HomeNieuwsEconomieIs het college van B&W "knettergek" geworden?

Is het college van B&W “knettergek” geworden?

roaldcolumnBij het lezen van de voorstellen in de kadernota 2009-2016 van het college van B&W van Purmerend, kon ik niet anders dan aan de woorden van de heer Wilders denken toe hij een minister van een landelijke partij toeblafte: “u bent knettergek geworden”. Ik geef toe, dergelijke taalgebruik is onparlementair en leidt tot verruwing in het debat. Maar als ik de voorstellen van het college lees is het bijzonder moeilijk om deftig te blijven, laat staan serieus te blijven. En toch zal dat moeten.  

Het al eerder door mij gesignaleerd gebrek aan regie, politiek leiderschap en visie binnen dit college begint onthutsende vormen aan te nemen. Neem om te beginnen de pretentie van dit college om over haar graf heen te willen regeren. In 2010 komen er weer gemeenteraadsverkiezingen en dit college wil de budgettaire ruimte van een toekomstig college nu al opmaken. Plannen in voorstellen gieten en die financieel verankeren tot 2016 is namelijk de bedoeling. Dit bezien in het licht dat dit college niet eens in staat is gebleken om de acute problemen (de verkeersinfarcten binnen Purmerend, stijging van de onveiligheid, etc.) van nu te kunnen oplossen. Dus laat staan dat het college in staat is om zinnige plannen te maken voor de toekomst. En dan hebben we het nog niet eens over het enorme financiële risico dat door het onderzoeksbureau Cebeon m.b.t. de Stadsverwarming, wederom zou ik erbij willen zeggen, wordt gesignaleerd.

Wordt de burger voor de gek gehouden?
Het college wil de lasten voor de burgers verzwaren met een bedrag van maar liefst 1,6 miljoen euro, in 2009 oplopend tot 4,2 miljoen in 2012. De argumentatie die het college hiervoor gebruikt is als volgt.

De tarieven voor riool en afvalverwijdering dienen kostendekkend te zijn. Dat is voor de afvalverwijdering echter al het geval. U heeft immers als burger van Purmerend in december 2007, dankzij o.a. de Stadspartij  € 60,– per huisaansluiting ontvangen. Het bedrag ad  € 60,– betrof het teveel betaalde tarief voor afvalverwijdering.

Hoe komt het dan dat het college nu weer stelt dat de tarieven niet kostendekkend zijn? Het college is tot de ontdekking gekomen dat de kosten van overhead, de indirecte kosten, zoals kosten van het stadhuis, collegeleden, automatisering, al die ambtenaren die nota’s zitten te schrijven, enz., geen onderdeel vormen van de tarieven. Maar nu komt het.

Purmerend heeft in 2008 en eerder toch echt wel een sluitende begroting gehad. Dus die kosten (overhead) waren en zijn wel degelijk gedekt!
Die dekking betaalt u als burger in de vorm en via de Onroerendzaakbelasting! De stelling van de Stadspartij P93 is dan ook simpel. Iedere euro stijging voor het zogenaamd kostendekkend maken van de tarieven voor riool en afvalverwijdering, dient gepaard te gaan met een verlaging van de Onroerendzaakbelasting. Anders worden de burgers voor de gek gehouden en betalen ze tweemaal de overheadkosten.

Verplaatsen Purmaryn te zot voor woorden
Er kan pas sprake zijn van verhoging van de belastingdruk voor de burgers van Purmerend wanneer ook het voorzieningenniveau wordt uitgebreid. En het dient dan te gaan om de uitbreiding van voorzieningenniveau waar de burger om heeft gevraagd! Daar valt de uitbreiding van de herinrichting van de koemarkt (3,2 mln euro) volgens mij niet onder. Het college is helemaal ‘zot’ geworden met het voorstel om het theater De Purmaryn te verplaatsen naar de kop van West. De kosten hiervoor zijn 31,4 mln euro. Uit een onderzoek (Cebeon) blijkt dat Purmerend, in vergelijking met gemeenten van de grootte van Purmerend, veel meer uitgeeft aan theater en poppodium. Daarnaast blijkt uit een ander onderzoek dat de bezoekers van theater De Purmaryn voor maar de helft bestaat uit de burgers van Purmerend. Als dit onzinnige plan van het college doorgaat, betaalt de Purmerender fors meer belasting opdat de burgers uit de omringende gemeenten zo nodig een groot theater willen. Gekker moet het toch niet worden.

Duurzame sportfaciliteiten
Welke uitbreiding van het voorzieningenniveau acht Stadspartij P93 wel noodzakelijk? Uit de vele contacten met de burgers van Purmerend blijkt overduidelijk de behoefte aan sportfaciliteiten. De Stadspartij zal zich tijdens de behandeling van de kadernota 2009-2016 dan ook sterk maken voor de komst van de multifunctionele sporthal (inclusief turnfaciliteit), de overkapping van de skeelerpiste en een atletiekhal. We zijn er van overtuigd dat investeren in duurzame sportfaciliteiten Purmerend pas echt goed op de kaart zet. Het na-apen van andere gemeenten met de bouw van een geldverspillende theater op de kop van West, moeten we dan ook niet doen.

Economie artikelen