HomeNieuwsAlgemeen BestuurKadernota 2014-2017 vastgesteld

Kadernota 2014-2017 vastgesteld


De gemeenteraad heeft de kadernota 2014-2017 vastgesteld. Hierin staan voor
€ 6 miljoen aan structurele bezuinigingen opgenomen, om zo tot een sluitendegemeentebegroting te komen vanaf 2017. Belangrijke bezuinigingen richten zich oanders werken en organiseren en een verdere digitalisering van de gemeentelijke diensten en werkprocessen. De gemeente zal de verantwoordelijkheid vaker terugleggen bij de burger en vaker ‘nee’ verkopen. De gemeentelijke organisatie kan dan 15% kleiner zijn in 2017. Voor inwoners betekent het dat ze de komende jaren vaker worden aangesproken op hun eigen inzet.

ALGEMENE RESERVE NIET MEER LATEN OPLOPEN DAN NODIG

Nadat de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen hadden uitgesproken, volgde een uitgebreide discussie over het eerste wijzigingsvoorstel. Dit voorstel was ingediend door de PvdA. De strekking van het voorstel was om de algemene reserve niet méér te laten oplopen dan het benodigde weerstandsvermogen om risico’s en onvoorziene uitgaven te dekken. Door de algemene reserve minder te laten oplopen dan voorgesteld door het college van B en W, kan ruimte worden gecreëerd voor incidentele uitgaven. Het college wees echter op een aantal ontwikkelingen, zoals verwachte tekorten bij BaanStede en extra rijksbezuinigingen, die er toe leiden dat de algemene reserve sowieso al minder oploopt. Met de afspraak dat het college voor de begroting de financiële ruimte herberekent, zodat dan bekeken kan worden hoeveel geld beschikbaar is voor incidentele uitgaven, werd het voorstel uiteindelijk in gewijzigde vorm door de raad aangenomen met de stemmen van de PvdA, GroenLinks, D66, het AOV, de SP en de Stadspartij vóór.

REURING, WIJKKRANTEN, SCHONE STAD

Alle fracties stemden in met het voorstel dat het college van B en W bij het aanbieden van de begroting inzichtelijk maakt welke financiële ruimte er structureel en incidenteel beschikbaar is om te besteden. Het gaat daarbij om de al bekende structureel beschikbare ruimte van ongeveer € 290.000 en de financiële ruimte die ontstaat door uitwerking van de aangenomen wijzigingsvoorstellen.

Besloten is dat het college bij het aanbieden van de begroting komt met bestedingsvoorstellen, waarbij voorrang wordt gegeven aan het teniet doen of het verminderen van enkele voorgestelde bezuinigingen. Op voorstel van de raad wordt hierbij prioriteit gegeven aan continuïteit voor Reuring, gedrukte exemplaren voor de wijkkranten en het onderhoud van het groen en de openbare ruimte van de stad (schoon op straat).

WIJZIGINGEN IN BEZUINIGINGEN

Om meer financiële ruimte te krijgen in de begroting, zijn de volgende bezuinigingen eveneens besloten:

  • Met 30 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (D66) besloot de raad om de jaarlijkse bijdrage van € 106.000 aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Waterland (ISW) per 2015 te beëindigen. Dit betekent in de praktijk dat de eigen ISW organisatie verdwijnt en de deelnemende gemeenten de samenwerking zelf moeten organiseren.
  •  Met 17 stemmen voor (VVD, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, SP) en 16 stemmen tegen is besloten om de subsidie van € 45.000 voor de regionale promotie Toerisme af te bouwen en in het jaar 2017 te stoppen. De meerderheid van de raad vindt dat deze promotie meer een taak van het bedrijfsleven is dan van de gemeente.
  • Unaniem is besloten om de kosten voor de aanpassingen van de foyer- en horecaruimte van Theater de Purmaryn als een p.m. post (nog nader te bepalen) in de begroting op te nemen. De gemeenteraad heeft namelijk nog geen besluit over deze aanpassingen in het theater genomen.
  • Met uitzondering van de SP, waren alle fracties het eens met de besparing die D66 voorstelde door de GGD, Veiligheidsregio, Het Twiske en Landschap Waterland een extra taakstelling van 2,5% op te leggen. Het college van B en W onderzoekt de mogelijkheid hiervoor en komt hier in 2014 op terug.
  • Unaniem is ook het voorstel van GroenLinks en de PvdA aangenomen om uit te spreken dat er geen versoberingen van activiteiten of hulpverlening als gevolg van bezuinigingen op het maatschappelijk beleidskader komen. Het college van B en W bespreekt eventuele aanpassingen eerst met de raad.
  •  Met algemene stemmen is het wijzigingsvoorstel van de PvdA aangenomen, waarin is afgesproken dat het college van B en W bekijkt of belangrijke informatie voor alle inwoners ook via wekelijkse publicaties in de lokale kranten kan worden gepubliceerd. Dit geldt voor informatie die nu is opgenomen in Purmerend Totaal.

 MOTIE RISICOANALYSE

Unaniem stemde de raad in met een motie van GroenLinks en de VVD om voor de besluitvorming over de begroting te weten wat de risico’s zijn, als er vertraging optreedt in de voorgestelde hervorming in de ICT en de noodzakelijke aanpassing van het stadhuis. Deze twee aanpassingen vormen de start voor de grootste bezuiniging op termijn, namelijk de andere manier van werken en organiseren. Een vertraging in dit proces kan gevolgen hebben voor de begroting. Het college is daarom gevraagd om een risicoanalyse te maken van wat het betekent voor de werkorganisatie, de aanpassing van de werkwijze en voor de begroting als sprake zou zijn van vertragingen, bijvoorbeeld van één of twee jaar. De wethouder zegde deze analyse toe en komt hier in het najaar, bij het aanbieden van de begroting, op terug.

Bij de bespreking van de kadernota gaven de politieke fracties vooraf hun visie over de actuele en politieke ontwikkelingen. U vindt deze algemene beschouwingen samen met een volledige besluitenlijst op http://www.purmerend.nl/ris/gemeenteraad-12-juni-2013-kadernota-2014-2017.

Algemeen Bestuur artikelen