HomeNieuwsWelzijnMeer regie gemeenten in jeugdbeleid

Meer regie gemeenten in jeugdbeleid

mario3.jpgGemeenten hebben in 2010 veel meer vrijheid om zelf geld uit te geven voor projecten voor jongeren. Dan zijn allerlei losse regelingen vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld of bestaan niet meer. Dat heeft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin begin november van dit jaar geschreven aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op het verzoek van de PvdA om gemeenten meer armslag te geven voor aanpak van probleemjongeren, vooral in de vier grote steden. In de grote steden loopt nog een onderzoek om te kijken hoe bepaalde vormen van jeugdzorg, die provinciaal van opzet is, in de gemeente goed uit te voeren.

Fractielid Mario Hegger (foto) vindt het een goede zaak als gemeente meer financiële armslag krijgen om te kunnen sturen binnen de jeugdzorg. "Wat de Stadspartij betreft gaat het niet om leuke projecten waar de jongeren worden getrakteerd op leuke uitstapjes, maar juist om zaken als opleiding, werk hulpverlening bij huisvesting, wel of niet begeleid wonen, schuldhulpverlening en verslavingszorg," zegt Hegger. "Wat werk betreft gaat het om stageplekken in het bedrijfsleven met daarop afgestemde begeleiding. Verder meer ondersteuning van deze jongeren om zorg te dragen dat zij niet weer terugvallen op straat/criminaliteit of overlast, maar gesterkt worden om problemen aan te pakken."

Ook legt de Stadspartij de nadruk op de verschillende jongerencentra in de stad. "De gemeente kan per wijk vaststellen welk inloopcentrum wel of niet geschikt is," aldus Hegger. "De ene wijk is de andere niet qua populatie jongeren. Zo kan in goed overleg met de professionals van verschillende organisaties goed worden gekeken hoe het geld wordt ingezet. Per probleemveld kunnen zaken goed op elkaar worden afgestemd. De directe hulpverlening gaat nu eerst via het aanmeldloket van Bureau Jeugdzorg en mag volgens de Stadspartij niet vertragend werken. Als er hulp nodig is moet deze worden verstrekt door een daartoe aangewezen instantie en niet pas na vier maanden wachttijd.  Verder moet de samenwerking tussen de diverse instanties verbeteren. De bestaande financiële schotten dienen weggenomen te worden."

Een proef in Rotterdam met het flexibel inzetten van geld voor jeugdbeleid zou een vervolg kunnen krijgen in andere grote steden. Daar zouden ook proeven kunnen beginnen om verschillende geldstromen in de zorg voor jongeren beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. Het gaat dan om geld vanuit jeugdbeleid, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de zorgverzekeringswet (ZVW). De PvdA is opgetogen met de brief van Rouvoet. "Dat is de doorbraak die wij willen en die schoonmaakactie moet beginnen in Den Haag”, zegt fractievoorzitter Mariëtte Hamer.

Bron: NU.nl

Welzijn artikelen