HomeNieuwsAlgemeen BestuurKaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Raadszaal2HA
Raadszaal foto Stadspartij
Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft het richting voor de komende jaren. Wethouder Harry Rotgans: “We bevinden ons in een lastige periode. Het coronavirus houdt de wereld, ons land en onze stad in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. We weten niet hoe lang de huidige situatie duurt, of er een recessie komt, maar van ons wordt verwacht dat we blijven werken aan de toekomst van de stad. Als je naar buiten kijkt zie je de vele ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Het college kiest ondanks de huidige situatie niet voor een pas op de plaats, maar gaat verder met de ingeslagen weg en investeert in woningbouw, groen, duurzaamheid, economie, veiligheid en onderwijs.”
Wonen: integrale aanpak Purmerend 2040
Het programma Purmerend 2040 heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave in de stad. Veel ontwikkelingen zijn in gang gezet zoals het Stationsgebied, de Koog en projecten in en rond de binnenstad. Dit programma zetten we voort. We blijven werken aan de grootschalige woningbouwopgave. Nu de ruimtelijke contouren hiervan scherper worden, is het zaak meer overzicht te (ver)krijgen over de effecten en de met de mobiliteitsambities samenhangende systeemkeuzes op het wegennet (Verkeersplan 2040). Daarbij wordt ook gekeken naar aspecten van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.
Groene en duurzame stad
De komende jaren zullen ongeveer 16.000 bomen vervangen moeten worden doordat bomen aan het einde van hun levensduur zijn en we te maken hebben met o.a. boomziektes en klimaatverandering, maar ook het noodzakelijk onderhoud van de bomen wordt verbeterd. Dit vraagt om een structurele investering om de stad leefbaar te houden.
De ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid gaan snel en van de gemeente wordt gevraagd om hierin het voortouw te nemen. Het accent van de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is daarom gelegd op zaken die gericht zijn op de energietransitie en het verkrijgen van draagvlak voor verdere verduurzaming. Ook wordt er komende jaren geïnvesteerd in het vervangen van de huidige conventionele verlichting naar ledverlichting. Dit zorgt voor een lager energieverbruik.
Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar onze dienstverlening staat een succesvolle exploitatie van de huidige milieustraat onder grote druk. Het verhuizen van de milieustraat en alle bijbehorende activiteiten naar een nieuwe locatie geeft voordelen voor de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden voor een regionale functie.
Stimulering lokale economie
Ontwikkeling van de lokale economie is belangrijk voor de stad. Dit zorgt voor werk en geeft ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Evenementen zorgen voor plezier met elkaar en voor meer bezoekers. Door de raad is de wens geuit om Purmerend nog beter neer te zetten als marktstad. Met de komst van een marktmeester kan dit een goede extra impuls zijn voor Purmerend als  marktstad. Purmerend is trots op de IT ontwikkelingen in de stad. Stichting PurmerValley en H2O zijn een inspirator en verbinder voor het totale ICT-ondernemerschap, om het IT-klimaat in Purmerend te stimuleren en te verbeteren. Stimulering van de lokale economie, waaronder het promoten van de stad, zal onder de vlag van Purmerend 2040 plaatsvinden. Daardoor verandert de scope: we zien de ontwikkelingen meer in het kader van de ontwikkeling van de stad als geheel.
Veiligheid: lokaal team voor de aanpak van ondermijning
Ondermijnende criminaliteit raakt iedereen. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegale bedrijfsvoering of de dumpingen van drugsafval in wijken. Een lokaal team ondermijning gaat dit aanpakken.
Onderwijs
Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor doet het college drie voorstellen. Het eerste voorstel is om het huidige integraal huisvestingsplan (IHP) te actualiseren. Door de toename van het aantal woningen zien we ook een toename van het aantal scholieren. Verder stelt het college voor om de groeiende OBS De Weidevogels te huisvesten in het naastgelegen Wales 4 waar nu SBO Het Plankier is gehuisvest. Voor Het Plankier is vervolgens een andere plek nodig. Hiervoor is het leegstaande schoolgebouw Mercuriusweg 2 in beeld. Het derde voorstel betreft uitbreiding van de Montessorischool en van basisschool De Vlieger.
Besluitneming
Op 3 en 4 juni is de behandeling in de gemeenteraad.

Algemeen Bestuur artikelen