Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

vuurpijlen1Marie Louise Verhoeven
Vuurpijlen foto Marie Louise Verhoeven

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod.
In de inleiding van zijn memo gaat de burgemeester in op de traditie van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Deze traditie zorgt in toenemende mate voor discussie in de samenleving en dus ook in de politiek.
Bij de inwoners  leven sterk uiteen lopende opvattingen. Aan ene kant geven vele mensen elk jaar grote bedragen uit aan vuurwerk. Zij beleven er veel plezier aan en beschouwen het afsteken van vuurwerk als een onlosmakelijk onderdeel van de jaarwisseling. Voor een grote groep jongelui heeft het afsteken een enorme aantrekkingskracht. Ook moet de economische betekenis voor een deel van de detailhandel niet worden onderschat.
Aan de andere kant zijn er mensen die veel overlast ervaren van het afsteken van het vuurwerk. Zij kunnen er erg van schrikken. Ook zijn er zorgen over de milieuaspecten en de gezondheidsrisico’s. Daarnaast hebben vele dieren te lijden onder het afstelen van vuurwerk. Bij dit alles treden elk jaar de nodige verwondingen op, waarbij oogletsels verstrekkende gevolgen hebben. Daarnaast veroorzaken sommige afstekers van vuurwerk voor schade in de openbare ruimte. Niet onvermeld mag blijven dat de handel in en het afsteken van illegaal vuurwerk voor extra overlast en gevaar zorgt.
De periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken is beperkt: van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. In de praktijk is de verleiding om eerder vuurwerk af te steken voor velen te groot.
Vuurwerkverbod?
In Purmerend is de overlast de laatste jaren relatief beperkt gebleven. Relatief in de zin van het aantal verwondingen en de schade in de openbare in vergelijking met andere gemeenten. Er zijn geen vuurwerkvrije zones ingesteld, omdat er te weinig concrete aanleiding was om dit op bepaalde plaatsen te doen. Bovendien is er sprake van een zekere schijn, omdat handhaving niet kan worden gegarandeerd.
Elke gemeente kan een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod instellen. Er was enige tijd onduidelijkheid over de vraag of het eerste mogelijk was. Inmiddels is duidelijk dat dit wel kan. Tegelijkertijd heeft elke keuze de nodige consequenties, zowel in de eigen gemeente als daarbuiten. Het begint met de (politieke) vraag of de gemeenteraad opteert voor een vuurwerkverbod of niet en of de bereidheid bestaat de hieraan verbonden consequenties onder ogen te zien.
In het overleg van de burgemeesters die voorzitters zijn van de basisteams van de politie in de eenheid Noord-Holland is een notitie van de politie besproken over de handhavingsaspecten van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod in de gemeenten tijdens de jaarwisseling 2020 / 2021.
De handhaving van een gemeentelijk verbod dan wel vuurwerkvrije zone zal zich vooral richten op de drie dagen voor de jaarwisseling. Handhaving zal kunnen geschieden door een politieteam op district niveau(Zaanstreek-Waterland) én door de samenwerking met de buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente (de boa’s). Volgens de politie is het goed te beseffen dat de handhaving in het eerste jaar niet sluitend zal zijn. Ervaring opdoen zal dan ook belangrijk zijn. Mogelijk zal er een soort overgangsjaar van gemaakt worden maar dat is aan iedere gemeenteraad. In het genoemd overleg is wel aangegeven dat grote vuurwerkshows vanuit gemeenten als alternatief in dit tijdsgewricht niet logisch lijken met het oog op de maatregelen voor groepen rond Covid-19.
Burgemeesters raden aan de landelijke wettelijke lijn te volgen
De reacties op de notitie van de politie laten zien dat de meeste burgemeesters hun gemeenteraad zullen aanraden de landelijke wettelijke lijn te volgen, dat wil zeggen geen verbod maar met voorwaarden bij de verkoop.
Namens de regio Waterland heeft burgemeester Bijl aangegeven dat in Waterland de burgemeesters geen gezamenlijk standpunt hebben ingenomen. De gemeenteraden hebben zich nog niet uitgesproken. Bovendien is er nog niet gesproken over mogelijke afstemming met buurgemeenten in verband met waterbedeffecten.
Burgemeester Bijl is wel uitdrukkelijk van mening dat het instellen van vuurwerkvrije zones niet zinvol is, omdat deze niet te handhaven zijn.
Wat betreft de handhaving van een verbod, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de beschikbare capaciteit van politie en die van de boa’s. De jaarwisseling is sowieso voor de politie en de boa’s, met of zonder een vuurwerkverbod, een enorme uitdaging. De handhavingscapaciteit voor een vuurwerkvrije gemeente zal lokaal gevonden moeten worden (de lokale politie en boa’s) aangezien hiervoor geen ondersteuning gevraagd kan worden van andere basisteams.
Burgemeester nodigt gemeenteraad uit over gesprek vuurwerkverbod
Graag gaat de burgemeester dan ook in gesprek met de gemeenteraad over het omgaan met het vraagstuk van het vuurwerk en het eventueel invoeren van een vuurwerkverbod voor de hele gemeente. Ook zou aan de orde moeten komen welk alternatief er kan zijn in samenwerking met de bewoners of bepaalde lokale organisaties. De burgemeester denkt dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor het aanbieden van vuurwerkshows per buurt of wijk om op die manier toch de bewoners een feestelijke jaarwisseling te kunnenlaten vieren. Wel met de eerder gemaakte kanttekening over Covid-19.
Zo nodig aanpassing van het Vuurwerkbesluit
Recentelijke is over de juridische vraag over bevoegdheid van het aanwijzen van de gehele gemeente als vuurwerkvrij duidelijkheid ontstaan. Het Vuurwerkbesluit zal gewijzigd moet worden om deze bevoegdheid toe te passen. Een expliciete wettelijke bevoegdheid is niet noodzakelijk, de huidige wetgeving is voldoende om het gehele grondgebied van de gemeente vuurwerk vrij te maken. Een besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de APV is dan uiteraard wel noodzakelijk.

Veiligheid artikelen

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...

Versterking Wheredijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat...

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod. In de inleiding van zijn...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder...

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen. De...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan...