HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

omgevingskwaliteit
De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op – de komende zes weken kan iedereen erop reageren.
De nota gaat over de inrichting van de openbare ruimte – zaken als water, hoogbouw en wegen – maar bijvoorbeeld ook heel concreet over hoe een dakkapel eruit mag zien, welke materialen je mag gebruiken als je in een monument woont, of wat voor gevelreclame we als Purmerenders wel of niet wenselijk vinden op de Koemarkt. Op plekken waar dat kan, worden de regels soepeler. Op andere plekken, zoals de historische binnenstad, bewaken we strenger wat wel en niet mag qua bebouwing en inrichting.
10.000 woningen
Deze nota komt op een belangrijk punt voor Purmerend: tot 2040 moeten er zo’n 10.000 woningen bij komen. Dat is hard nodig om alle Purmerenders een woning te kunnen bieden. De meeste van die woningen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Op meerdere plekken gaan we daarom inbreiden in plaats van uitbreiden, zoals dat heet. Er worden meer woningen toegevoegd in bestaande wijken. Daarbij is het extra belangrijk om te letten op hoe de ruimte eruit komt te zien. Het gaat dan niet alleen om een gebouw zelf, waar de omwonenden straks tegenaan kijken, maar ook alles daaromheen.
Gebieden
We kunnen de ruimte maar één keer inrichten. In de Nota Omgevingskwaliteit gaat het over al die zaken die we belangrijk vinden als stad. Historische plekken die we willen behouden of belangrijke routes die goed herkenbaar en bereikbaar moeten blijven, bijvoorbeeld. De nota is opgebouwd uit verschillende onderdelen en gaat in op gebieden als de binnenstad, de woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast biedt deze algemene richtlijnen voor bebouwing, monumenten en de openbare ruimte.
Omgevingswet
De Nota anticipeert op de Omgevingswet. Deze wet, die ingaat in 2021, biedt inwoners en ondernemers meer ruimte om eigen initiatieven in de stad te ontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt dan vervangen door een omgevingsplan. Iemand die een idee heeft voor een ontwikkeling, kan in dat plan straks eenvoudiger zien wat wel en niet mogelijk is. De Nota Omgevingskwaliteit zal straks onderdeel gaan uitmaken van de omgevingsnota.
‘Ja, tenzij…’
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is straks ‘ja, tenzij…’ in plaats van ‘nee, mits…’. In de Nota Omgevingskwaliteit hanteert de gemeente een vergelijkbaar uitgangspunt. Het gaat er dan minder om of een plan wel of niet in het bestemmingsplan past, maar of door het plan kwaliteit wordt toegevoegd aan de openbare ruimte. Als een plan niet past, maar eenvoudig passend te krijgen is, dan gaan we in overleg om alsnog te proberen een acceptabel plan te realiseren.
Reageren
De Nota Omgevingskwaliteit ligt ter inzage van 5 september tot en met 17 oktober 2019. In die tijd kan iedereen hierop een reactie geven in de vorm van een zienswijze. Na 17 oktober worden de zienswijzen behandeld en stelt de gemeenteraad de nota vast. Benieuwd geworden naar de nota? Ga voor meer informatie naar www.purmerend.nl/omgeving en reageer.

Ruimtelijke Ordening artikelen