HomeNieuwsAlgemeen BestuurMoties en emoties overheersen raadsvergadering

Moties en emoties overheersen raadsvergadering

raadsvergadering
De donderdag 21 oktober gehouden raadsvergadering was er één vol afwisseling.
Na de opening door raadslid en plaatsvervangend-voorzitter Frank Albers (burgemeester Don Bijl was door vakantie afwezig) werd er een rapport aan de  raad aangeboden door de voorzitter van de rekenkamer, de heer A. Bell. Het rapport: “Kaderstellen, sturend vermogen van de raad”, zal op een later tijdstip door de raad worden besproken. Bij het vaststellen van de agenda diende raadslid Harry Rotgans namens de VVD een extra agendapunt in. De VVD wilde het optreden van raadslid Colette Sacco van de SP tijdens een proces tussen de gemeente en omwonende van de PSG inhoudelijk behandelen. De raad besliste via stemming dat het pas als agendapunt 16 behandeld zou worden.

Bouwwerkzaamheden Nieuwstraat
In het vragenuur stelde de fractie van D66 vragen over de schade tijdens de bouwwerkzaamheden aan de Nieuwstraat aan het college van B&W. Wethouder Helm (handhaving) gaf aan dat de bouw was stilgelegd en dat hij in overleg gaat met alle partijen maar vooral de bewoners  (“het vertrouwen moet eerst hersteld worden”). Na deze wijzigingen werd de vergadering voortgezet. Agendapunten 7 (verordening wet inburgering), 8 (wijziging APV), 9 (vaststelling fractievergoeding 2008 – 2009) en 10 (aanwijzing standplaatsen woonwagens) werden als hamerpunt aangenomen.

Gemeenschappelijke regeling GGD
Agendapunt 11 betrof een voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2009 en de begroting voor 2011. Bij dit agendapunt werd een amendement ingediend door  D66, de SP, VVD en TON.  Hierin werd de wethouder opgedragen om bij de bespreking over de begroting 2011 te trachten 5% bezuiniging te realiseren. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

De GGD-ZW valt onder een gemeenschappelijkeregeling. Negen gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland hebben gezamenlijk één GGD. Bezuinigingen zullen dus ook gezamenlijk besloten moeten worden.

Gebreken Leeghwaterbad
Agendapunt 12, betrof een voorstel om voor de geconstateerde gebreken aan het Leeghwaterbad een bedrag van 551.080 euro uit de algemene middelen te onttrekken. Het onderwerp was in de commissie samenleving al uitgebreid aan de orde geweest.  Dit bedrag is opgebouwd uit 2 posten.

Ten eerste de gebreken bij de oplevering. Er was een arbitrage geweest over de oplevering van het zwembad. De bouwer, Bot bouw, had in de ogen van de gemeente het zwembad opgeleverd met gebreken. De arbitragezaak werd door de gemeente verloren. Door de arbiter werd  voorgesteld om een bemiddelinggesprek tussen Bot bouw en de gemeente te laten plaatsvinden. Het resultaat van dit bemiddelingsgesprek was dat de gemeente 125.000 euro van het aan Bot bouw geclaimde bedrag voor zijn rekening zou nemen, en Bot bouw de resterende 165.000 euro voor zijn rekening neemt.
Bovenop het door de gemeente te betalen bedrag komt ook nog een bedrag van 10.000 euro toezichtkosten.

De tweede post betreft een bedrag van 416.080 euro. Beheerder van het bad ‘SPURD’ heeft door  Sportfondsen Nederland N.V. een technische schouw uit laten voeren. Sportfondsen Nederland N.V. heeft een uitgebreid rapport opgesteld van deze schouw waarin alle gebreken zijn benoemd met de daaraan verbonden herstelkosten. Een aantal gebreken zijn terug te brengen onder de noemer van een te lage aanbesteding. Goedkoop blijkt maar weer eens duurkoop te zijn.

De fractie van Leefbaar Purmerend opperde om alleen het door de arbitrage verschuldigde bedrag vrij te geven aan het college. Dit was voor veel fracties geen acceptabele oplossing.  Ten slotte diende de VVD een amendement in om de 135.000 euro voortvloeiend uit de arbitragezaak en daarbij de 318.200 euro voortvloeiend uit de schouw, te onttrekken uit de algemene reserve. Dit voorstel werd met 25 tegen 8 stemmen aangenomen. De fracties van TON, Leefbaar Purmerend en de SP stemden tegen.

