HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIntentieovereenkomst J. P. Grootstraat (´t Noot) getekend

Intentieovereenkomst J. P. Grootstraat (´t Noot) getekend

plantnoot
De gemeente Purmerend en projectontwikkelaar Synchroon hebben samen afspraken gemaakt over de bouw van vijftig nieuwe woningen aan de J.P. Grootstraat. Het betreft het terrein waar nu nog het oude wijkgebouw t Noot staat. De bouw kan starten in 2018 na de bestemmingsplanprocedure die start in 2017.
Voor deze overeenstemming is op donderdag 22 december een intentieovereenkomst ondertekend tussen het college en de projectontwikkelaar. De plannen voorzien in appartementen voor starters en ouderen. Met name door het nabijgelegen winkelcentrum en bushaltes zijn deze appartementen ook zeer geschikt voor ouderen. Het gaat om 24 driekamerappartementenen verder iets grotere koopappartementen van middelhoge prijsklasse, met parkeren op eigen grond.
Achtergrond
De eerstvolgende twintig jaar komen weinig woningen vrij in de bestaande voorraad en neemt vergrijzing toe. Er is tegelijkertijd een grote groep starters die een woning zoekt. Door ouderen die daarvoor open staan te verleiden om te verhuizen, kunnen betaalbare eengezinswoningen vrijkomen in zowel de koop- als de huursector. Denk bijvoorbeeld aan stellen van wie de kinderen de deur uit zijn, mensen voor wie het pensioen in zicht is of die al met pensioen zijn.
Ouderen zoeken een appartement dat tenminste toegankelijk is met een rollator, met een ruime buitenruimte nabij winkels en openbaar vervoer, dan wel een “zekere” parkeerplaats Voor starters is de woonkeuze afhankelijk van de levensfase waarin zij verkeren . Zij zijn vaak op zoek naar betaalbare woningen die aansluiten bij hun gezinssituatie.
Overleg met bewoners
Aan de uitwerking van de plannen voor nieuwbouw aan de J.P. Grootstraat is een uitgebreid traject met bewoners voorafgegaan. Voor de klankbordgroep meldden zich 10 omwonenden (voornamelijk uit de Richard Holstraat) en een huisarts, die een praktijk wil vestigen in het toekomstige gebouw. 
De klankbordgroep kwam eind april 2016 voor het eerst bij elkaar en heeft zich toen gericht op vier thema’s:
1. Architectuur en bouwstijl
2. Volume en bouwhoogte
3. Functies in het gebouw
4. Parkeren en inrichting openbare ruimte
Daarnaast heeft de klankbordgroep de website www.wheerlicht.info in het leven geroepen, waarop alle informatie over de plannen en de gespreksverslagen zijn terug te vinden. Op de tweede bijeenkomst, in mei, heeft de groep een keuze gemaakt over de vorm van het gebouw op basis van drie stedenbouwkundige vormen. Verder konden bewoners hun ideeën kenbaar maken over de uitstraling van het gebouw.
Ontwerpstudie
Deze informatie is uitgewerkt en vervolgens gepresenteerd. Tijdens de derde bijeenkomst op 6 juni, is een ontwerpstudie gepresenteerd.ln dat ontwerp werden de wensen van de bewoners, de mogelijke oplossingen en de (financiële) haalbaarheid afgewogen.
Uiteindelijk is eind november duidelijkheid gekomen over de uitgangspunten, wat heeft geresulteerd in de intentieovereenkomst. Met dit overlegtraject heeft de ontwikkelaar, Synchroon, zich positief onderscheiden naar de omgeving en laten zien dat zij de nieuwbouw nadrukkelijk in relatie met de buurt willen ontwikkelen. Begin 2017 wil Synchroon een laatste bijeenkomst met omwonenden organiseren om de uitwerkingen in het ontwerp te presenteren.
De bouwplannen voor de J.P. Grootstraat, opgesteld in overleg met de omwonenden, leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en de invulling van de bouwopgave die er ligt. Het woningbouwprogramma en alle uitgangspunt. Het is een duidelijk voorbeeld voor het van buiten naar binnen werken.

Ruimtelijke Ordening artikelen