HomeNieuwsMilieuOnderzoek naar afvalinzameling in Purmerend

Onderzoek naar afvalinzameling in Purmerend

afvalinzamelingbov
Naar aanleiding van de Notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend 2022-2025 heeft het college de afvalscheiding bevorderende maatregel ‘omgekeerd inzamelen’ nader uitgewerkt in een projectbeschrijving en een financiële doorrekening te maken. De raadscommissie Ruimte bespreekt de uitwerking in de vergadering van vanavond 5 oktober

Wat al veel in Nederland wordt toegepast is het aan huis plastic ophalen en restafval wegbrengen naar centraal in de buurt geplaatste ondergrondse containers. Veel inwoners in Purmerend geven aan dat ze momenteel juist veel plastic wegbrengen. De sorteeranalyse laten zien dat ruim 80% van ons restafval hergebruikt kan worden. Dus als je afval goed scheidt, blijft er heel weinig restafval over.

Dit kleine zakje restafval breng je dan weg naar een ondergrondse container die speciaal hiervoor geplaatst worden. Deze containers staan binnen een straal van 250 meter. Het verbeteren van de gescheiden inzameling van grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid te verbranden restafval kan aangepakt worden met de invoering van omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen is een service-maatregel. Met omgekeerd inzamelen is het voor de inwoner makkelijker om grondstoffen aan huis te scheiden in minicontainers. Het weggooien van restafval is minder interessant omdat dit naar ondergrondse containers die centraal in de wijk staan moet worden gebracht. Met de invoering van omgekeerd inzamelen kan Purmerend verder werken aan het verbeteren van de gescheiden inzameling van grondstoffen en het verminderen van het restafval.

Een aantal scenario’s worden de raadsleden voorgelegd.

Scenario 1: dit is het huidige serviceniveau, aangepast naar omgekeerd inzamelen. De nieuwe situatie wordt in dit scenario: in Purmerend aan huis om de week papier en PMD inzamelen (Plastic, Metaal en Drankpakken)  in Beemster om de week pmd inzamelen. Het bioafval in de koude maanden om de week en in de warme maanden elke week inzamelen. Restafval via ondergrondse containers, met uitzondering van alle woningen buiten de bebouwde kom in Beemster, daar blijft de restafvalcontainer bij huis staan.

Scenario 2: dit is scenario 1, dus een rolcontainer voor pmd aan huis en restafval via ondergrondse containers, aangevuld met de aanpassing van de dienstverlening in Beemster naar hetzelfde niveau als Purmerend. Dit betekent papier inzamelen aan huis en de inzameling uitvoeren met een zijlader.

Scenario 3: dit is scenario 2, waarbij de pmd en papiercontainer een andere inzamelfrequentie hebben, namelijk eens per drie weken i.p.v. eens per twee weken.

Bij alle scenario’s blijft de inzameling van bioafval dus ongewijzigd en worden tevens bij alle hoogbouwcomplexen verzamelcontainers voor bioafval geplaatst (voor deze verzamelcontainers. De bioafvalcontainers voor hoogbouw zijn voorzien van een toegangspas en bewoners kunnen zich aanmelden als ze hier gebruik van willen maken.

Milieu artikelen