HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwerp-wijzigingsplan 'Hoornsebuurt 2012', Purmerend

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Hoornsebuurt 2012’, Purmerend

hoornsebuurt
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie (Wooncompagnie) heeft plannen voor de herontwikkeling van de Hoornsebuurt. De herontwikkeling omvat de sloop van twaalf verouderde woningen, nieuwbouw van 27 appartementen, renovatie van één woning, omzetting van het voormalig fabriekspand aan de Hoornsebuurt 22 tot woning en het opknappen van de openbare buitenruimte.

Daarvoor moeten 12 verouderde woningen worden gesloopt. Alle bewoners zijn elders gehuisvest. De herontwikkeling is niet direct mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan. Daarom moet er een wijzigingsplan worden vastgesteld.

Het college zal het proces opstarten om tot een wijzigingsplan te komen. Daarbij wordt gekozen voor een ‘gecoördineerde procedure’. Dat wil zeggen dat de procedure voor het vaststellen van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig lopen, waardoor tijd wordt gewonnen.

Informatie en kenbaar maken van zienswijzen
Het ontwerp-wijzigingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Informatie erover is ook te vinden op de website van de gemeente Purmerend

Belanghebbenden zijn gedurende de periode van ter inzage ligging in de gelegenheid schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerp-besluit naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. Indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk op afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsontwikkeling, team Beleid, mevr. S. Koot, telefoonnummer 0299-452452.

Ruimtelijke Ordening artikelen