HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwerp Kwaliteitsplan geeft Waterlandkwartier een gezicht

Ontwerp Kwaliteitsplan geeft Waterlandkwartier een gezicht

Ontwerp kwaliteitsplan in raadscommissie Ruimte 23 maart 2023. De gemeente organiseert drie inloopmomenten in april als de commissie het plan daarvoor vrijgeeft.

Waterlandkwartier
Foto Stadspartij-BPP


Het college legt aan de gemeenteraad voor om het Ontwerp Kwaliteitsplan van het Waterlandkwartier begin april ter inzage te leggen. Daarnaast vragen zij hen om het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) voor het gebied vast te stellen. Deze plannen zijn nodig omdat er in het gebied zo’n 1.800 woningen worden toegevoegd en er meer ruimte komt om in het gebied te werken. Doel is dat het Waterlandkwartier, samen met de binnenstad, hét toekomstig nieuwe stadscentrum vormt. De gemeente gaat ervan uit dat de plannen rond 2040 klaar zijn.

De gemeente heeft nagedacht over hoe de wijk er straks uit kan komen te zien. Deze ambities staan in het Kwaliteitsplan. Daarin staan ook de spelregels en richtlijnen voor architecten, ontwikkelaars en aannemers die in het gebied aan de slag gaan. Zo weten zij waaraan de bouw moet voldoen en zorgen we er samen voor dat de verschillende bouwprojecten op elkaar aansluiten en passen in de wijk.

Wonen en werken
Het Waterlandkwartier wordt een levendig hoogstedelijk gebied waar wonen, werken en ontspanning samenkomen. De woningen die in het Waterlandkwartier gebouwd gaan worden, bestaan zowel uit sociale huur, betaalbare koop, middeldure huur en een deel in de vrije sector. Naast wonen is er ook veel ruimte voor werkplekken, culturele en maatschappelijke instellingen, zorg en onderwijs. Daarnaast is er, aanvullend op de binnenstad, ruimte voor bepaald soort winkels en kleinschalige horeca.

Parkeren
Parkeren vindt zoveel mogelijk in parkeergebouwen plaats en zo min mogelijk op straat. Daarom bouwen we bijvoorbeeld een mobiliteitshub. Dit is een parkeergarage met extra voorzieningen zoals pakketdiensten, deelauto’s en -fietsen en een fietsenstalling. Hoe de mobiliteit er per gebied in de wijk uit komt te zien, is verder uitgewerkt in het MPvE. Dat gaat ervan uit dat we om tot een leefbare wijk te komen, het autogebruik moeten terugdringen en zoveel mogelijk inzetten op lopen en fietsen. Zo ontstaat er op straat meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeten. De verandering naar een wijk met minder auto’s in het straatbeeld is een stip op de horizon waar de gemeente in 15 jaar naar toe wil groeien. Bij iedere ontwikkeling in de wijk blijft de gemeente het parkeren monitoren en onderzoeken.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in het gebied verbetert zodat inwoners en bezoekers sneller en makkelijker de trein of bus kunnen nemen. Het gebied rondom het station krijgt een metamorfose en wordt een gezellig stationsplein waar het prettig is om te zijn. In het Waterlandkwartier gebruiken we straks zoveel mogelijk het openbaar vervoer, elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters.

Aandacht voor de openbare ruimte
In het Ontwerp Kwaliteitsplan staan ook verschillende gebieden in de wijk uitgelicht. Daarbij is in alle gebieden aandacht voor de openbare ruimte en toegankelijkheid. Groen, plekken om te spelen, sporten en ontmoeten zijn daarbij het uitgangspunt. De wijk wordt een fijne plek om te verblijven, te wandelen en te fietsen.

Duurzame materialen
In het Ontwerp Kwaliteitsplan is rekening gehouden met duurzaamheid. Zo krijgen water, groen en natuur een eigen plek in de wijk: op het dak, tegen de gevel, op de grond en in het water. Er komen extra bomen om schaduwplekken te maken en er komt water dat voor verkoeling zorgt in de zomer.

De nieuwe gebouwen worden gemaakt van verschillende (duurzame) materialen en sommige gebouwen kunnen meerdere functies krijgen. Op de begane grond zorgt een koffietentje of een plek waar je kunt studeren voor reuring en bedrijvigheid. De bovenste etages zijn bedoeld om te wonen. De nieuwe gebouwen sluiten goed aan op de gebouwen die blijven staan.

Vervolg
Als de raad binnenkort besluit om het Ontwerp Kwaliteitsplan ter inzage te leggen, is dat naar verwachting van 6 april tot 4 mei. Nadat de inzagetermijn is afgelopen, wordt het plan samen met de rapportage van de inspraak als definitief Kwaliteitsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeenteraad besluit naar verwachting eind juni of zij het Kwaliteitsplan vaststelt. Daarna wordt een kwaliteitsteam opgericht die initiatieven voor het gebied toetst en kan sturen op de doelstellingen, spelregels en richtlijnen die in het Kwaliteitsplan staan benoemd. Dit kwaliteitsteam borgt de gewenste kwaliteit in het gebied.

Meer informatie
U kunt het Ontwerp Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) vinden op de website van de gemeenteraad. Nadat de stukken ter inzage worden gelegd zijn ze te vinden op officiëlebekendmakingen.nl. De gemeente organiseert op het moment dat de plannen ter inzage liggen ook drie inloopmomenten in de bibliotheek. Deze zijn gepland op 11 april van 9.00 – 12.00 uur, 17 april van 14.00 – 17.00 uur en 24 april van 16.30 – 18.30 uur. Meer informatie over de plannen in het Waterlandkwartier zijn te vinden op purmerend.nl/waterlandkwartier. Daar staat ook een filmpje waarin het Kwaliteitsplan kort wordt toegelicht.

Ruimtelijke Ordening artikelen