HomeNieuwsAlgemeen BestuurKaders voor de begroting 2013-2016 vastgesteld

Kaders voor de begroting 2013-2016 vastgesteld

geldhamer
De gemeenteraad heeft op 13 juni de Kadernota 2013 -2016 vastgesteld. Toekomstige rijksbezuinigingen en actuele ontwikkelingen leiden tot een voorzichtige koers in het (financiële) beleid van de gemeente Purmerend. Aan de hand van de keuzes en uitgangspunten van de raad, kan het college van B en W nu de programmabegroting opstellen voor het beleid in de komende vier jaar.

De raad stelt geld beschikbaar voor de uitwerking van de woon- en parkeervisie en de ontwikkeling van het watertoerisme. De overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten maakt dat de gemeente ook geld reserveert voor de handhaving op de drank- en horecawet en het project Actief Talent. Verder stelt de gemeente budget beschikbaar voor de nachtopvang voor daklozen voor de komende vijf jaar. Over de beëindiging van chemische onkruidbestrijding is nog geen besluit genomen, omdat raad en college eerst verdere onderzoeksresultaten willen afwachten over de verschillende alternatieven. Over onder meer de volgende onderwerpen nam de raad ook een besluit:

Purmerends Museum

Unaniem besloot de raad dat het college van B en W samen met het bestuur van het Purmerends museum gaat onderzoeken welke investering nodig is om het museum als erkende instelling te behouden. De meerderheid van de raad had eerder al aangegeven dat het museum moet blijven functioneren op de huidige locatie. De PvdA diende daarom een voorstel in om dit onderzoek op te nemen in de Kadernota.

Lichtvervuiling

Met algemene stemmen heeft de raad ook een voorstel van GroenLinks aanvaard over het structureel terugdringen van lichtvervuiling, als bijdrage aan een beter milieu. Het college verwerkt hiervoor voorstellen in de beleidsnotitie Openbare Verlichting die in 2013 wordt aangeboden aan de raad.

Openbaar subsidieregister

Met 31 stemmen vóór en twee stemmen tegen is besloten dat de gemeente vanaf 2013 jaarlijks een duidelijk overzicht publiceert op de gemeentelijk website over de verleende subsidies in Purmerend. Het publiceren van een subsidieregister maakt volgens initiatiefnemer D66 transparant waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. De SP stemde tegen deze maatregel omdat hier volgens hen geen behoefte aan is.

Verkeer binnenstad

Met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen is besloten om nu nog geen bedrag te reserveren voor maatregelen voor het verkeer in de binnenstad. De raad wil eerst alle mogelijkheden voor het verkeer verder bespreken, zonder rekening te hoeven houden met vooraf vastgestelde budgetten. Om deze reden wordt hiervoor een PM-post opgenomen; een kostenpost ‘om te onthouden’. Het CDA kwam met deze wijziging voor de Kadernota. De fracties D66, Trots, Leefbaar Purmerend en een gedeelte van de AOV waren van mening dat een budgetreservering wél nodig is en stemden daarom tegen dit voorstel.

Purmerend onder stoom

Op voorstel van de VVD subsidieert de gemeente het evenement Purmerend onder stoom met 100.000 door het evenementenbudget in 2012, 2013, 2014 met 25.000 te verlagen en in 2015 het budget met 75.000 te verhogen. Op deze wijze drukken de kosten van ‘Purmerend onder stoom’ niet op het evenementenbudget in 2016 en blijft er tot 2016 voldoende ruimte over voor andere initiatieven. De fracties D66, de SP, en GroenLinks stemden tegen deze wijze van begroten, omdat het subsidiebedrag ten koste kan gaan van andere initiatieven. Trots op Nederland vindt de subsidie niet passen in deze tijden van economische crisis en stemde ook tegen.

Haalbaarheid beleidsdoelen

Met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen is ook besloten dat het college van B en W voortaan jaarlijks alle beleidsdoelen kritisch naloopt. Doelen die niet worden gehaald kunnen namelijk leiden tot uitstel, terwijl de middelen wel beschikbaar blijven. De fracties VVD, PvdA en de SP stemden tegen het voorstel van D66, omdat volgens hen het kritisch bekijken van de beleidsdoelen al voldoende gebeurt.

Bij de bespreking van de Kadernota gaven de politieke fracties vooraf hun visie over de actuele en politieke ontwikkelingen. U vindt deze algemene beschouwingen samen met de volledige besluitenlijst op http://www.purmerend.nl/content/algemene-beschouwingen-kadernota-2013.

Algemeen Bestuur artikelen