HomeNieuwsSociale ZakenInvoering beschut werk alleen met invoering praktijkroute

Invoering beschut werk alleen met invoering praktijkroute


Staatssecretaris Klijnsma wil gemeenten verplichten om beschutte werkplekken te realiseren. Ze heeft daarvoor een wetsvoorstel gemaakt en dat voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Toen voor de zomer duidelijk werd dat de staatssecretaris ontevreden was over het achterblijven van het aantal beschutte werkplekken bij de verwachting, is in de Werkkamer uitgebreid gesproken over maatregelen om de Participatiewet te vereenvoudigen en verbeteren.

Samenhangend pakket

In de Werkkamer is toen door SZW, VNG en UWV besloten om een samenhangend pakket van maatregelen in te voeren:

  • Extra verplichtingen beschut werk.
  • Invoeren van de zogenaamde praktijkroute. Een werknemer krijgt toegang tot het doelgroepregister van de banenafspraak nadat met een loonwaardemeting op de werkplek is vastgesteld dat hij of zij niet het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Deze loonwaardemeting verloopt niet via het UWV maar op de werkplek via een gecertificeerde methodiek.
  • Het afschaffen van de herbezettingsvoorwaarde (detacheringen Wsw tellen alleen mee voor de banenafspraak voor zover gemeenten plekken beschut werk realiseren).

Alleen verplichting beschut werk met praktijkroute

Toen duidelijk werd dat de staatssecretaris sterk aanstuurde op extra wettelijke verplichtingen voor beschut werk, heeft de VNG aangegeven dat ze alleen in kan stemmen met extra verplichtingen voor beschut werk als tegelijkertijd ook de praktijkroute ingevoerd wordt.

Gemeenten kunnen niet verplicht worden beschut werkplekken te realiseren zonder de garantie dat ook de praktijkroute op hetzelfde moment wordt ingevoerd.

Ook een oplossing voor het financiële plaatje

In het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Klijnsma op 8 september jl. heeft de VNG nog eens gewezen op de extra financiële risico’s die gemeenten lopen bij de verplichting om beschutte werkplekken te realiseren.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget van € 11.400 per beschutte werkplek, terwijl het College van Arbeidszaken heeft berekend dat de uitgaven boven de € 25.000 per plek liggen.

Bovendien blijkt dat het budget voor de Wsw te laag geraamd wordt. Landelijk bedraagt het tekort minimaal € 134 miljoen.

Opgeteld lopen de uitgaven van gemeenten voor het onderdeel Werk en Inkomen ver op boven de budgetten die zij van het Rijk ontvangen. En nu er weer (financiële) schotten in de wet worden aangebracht kunnen gemeenten ook niet meer compenseren met overschotten op andere onderdelen.

De VNG rekent erop het kabinet hierover met het gesprek te kunnen voortzetten om een oplossing te bereiken.

Proces

Het kabinet heeft het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft naar verwachting enkele weken nodig heeft voor een advies.

Meer informatie

Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet (VNG-nieuwsbericht, 17 augustus 2016)

Sociale Zaken artikelen