HomeNieuwsSociale ZakenOverheid haalt banenafspraak niet

Overheid haalt banenafspraak niet


Overheidswerkgevers hebben de doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet gehaald. Gevolg is dat staatssecretaris Klijnsma voorbereidingen in gang zet voor het activeren van de quotumregeling. Het totaal aantal banen voor de banenafspraak ruimschoots gehaald: 22.554. Dat is te danken aan werkgevers in de markt: 18.957 banen. Overheidswerkgevers bleven steken op 3597, terwijl de doelstelling 6500 was.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).(toevoeging readactie Stadspartij)
Teleurstellend
Dit blijkt uit cijfers van de zogenoemde tweemeting die de staatssecretaris zojuist naar de Tweede Kamer heeft doorgestuurd. Klijnsma noemt het positief dat de werkgevers in Nederland er samen in geslaagd zijn om de totale doelstelling van 20.500 banen voor de banenafspraak ruim te realiseren. Ze benadrukt dat tot en met 2016 veel meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever een baan hebben gevonden en alle betrokkenen zich hebben ingespannen om dit te realiseren. ‘ Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is aan de andere kant teleurstellend te moeten constateren dat bij de werkgevers van de sector overheid de aantallen achterblijven bij de doelstelling.’
Meer formele dienstverbanden
Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de afspraak om in de periode tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten, speciaal bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers. In het eerste jaar werd het afgesproken aantal gehaald en in het tweede jaar opnieuw ruimschoots. Dat is vooral te danken aan de werkgevers in de markt. Hun doelstelling was 14.000 banen, waar die van overheidswerkgevers 6500 was. Bij de 22.554 gerealiseerde banen gaat het om 12.655 formele dienstverbanden en bijna 10.000 “inleenverbanden” via uitzendbureaus en detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Wat ook opvalt in de vergelijking tussen cijfers over 2015 en 2016 is dat het aantal inleenverbanden is teruggelopen ten faveure van banen met formele dienstverbanden. 
Doel banenafspraak onverkort gehandhaafd
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 is vastgelegd dat werkgevers die geen of onvoldoende invulling geven aan de gemaakte afspraken daarvoor heffingen kunnen krijgen opgelegd. In haar brief aan de Kamer kondigt Klijnsma aan dat zij op basis van de resultaten van de tweemeting nu het traject inzet voor de activering van een quotumheffing voor de sector overheid.
Hiervoor treedt het kabinet in overleg met gemeenten en sociale partners. ‘Het doel van de afspraak in het Sociaal Akkoord blijft onverkort gehandhaafd’, stelt Klijnsma. ‘En dat is om mensen die tot nu toe weinig kansen kregen ook toegang te verschaffen tot een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, die daarmee ook echt “inclusiever” wordt.’

Sociale Zaken artikelen