Extra kosten Overlanderstraat
Behandeling van agendapunt 13, overschrijding van het budget dat beschikbaar was voor de herinrichting van de Overlanderstraat met 680.000 euro, gaf de nodige commotie in de raad. Diverse fracties toonden hun ongenoegen over deze overschrijding en hadden uiteraard het gelijk aan hun zijde. De Stadspartij vond en vindt nog steeds dat het een forse overschrijding is. Wat wij wel misten in de discussie is waar het in feite omging: overtreding van het budgetrecht van de raad door de wethouder. 

De wethouder heeft in de eerste bestuurrapportage van dit jaar aangekondigd dat het project overschreden zou gaan worden. Allerlei oorzaken waren hier debet aan zoals: het ontbreken van kantstrook funderingen (het is niet gebruikelijk om dit bij aanbesteding te onder-zoeken), het bereikbaar blijven van het Gildeplein door een extra busdienst en het aanpassen van de planning wat betreft het aantal parkeerplaatsen (het aantal parkeerplaatsen zou gelijk blijven en bij uitvoering van het opgesteld plan werden dit er aanzienlijk minder). Al deze aanpassingen werden tot genoegen van de Stadspartij door de wethouder doorgevoerd. De wethouder had bij het tot inzicht komen van de extra kosten op tijd aan de raad om budget moeten vragen. De raad had dan naar grote waarschijnlijkheid, zij het tandenknarsend, wel budget beschikbaar voor gesteld.

De raad ging uiteindelijk akkoord met het voorstel, er wordt 680.291euro gedekt uit de algemene reserve. Een door TON ingediende motie en een amendement van Leefbaar Purmerend kregen geen meerderheid. Wel werd er in de discussie nog even geroepen om de terugkeer van oud-raadslid Ernst Ankersmit in de raad. Hij zou voor het aanvechten van deze overschrijding tot het uiterste zijn gegaan volgens de woordvoerder van de fractie van Leefbaar Purmerend. Niets is minder waar, Ernst Ankersmit heeft in de fractie van de Stadspartij aangegeven dat hij het overschreden bedrag weliswaar hoog vindt maar het al tijdens de uitvoering heeft zien aankomen.

Bestemmingsplan de Gors
Bij agendapunt 14 werd de vaststelling van het bestemmingsplan de Gors aan de raad voorgelegd. Ook bij dit agendapunt waren er 2 amendementen  ingediend. D66 pleitte in een amendement voor een viertal locatie uit het bestemmingsplan weg te laten o.a. Waterlandlaan 1-9, Landsmeerstraat 3, locatie Beatrixplein en de JT Bioscoop aan de Geulenstraat.  Reden was dat de raad anders geen invloed meer kon uitoefenen op het gebruik van deze openbare ruimtes. Dit amendement werd verworpen met 21 tegen 9 stemmen.

Het amendement om in het winkelcentrum Zwanebloem de leegstaande panden uitsluitend voor detailhandel te bestemmen en geen kantoren toe te laten werd met 22 tegen 12 stemmen aangenomen.  Het agendapunt werd met 28 tegen 6 stemmen aangenomen.

Horecavisie
Als laatste inhoudelijk punt werd de  horecavisie behandeld. Ook hier waren twee moties ingediend, beide door D66. De beide moties werden voor stemming door D66 ingetrokken, na de uitleg van de wethouder bleken de moties overbodig. Het stuk werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Wetsovertreding raadslid Colette Sacco (SP)
De behandeling van de overtreding van artikel 15 van de Gemeentewet door Colette Sacco nam veel tijd in beslag (voor een verslag hiervan verwijs ik u naar de column van Evan Persijn die a.s. zaterdag (30-10) op onze website staat). Zoveel dat de behandeling van de door GroenLinks ingediende interpellatie over het milieu-beleidsplan werd doorgeschoven naar de raad op 3 november om 19.00 uur.

Wilde motie
Als allerlaatste werd er nog een door de fracties van TON en D66 een zogenaamde “wilde motie” ingediend. De motie verzocht het college tot stopzetting van de bouw aan de Nieuwstraat. Het hervatten mocht pas als er aan een aantal regels was voldaan o.a. een externe onafhankelijke toezichthouder.
Deze motie werd met meerderheid van stemmen verworpen.

Om 23.10 uur sloot de plaatsvervangend voorzitter de vergadering.

Algemeen Bestuur artikelen