HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuwbouw woningcorporaties in Purmerend op slot?

Nieuwbouw woningcorporaties in Purmerend op slot?


Deze maand zou de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer het bestemmingsplan voor Het nieuwbouwproject Wherepark bespreken, maar dat punt is van de agenda gehaald. Er is namelijk nog geen overeenkomst getekend door woningcorporatie Intermaris, die het plan ontwikkelt. Oorzaak aldus wethouder Krieger: de nieuwe woningwet.

De nieuwe Woningwet belemmert in ieder geval het plan om in de Wheermolen-West 150 woningen te slopen en daarvoor in de plaats 164 eengezinswoningen en 38 appartementen te bouwen.

Grote druk in Purmerend tot bouw woningen t.b.v. sociale woningmarkt en nu dit!

Het is duidelijk dat er binnen onze gemeente een grote druk is op de woningmarkt door het tekort aan met name starters woningen en woningen in de sociale sector. De afgelopen periode zijn hiertoe door het college een groot aantal stappen gezet en staan er diverse bouwprojecten in de planning. Met name bij de bouw van sociale woningen spelen de woningcorporaties Intermaris en Wooncompagnie een belangrijke rol.

Door de wijziging van de Woningwet moeten er woningmarktregios worden gevormd. Woningbouwcorporaties die hun kernvoorraad hebben in het gebied mogen hierbij aansluiting zoeken. Voor de corporaties Wooncompagnie en Intermaris betekend dit dat ze ontheffing van minister Blok nodig hebben om te kunnen blijven investeren en bouwen in Purmerend. Dit verzoek dient voor 1 juli a.s. te worden ingediend.
In tegenstelling tot eerdere verwachting is het onzeker of de minster deze ontheffing zal verlenen. Op zijn vroegst, zo blijkt uit de brief van 1 juli van wethouder Krieger, zal pas eind 2016 hierover duidelijkheid worden gegeven. Er is tenminste uitstel tot eind dit jaar voordat er duidelijkheid komt.

Stadspartij luidt noodklok

Raadslid Helana Aslander van de Stadspartij luit de noodklok. “Als lokale partij maken wij ons hierover grote zorgen. Wij zien de nood bij de inwoners van Purmerend. Net nu er concrete plannen zijn blijkt door de landelijke regelgeving de uitvoering tot stilstand te komen. Dit was voor ons reden om hierover nadere vragen te stellen aan het college. Wij kunnen deze situatie niet uitleggen aan de bewoners van Purmerend.

Hiernaast denken wij ook aan de plannen voor het Drontermeer. Wij gaan er vanuit dat het ook minister Blok bekend moet zijn dat er sprake is van grote woningnood in Purmerend waarbij de corporaties noodzakelijk zijn voor met name de bouw van de sociale woningvoorraad. Juist nu de woningbouw in onze stad weer op gang komt is er sprake van uitstel door deze landelijke regelgeving.”

De Stadspartij vraagt dan ook om een overzicht van welke andere geplande projecten hierdoor vertraging oplopen en hoeveel woningen dat in totaal betreft

Woningcorporaties vrezen geen ontheffing te krijgen van minister
 
Uit correspondentie 31 mei 2016 van intermaris en wooncompagnie en de reactie van de directeur bestuurders van Wooncompagnie op Schagen FM van (1 juli jl.) blijkt dat zij er ernstig rekening mee houden dat minister Blok geen ontheffing zal verlenen.

Aan wethouder Krieger wordt dan ook gevraag hoe groot hij de kans schat dat, vanwege deze onzekerheid de corporaties zullen besluiten zich terug te trekken uit Purmerend en zullen afzien van de voorgenomen bouwprojecten.

Voorts vraagt de Stadspartij of de wethouder Minister Blok geïnformeerd heeft over de woningnood in onze stad en de gevolgen voor de woningzoekende door dit uitstel om te beslissen over een ontheffing voor de corporaties.

Zo heeft bijvoorbeeld het project Wherepark 2016 lange tijd stil gelegen door de crisis. Nu is er net dat de vaart er in lijkt te zitten opnieuw sprake van een vertraging en onzekerheid voor de bewoners in het gebied over de start van de bouw.

Ook vragen aan Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam coördineert het traject richting het ministerie voor de vorming van woningmarktregio’s. Daarom heeft Helana Aslander namens de Stadspartij ook vragen aan het bestuur van de Stadsregio gesteld hoe die tegen deze zaak aankijkt en denkt aan te pakken. Naar aanleiding van eerdere hierover van de Stadspartij heeft het bestuur van de Stadsregio dat er:  “inderdaad sprake is van een schaarste aan sociale huurwoningen”. Hierbij weerd het probleem onderkent dat de corporaties Intermaris en Wooncompagnie uitsluitend via een ontheffing van de minister kunnen bouwen en ontwikkelen in Purmerend. In de beantwoording gaf de Stadsregio aan “bij het ministerie inzicht te krijgen in de mogelijkheden en afwegingen voor het verkrijgen van de ontheffing.

Inmiddels is duidelijk dat er vanaf begin dit jaar gesprekken moeten zijn geweest om te komen tot de vorming van kernregio’s. Gezien de ontwikkelingen heeft de gemeente Purmerend de voorkeur zich te richten om de MRA regio. Dit betekend echter dat samenwerking met de huidige corporaties niet mogelijk is dan uitsluitend via een ontheffing.

De vraag die zich dan nu ook aandient is wat is hiervan het concrete resultaat? Wat waren de contacten (intensiviteit en ernst van de situatie) van Stadsregio en wat was het resultaat?

Ruimtelijke Ordening artikelen