HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIntentieverklaring voor betaalbare woningen stadsregio

Intentieverklaring voor betaalbare woningen stadsregio

stadsregiowonen

Hans van Harten en Robert Linnekamp ondertekenen de intentieverklaring in het bijzijn van de leden van de stuurgroep wonen. Geheel links wethouder Hans Krieger van Purmerend.

Op 14 maart ondertekenden portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio Amsterdam, Robert Linnekamp, en Hans van Harten, vertegenwoordiger van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, een intentieverklaring over de betaalbare voorraad huurwoningen in de regio. Gemeenten en corporaties gaan zich samen inspannen voor een betaalbare woningvoorraad in de stadsregio Amsterdam.

De intentieverklaring is tot stand gekomen in aanvulling op de gebruikelijke regionale afspraken over de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. Gemeenten en corporaties willen ook verantwoordelijkheid nemen voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van betaalbare huurwoningen in de regio Amsterdam en daarin samen optrekken. Juist nu de betaalbare voorraad onder druk staat (ook door de verhuurderheffing), is deze samenwerking van belang.

Hoofdpunten van de intentieverklaring

De intentieverklaring legt vier hoofdpunten vast waarvoor gemeenten en corporaties zich samen zullen inspannen:

  • Het behoud van een substantiële voorraad betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen (tot € 34.000);
  • Een evenwichtige regionale woningmarkt. Het uitgangspunt daarbij is dat het verschil in de hoeveelheid sociale huurwoningen tussen de subregio’s Noord, Amsterdam en Zuid niet groter wordt;
  • Het beter benutten van de woningvoorraad. Dat kan bijvoorbeeld via flexibele huurprijzen en tijdelijke contracten voor jongeren om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren;
  • Het creëren van meer woningaanbod in het middensegment: dit is van belang om ook huishoudens met een middeninkomen kans op een woning te bieden en om doorstroming vanuit onder andere de sociale huursector te stimuleren. Dit aanbod is nu nog onvoldoende aanwezig.

Op basis van deze intentieverklaring kunnen gemeenten en corporaties lokaal beleid en prestatieafspraken maken. De afstemming van lokaal beleid en lokale afspraken op regionale schaal past in de lijn van het nieuwe rijksbeleid, zoals in de conceptnovelle op de Woningwet staat die onlangs is verschenen. Deze regelt de relatie tussen gemeenten en corporaties. De intentieverklaring vormt de bouwsteen voor een regionale woonvisie die de komende periode gestalte zal krijgen.

Ruimtelijke Ordening artikelen