HomeNieuwsVerkeer en VervoerOpmerkelijke antwoorden van college over verkeer remmende maatregelen Overlanderstraat en de Grotenhuysweg

Opmerkelijke antwoorden van college over verkeer remmende maatregelen Overlanderstraat en de Grotenhuysweg

Flexdrempel De Koog
foto Stadspartij

Veel inwoners van de Purmer Noord en vooral de Overlanderstraat en de Grotenhuysweg klagen al jarenlang over te hard rijden in de wijk, met name in de genoemde straten. Flexdrempels als snelheidwerende mogelijkheid zijn een oplossing die al vele jaren worden bepleit door de Stadspartij. In 2011 verscheen zo, na veelvuldig aandringen van de Stadspartij, de eerste en tot nu toe enige flexdrempel bij het scholeneiland in De Koog. Deze drempel verricht tot op de dag van vandaag zijn nut.

Deze verkeer remmende maatregelen (flexdrempels) hebben ook elders -ook in woonwijken- voor een succesvolle oplossing gezorgd voor hetzelfde probleem.
In 2010 liet het college aan de raad al weten:
“De flexdrempel past gedeeltelijk in het gemeentelijke beleid voor snelheid remmende maatregelen in 50 km/uur wegen met lijnbusverkeer, en kan daarmee gezien worden als zinvolle aanvulling op het ‘arsenaal’ aan verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”
Het college van B&W was dan ook in 2010 bereid om in Purmerend een proef te doen met zogenoemde flexdrempels. Dat liet wethouder Krieger (verkeer) toen weten aan de Stadspartij. De Stadspartij wilde de flexdrempels toen direct toepassen bij de herstructurering van de Overlanderstraat in de Purmer-Noord, maar daar bleek toen niet genoeg geld voor.

En hoe verder met Overlanderstraat en de Grotenhuysweg

Op 3 september 2018 stuurde het College een memo aan de raad over het onderwerp. In deze memo wordt aangegeven dat er op dat moment (2018) een onderzoek plaatsvond naar de mogelijkheid om flexdrempels te realiseren op de Overlanderstraat in de Purmer Noord.
Omdat er niets gebeurde dienden CDA en Gemeentebelangen tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad in 2020 een amendement hierover in. Hierdoor werd het financieel mogelijk gemaakt om in 2021 flexdrempels in de Overlanderstraat te plaatsen. Eveneens werd met algemene stemmen een motie van de fracties Stadspartij en Gemeentebelangen aangenomen over hetzelfde onderwerp, maar met een iets andere strekking. De motie gaat over de verkeersonveiligheid van de Overlanderstraat en de Grotenhuysweg, waarbij het college is gevraagd om met de inwoners van de Purmer Noord in overleg te gaan voor een gezamenlijk plan voor verkeer remmende maatregelen in beide straten, waaronder flexdrempels.

Schriftelijke vragen Coen Lageveen over voortgang

Omdat er tot op heden geen activiteiten zichtbaar waren dat er nog dit jaar (2021) verkeer remmende maatregelen in beide straten worden genomen vroeg Coen Lageveen van de Stadspartij naar de voortgang.
Het ‘goede’ nieuws is dat het college in de beantwoording van de vragen liet weten dat nog dit jaar op de Overlanderstraat op een van de voorgestelde locaties de flexdrempel als pilot wordt gerealiseerd en overige locaties technisch worden voorbereid.

Stroperig overleg en herhaling van zetten

In de nadere uitwerking van dit project heeft er de afgelopen periode overleg plaatsgevonden met de Vervoerregio Amsterdam (bus-concessiehouder) en vervoerder EBS. Zo laat het college weten. Uit deze overleggen is gebleken dat deze beide partijen niet akkoord gaan met de geschetste oplossing van de flexdrempels inclusief de wegversmallingen. Dit is een teleurstellende gang van zaken mede gelet op eerdere positieve onderzoeken en praktijkvoorbeelden (zie 2010).

Technisch heeft de gemeente de voorbereiding van de plaatsing van flexdrempels voorbereid in de hoop de komende periode overeenstemming kunnen vinden over de toe te passen snelheid remmende maatregelen met  de Vervoerregio Amsterdam (bus-concessiehouder) en vervoerder EBS.

Onderzoeken en positieve ervaringen in 2010 weg uit collectief geheugen

In zijn vragen verwijst Lageveen (Stadspartij) naar onderzoeken in 2018. En vindt dat het toch wel erg lang duurt om de snelheid remmende maatregelen uit te voeren.
Het college vindt van niet. Dergelijke maatregelen aan hoofdverkeersroutes vergt afstemming met verschillende stakeholders en heeft hiermee een aanzienlijke doorlooptijd. Deze afstemming heeft in 2018 niet plaatsgevonden.

Zowel in vraagstelling als het antwoord wordt zeer opmerkelijk voorbij gegaan aan hetzelfde proces dat in 2010 al werd opgestart en doorlopen.

Een wijze man zei eens: ‘het is niet erg als het wiel opnieuw wordt uitgevonden, als het maar weer een wiel is.’

Verkeer en Vervoer artikelen