HomeNieuwsSociale ZakenMinder geld voor extra bijstand naar gemeenten

Minder geld voor extra bijstand naar gemeenten

geld3
Gemeenten krijgen naar aanleiding van nieuwe CPB-cijfers in 2010 minder geld van het Rijk voor bijstandsuitkeringen dan hen eerder is gemeld. Dit komt vooral doordat het CPB nu minder werklozen verwacht dan eind vorig jaar. Dit werkt rechtstreeks door in het bijstandsbudget van gemeenten.

Gemeenten krijgen volgens de nieuwe inzichten in 2010 een budget van 4 miljard euro. Aanvankelijk was de gemeenten € 4.4 miljard gemeld. Het leeuwendeel van het bedrag gaat op aan bijstand. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe budgetten onlangs aan de gemeenten bekend gemaakt.

Het kabinet heeft gemeenten in oktober 2009 – bij de eerste voorlopige bekendmakingen van de nieuwe budgetten – al laten weten dat het totale budget, gezien de onzekere economische omstandigheden, uiteindelijk lager zou kunnen uitvallen. Het bijstandsbudget voor gemeenten wordt voornamelijk bepaald door de conjuncturele verwachtingen van het Centraal Planbureau. De raming van het budget is gebaseerd op de methodiek die is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord dat de staatssecretaris van SZW heeft gesloten en dat loopt tot eind 2011. Ook na de verlaging is het budget 2010 als gevolg van de conjunctuur hoger dan het budget dat in dit bestuurlijk akkoord is vastgelegd.

De nieuw vastgestelde gemeentelijke budgetten hebben geen invloed op uitkeringen die mensen nu of in de toekomst ontvangen. De uitkeringsgerechtigden zullen hun uitkering ontvangen. Gemeenten worden wel gestimuleerd zich nu extra in te spannen om mensen met een uitkering aan het werk te helpen.

Het totale budget van 4 miljard euro omvat bijstandsuitkeringen en uitkeringen in het kader van de WIJ (jongeren), IOAW (oudere werklozen), IOAZ, deel van Bbz (zelfstandigen) en de Wwik (kunstenaars). De definitieve bedragen worden bekend gemaakt in oktober. Overigens is het aantal bijstandsgerechtigden door de economische crisis gestegen.

Bron: persbericht Rijksoverheid

Sociale Zaken artikelen