HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIs er in Purmerend/Waterland een wachtlijst voor sociale huurwoningen?

Is er in Purmerend/Waterland een wachtlijst voor sociale huurwoningen?

wheermolenbeweegt
Huurdersvereniging InterWhere schreef over de wachtlijst voor sociale huurwoningen een informatief artikel dat wij hieronder integraal over hebben genomen.
Het artikel van de huurdersvereniging:
“ We kunnen moeilijk ontkennen dat die wachtlijst voor sociale huurwonigen er werkelijk is. Er doen zich dan meteen twee vragen voor:
1. hoe groot is die wachtlijst (uitgedrukt in de reële zoekduur)?
2. wat moet er aan gedaan worden om deze lijst weg te werken?
Reactie op vraag 1: Er zijn drie begrippen die men eerst moet onderscheiden:
  • woonduur (de periode waarover men in het huidige huis woont). Was men ingeschreven bij Woningnet of woonmatch voor 31 december 2015, dan telt de woonduur nog mee; vanaf deze datum wordt de woonduur niet meer vermeld en wordt zelfs geheel vervallen verklaard per 1 juli 2030
  • inschrijfduur ( vanaf de datum waarop u zich heeft ingeschreven)
  • zoekduur (de periode gedurende welke u werkelijk, actief, reageert op aangeboden woningen). Ook hier kan het beeld vertroebelen, als men bv. slechts enkele keren per jaar reageert op een specifieke woning.
We zullen ons proberen te beperken tot de situatie in Purmerend/Waterland omdat er landelijk en regionaal grote verschillen zijn in de diverse onderzoeks-uitkomsten. We moeten helaas vooropstellen, dat er via het systeem van Woonmatch nog geen mogelijkheid is om een cijfer van de wachttijd naar voren te krijgen; aan die mogelijkheid wordt wel gewerkt.
Het aantal inschrijvingen bij Woonmatch is op dit moment ca. 33.000; het aantal actief zoekenden (zij die met regelmaat reageren) voor heel Waterland is nu ca. 6.800. Het aantal woningtoewijzingen van zowel Intermaris als Wooncompagnie was ca. 480 in 2016. Waarom zijn/lijken wachtlijsten langer dan het in werkelijkheid is?
  • Preventief inschrijven; huishoudens die zich inschrijven maar voorlopig helemaal niet van plan zijn te verhuizen; ze zijn echter op een later moment wel sneller aan de beurt als het op zoeken aankomt vanwege de langere inschrijfduur. Omdat men zich steeds vroeger inschrijft neemt de gemiddelde wachttijd en hiermee de wachtlijst, kunstmatig toe. Twee van de drie ingeschrevenen reageert niet eens op een aanbod (volgens het ministerie). Onder actief zoekenden worden ook de personen ingedeeld die maar één maal of meer per jaar reageren maar heel selectief zijn en zeer speciale wensen hebben waaraan voldaan moet worden.
Nu filosoferen over een antwoord wat er aan te doen is om deze wachttijd te verkorten. Vooropgesteld dat alleen bouwen te simpel is omdat het een complexer probleem is. Niet alleen de gemeente of de corporaties kunnen dit zelfstandig aanpakken; ook de provincie en het rijk hebben een verantwoordelijkheid. Zelfs investeerders (particulier vermogen) kunnen hiervoor worden aangesproken. We denken hierbij aan het geschikt maken van bestaande (kantoor)panden voor appartementen; dit kan niet voor sociale huur zijn omdat de aankoopprijs van die panden voor corporaties te hoog ligt om er appartementen onder een huurprijs van € 710,- te realiseren.
Als huurdersvereniging InterWhere, die zich inspant voor de huurders van Intermaris in Purmerend en Monnickendam, zijn wij natuurlijk ook begaan met de woningzoekenden en starters in onze regio. Wij gebruiken onze invloed terdege in gesprekken met de corporatie en bij de prestatieafspraken (driehoek gemeente/corporatie/huurdersorganisaties) en mogen hier duidelijk stellen dat we vaak gehoor en begrip vinden bij de gesprekpartners.
Buiten de nieuwbouwprojecten van Intermaris in Purmerend vindt er ook een omvangrijk renovatieproces plaats. Dit laatste heeft vooral betrekking op het comfortabeler wonen en energiezuinigmaken (woonlasten verminderen) van bestaande woningen.
Intermaris is bereid “meer te bouwen” dan in eerdere overeenkomsten is aangegeven, echter er moeten dan wel locaties worden aangeboden, binnen of buiten de gemeentegrenzen, tegen grondprijzen waardoor sociale huur mogelijk wordt; aangedrongen wordt ook nog op medewerking om de vereiste (juridisch planologische) procedures te verkorten zodat er sneller met de bouw kan worden gestart (actie hiervoor bij de gemeente).
Natuurlijk kan ook woningproductie boven de socialehuurgrens de wachtlijsten verkorten omdat tijdens de inschrijfduur inkomens kunnen veranderen terwijl men nog wel staat ingeschreven voor een sociale huurwoning (max. inkomen € 36.165,= prijspeil 2017 ). Ook heeft Intermaris toegezegd haar verkoopprogramma vanuit het eigen bezit naar beneden toe bij te stellen en overweegt deze verder te verlagen. Bovendien worden door Intermaris, d.m.v. huurverlaging, een 30-tal woningen die nu geliberaliseerd zijn, toegevoegd bij het aantal sociale huurwoningen.
Overzicht van Nieuwbouw, renovatie- en verbouwprojecten dat is van bestaand, school of kantoor, naar appartementen van Intermaris in Purmerend; in totaal verwacht Intermaris in de komende jaren zo’n 400 sociale huurwoningen te kunnen opleveren:
A. Klein Where:
B. Kop West:
C. Lamellen:
D. Wherepark;
E. Tramplein:
F. Graefweg:
G. Kolfstraat:
Renovatie:
A. Hoogbouw Mercuriusweg:
B. Ringvaartzone:
Intermaris heeft inmiddels een ministeriële goedkeuring (voor een periode van 5 jaar) verkregen het bezit in Waterland te mogen uitbreiden; hier kunnen nu dus ook bouwactiviteiten gaan plaats vinden als de gemeente Waterland locaties gaat aanbieden.”
Na de fusie in 2012 van de woningcorporaties Wherestad uit Purmerend en IntermarisHoeksteen uit Hoorn zijn ook de beide huurdersverenigingen, respectievelijk Over en Wheer en Het Tympaan, een fusie aangegaan.

Ruimtelijke Ordening artikelen