HomeNieuwsVerkeer en VervoerNoodparkeerdek toch niet bij Deen

Noodparkeerdek toch niet bij Deen

parkeerdek.jpg
Als gevolg van het autovrij maken van de Koemarkt verdwijnen 168 parkeerplaatsen. In de omgeving van de voormalige Nukahal zijn inmiddels 48 extra parkeerplaatsen aangelegd. In het laatste kwartaal 2007 heeft wethouder Krieger een principe toezegging van de firma Deen gekregen dat de firma Deen toestemming zal verlenen voor de ontwikkeling van een tijdelijke parkeergarage op het parkeerterrein. In het bestuurlijk overleg d.d. 19 juni jl. heeft de firma Deen onverwacht te kennen gegeven verder geen medewerking te willen verlenen tot realisatie van een tijdelijke garage.

 

Deze handelswijze van de firma Deen en de plotselinge koerswijziging heeft het college compleet verrast. Dit noopt het college om in allerijl de gemeenteraad een alternatief voorstel voor te leggen. Als reden noemt de firma Deen dat de mobiele parkeergarage de toekomstplannen hindert en de bouwtijd van de garage commercieel niet verantwoord is. Het negatieve besluit van de firma Deen heeft al geleid tot een opschorting van de geplande procedures en de aanbesteding van het project ernstig verstoord. De plotselinge koerswijziging van de firma Deen impliceert dat met bijzondere spoed moet worden gehandeld om tot realisatie van extra parkeerplaatsen te komen. De Stadspartij is er niet ‘rouwig’ om dat de locatie Deen niet doorgaat. De extra parkeerruimte die daar dreigde te worden gerealiseerd had naar de mening van de Stadspartij een nieuwe verkeerschaos gecreëerd.

Alternatieven
Er zijn nog drie mogelijkheden: locatie Big Boss, locatie Big Boss in combinatie met uitbreiden van de parkeerplaats bij Deen en locatie Schapenmarkt. De Stadspartij heeft bij de eerdere afweging de locatie Big Boss afgewezen vanwege de overlast voor de bedrijven aldaar en de ontsierende aanblik.

De gemeenteraad heeft in voorgaande vergaderingen als terugvaloptie bij meerderheid toch de voorkeur uitsproken voor het parkeerterrein aan de Purmersteenweg, nabij de vestiging van Big Boss. Marktpartijen hebben recent het ontwerp van de tijdelijke garage nader uitgewerkt, geënt op het beschikbare terrein van Deen. De vertaling van dit ontwerp naar de locatie Big Boss levert naar verwachting niet meer dan 75 parkeerplaatsen op. Dat is te weinig om het verlies van de 168 plaatsen op de Koemarkt te dekken. Het gevolg is dat nog gezocht dient te worden naar een andere locatie om de overige benodigde parkeerplaatsen te realiseren.

De firma Deen heeft hiertoe nog een alternatief aangedragen. De firma Deen stelt voor de groenstrook tussen het bestaande parkeerterrein en de Hoornselaan te verwijderen en op deze locatie een tijdelijk parkeerterrein te realiseren.  De firma Deen heeft voorgesteld om de kosten van aanleg financieren, met als tegenprestatie dat de gemeente de groenstrook na vijf jaar "om niet" aanbiedt aan de firma Deen. Deze locatie heeft een capaciteit van circa 45 parkeerplaatsen. Vanuit het stadsbeeld is het definitief verwijderen van de groenstrook een aantasting van de groene overgang tussen het Kooimanpark en de entree naar de binnenstad. In een tijdelijke situatie is deze aantasting acceptabel. De firma Deen betrekt ook nog andere discussies in het geding en vraagt tot invoering van een blauwe zone bij het winkelcentrum Makado om tot een overeenkomst te komen. Maar het college ontraadt de gemeenteraad om nog verder met Deen in zee te gaan vanwege de hoge mat evan wispelturigheid.

