijft nog één parkeerautomaat staan.

Parkeertarief voor bezoekers
De woonbuurt is niet vergelijkbaar met parkeren in de binnenstad. Een uurtarief van
€ 2,00 vindt het college niet passend bij de functie van de woonbuurt.

Het uitgangspunt bij de parkeerregulering is om bezoekers tegen een redelijk tarief te laten parkeren. Hierbij denkt het college aan een tarief van € 1,00 per uur. Om te voorkomen dat de buurt gebruikt gaat worden door ondernemers en werkers in de binnenstad geldt er geen gereduceerd dagtarief. Als blijkt dat binnenstadbezoekers parkeren in de Hazepolder een aantrekkelijk alternatief blijven vinden zal bijstelling van het tarief kunnen worden overwogen.

Evaluatie
Na de invoering van de parkeerregulering zal de parkeerdruk nauwgezet worden geregistreerd. In het voorjaar van 2016 (een halfjaar na invoering) zal een quickscan worden uitgevoerd naar de parkeerdruk en zal worden gerapporteerd over de eerste ervaringen.

Verkeer en Vervoer artikelen