HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNatuurplan in de maak voor Polder Zeevang

Natuurplan in de maak voor Polder Zeevang

Grutto
Foto Stadspartij

Om de unieke natuur in Polder Zeevang te beschermen, heeft de provincie een N2000-beheerplan opgesteld.

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dit plan vanaf maandag 9 augustus 2021 inzien en hierop reageren.

Natura 2000

Polder Zeevang is in 2015 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Deze gebieden kenmerken zich door hun unieke natuur en zijn onderdeel van een Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Polder Zeevang is uniek als rust- en foerageergebied voor bijvoorbeeld de kolgans, de wulp en de smient.

Beheerplan

Provincie Noord-Holland stelt voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan op. Daarin staat wat er moet gebeuren om de doelen voor natuurbehoud te behalen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden. In juli is het ontwerp beheerplan voor Polder Zeevang vastgesteld door de Gedeputeerde Staten (GS). Om tot dit ontwerp te komen hebben gesprekken plaatsgevonden met (agrarische) ondernemers, natuurvereniging, en natuur-, recreatie- en waterbeheerders.

Vanaf 9 augustus kunnen belanghebbenden het beheerplan inzien en hierop reageren via deze pagina. De reacties worden meegenomen bij de vaststelling van het definitieve beheerplan in november 2021.

Ruimtelijke Ordening artikelen