Parkeren op de Schapenmarkt blijft over
Vanwege de ontstane situatie heeft het college alternatieve locaties verkend. De enige reële optie is de Schapenmarkt. Het door marktpartijen ontwikkelde parkeerdek voor de locatie Deen past hier uitstekend. Ook de ontsluiting aan de Nieuwstraat is verkeerskundig gezien veilig inpasbaar. Indien uw raad akkoord gaat met de realisatie van een garage op de Schapenmarkt is deze stedenbouwkundig goed inpasbaar. De constructie kan verder aan het gezicht worden onttrokken door deze van bedrukt doek te voorzien. Het gevolg voor de ontwikkeling van de Schapenmarkt, is dat deze met 1 jaar vertraagt. De reden hiervan is dat eerst de parkeergarage voor de Vijfhoek in gebruik moet zijn genomen, voordat de noodzaak vervalt voor de tijdelijke parkeergarage. Gelet op het belang van het handhaven van de parkeervoorzieningen in het centrum in relatie tot de planning van een nieuw gebouw op de Schapenmarkt is dit acceptabel.

De realisatie van een tijdelijke parkeergarage is gekoppeld aan het autovrij maken van de Koemarkt en houdt verband met de ontwikkeling van de Vijfhoek.  Volgens een planning is de parkeergarage Vijfhoek in einde 2011 gereed en zijn hier dan 300 parkeerplaatsen gerealiseerd. Volgens planning kan de tijdelijke parkeergarage Schapenmarkt in januari 2009 gerealiseerd zijn en kan deze vier jaar in stand blijven. Gezien de gefaseerde uitvoering van de Koemarkt blijven tot januari 2009 nog circa 75 parkeerplaatsen beschikbaar. Tezamen met de 45 al gerealiseerde parkeerplaatsen op de voormalige Nukahal blijven dus 120 parkeerplaatsen beschikbaar tot de oplevering van de Schapenmarkt.  De projectontwikkeling op de Schapenmarkt, inclusief de ondergrondse parkeergarage, kan binnenkort worden opgestart en de uitvoering kan direct na oplevering van De Vijfhoek van start gaan.

De ontstane situatie legt druk op de besluitvorming in de gemeenteraad. Gelet op de start van de werkzaamheden op de Koemarkt blijft het van groot belang dat de vervangende parkeercapaciteit januari 2009 beschikbaar is. Bij het beschikbaar stellen van een krediet in de raadsvergadering van26 juni is deze planning haalbaar. Als dit geschiedt in de raadsvergadering van september, dan verschuift de planning 2 maanden.

Financieel kader
Concluderend, uitgaand van een periode van 4 jaar, leidt locatie Deen tot een verlies van circa € 280.000,=, de locatie Big Boss, eventueel in combinatie met de uitbreiding van parkeerterrein Deen, tot een verlies van circa € 140.000,= en is er alleen bij de realisatie van de locatie Schapenmarkt geen verlies van inkomsten.

Volgens een raming van de kosten is voor de parkeergarage locatie Deen in totaal € 1,6 miljoen nodig, inclusief 2,5% investeringsrente. Binnen dit budget moet ook een parkeergarage op de Schapenmarkt te realiseren zijn. De investering op de locatie Big Boss is uiteraard lager, maar die is op dit moment nog niet goed aan te geven. De combinatie van de locatie Big Boss en uitbreiding van het bestaande parkeerterrein bij Deen is te realiseren binnen een budget van € 1,6 miljoen. Omdat er niet goed bekend is om welk bedrag het gaat is er met de berekening van de kapitaalslasten geen rekening gehouden met een restwaarde. De kosten van onderhoud zijn in de investeringsraming opgenomen.

Daarom stelt het college voor de uit de investering voortvloeiende kapitaalslasten en (eventuele) beheerslasten te dekken via de parkeerinkomsten onder gelijktijdige verlaging van de storting aan de reserve Hoofdcentrum conform bijgevoegde begrotingswijziging.

De gemeenteraad moet beslissen 
De keuze nu door het college aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is te kiezen uit: de mogelijkheden Big Boss, combinatie Big Boss/uitbreiding parkeerterrein Deen en Schapenmarkt. Het college komt echter gezien de wisselende standpunten van de firma Deen en zijn voorwaarden tot de conclusie dat sterk wordt ontraden om met dit bedrijf nog verder tot een overeenkomst te komen. De enige reële mogelijkheid die overblijft lijkt dan ook de locatie Schapenmarkt te zijn.

 

Bron: Gemeente Purmerend 

 

Verkeer en Vervoer artikelen