HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOmvorming van leegstaande kantoren en vergunningsvrij (aan) bouwen eenvoudiger per 1 november...

Omvorming van leegstaande kantoren en vergunningsvrij (aan) bouwen eenvoudiger per 1 november 2014

aanbouw
Op 1 november 2014 is het zover; dan treedt het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere wetten in werking. Deze bijdrage beschrijft de belangrijkste gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor de praktijk.

Na 1 november 2014 wordt het voor bewoners en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw te plaatsen. Het vergunningsvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

Daarnaast maakt de nieuwe regeling het eenvoudiger om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten behoeve van de omvorming van leegstaande kantoren.?Het is dan mogelijk om via de reguliere procedure, die in principe 8 weken duurt, een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Dat leidt tot een flinke tijdwinst, aangezien op dit moment de uitgebreide procedure geldt, waarvoor 6 maanden staat. Ook is de duur van de tijdelijke vergunning aanzienlijk verruimd. De vergunning kan worden verleend voor de duur van maximaal 10 jaar, terwijl dat voorheen 5 jaar was.

Een belangrijke wijziging is bovendien dat het niet langer nodig is aannemelijk te maken dat de activiteit, waarvoor de tijdelijke afwijking wordt gevraagd, voorziet in een tijdelijke behoefte. De vergunning kan ook worden verleend voor een activiteit die voorziet in een permanente behoefte maar die tijdelijk op een bepaalde locatie wordt toegestaan. De enige eis is nog dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd.

Ook is bij de nieuwe regeling niet meer vereist dat het aantal woningen gelijk moet blijven. Hiermee wordt het eenvoudiger gemaakt een leegstaand kantoor tijdelijk om te vormen naar bijvoorbeeld studentenflats of (senioren)woningen.?

Een andere verruiming is de mogelijkheid om aan bestaande gebouwen – al dan niet tijdelijk – een andere functie in afwijking van het bestemmingsplan te geven. Op dit moment geldt hiervoor nog een maximum van 1500 m2, maar vanaf 1 november a.s. komt die beperking te vervallen.? Hiermee biedt de regeling meer ruimte om bijvoorbeeld noodwinkels of noodscholen te realiseren.

Met voornoemde wijzigingen werpt de Omgevingswet zijn schaduw alvast vooruit. Bij die wet zullen uiteindelijk 24 afzonderlijke wetten worden vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

Ruimtelijke Ordening artikelen