HomeNieuwsWelzijnInitiatiefvoorstel Stadspartij-BPP voor behoud van oorlogsmonumenten

Initiatiefvoorstel Stadspartij-BPP voor behoud van oorlogsmonumenten

Vliegermonument
foto Stadspartij-BPP

Behoud van het Monument voor geallieerde vliegers ook borgen


In de gemeente Purmerend zijn 8 oorlogsmonumenten aanwezig. Eén van deze monumenten is het ‘Monument voor Geallieerde Vliegers’ op het perceel Zuiderweg 41 te Zuidoostbeemster.

Nico de Lange heeft namens de fractie van Stadspartij–Beemster Polder Partij een initiatiefvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat de oorlogsmonumenten in de gemeente worden behouden voor toekomstige generaties.

Dit monument is begin jaren zeventig van de vorige eeuw door de bewoners/ grondeigenaar van dit perceel opgericht ter nagedachtenis aan twee RAF-piloten die op 19 augustus 1940 zijn omgekomen nadat hun vliegtuig boven de Beemster was neergeschoten.
Elk jaar op 4 mei vindt bij dit monument een herdenkingsceremonie plaats in aanwezigheid van onder andere in Nederland wonende familieleden van een omgekomen piloot en een vertegenwoordiging van de gemeente en de Royal Air Force Association (RAF Association).

De oorlogsmonumenten in de gemeente bevinden zich in de openbare ruimte of op gronden of aan panden die niet in eigendom van de gemeente zijn. Veelal is sprake van monumenten in de openbare ruimte. Het monument op het perceel Zuiderweg 41 staat op particuliere gronden en wordt volledig particulier beheerd. Dit maakt deze situatie bijzonder en geeft aanleiding om met de eigenaar de heer J. (Jan) van Kempen  mee te denken over de toekomst van dit monument.

Maatschappelijke waarde oorlogsmonument

Gezien de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van oorlogsmonumenten en uit respect naar de omgekomen piloten op deze plek is het wenselijk dat ook dit monument voor de toekomst behouden en ongeschonden blijft en de mogelijkheid tot herdenken blijft bestaan. Dit is ook de wens en inzet van de eigenaar en familieleden die elk jaar bij de herdenking aanwezig zijn. De familie van Sergeant Kenneth Herbert Dobb, sinds jaar en dag aanwezig bij de herdenking op 4 mei, ziet het belang dat de mogelijkheid tot herdenken gefaciliteerd dient te worden en voor de toekomst wordt geborgd

Om dit doel, borging voor in de toekomst, te bereiken zou de gemeente – onder regie van de eigenaar – faciliterend kunnen zijn met inachtneming van het uitgevoerd gemeentelijk beleid voor het beheer en behoud van oorlogsmonumenten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanwijzen van het monument tot gemeentelijk monument om zo bescherming te realiseren, een specifieke beschermende planologische bestemming van de gronden (de gronden hebben nu een agrarische bestemming met de specifieke bouwaanduiding “oorlogsmonument”) en/of een aparte ontsluiting vanaf het fietspad tot het monument.

Deze inzet begint met kaderstelling door de gemeenteraad. Voorgesteld wordt door de fractie van Stadspartij-BPP de raad om de intentie uit te spreken dat oorlogsmonumenten in de gemeente behouden en ongeschonden moeten blijven en gelegenheid blijft tot herdenking bij het monument. De stap hierna is om tot een plan van aanpak te komen die ook de toekomst van het monument op het perceel Zuiderweg 41 veilig stelt. Dit gezien de bijzondere situatie bij dit monument. Dit plan moet de financiële consequenties inzichtelijk maken. Besluitvorming over eventuele financiële consequenties is dus op een later moment.

Voorgesteld wordt om het college te verzoeken dit plan van aanpak op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad voor goedkeuring en de mogelijk noodzakelijke budgettoekenning. Dit plan zou overigens kunnen gaan gelden voor alle oorlogsmonumenten in de gemeente. Die keuze is aan het college.

Vanavond 19 oktober wordt het initiatiefvoorstel van Stadspartij-BPP in de raadscommissie Ruimte besproken.

Welzijn artikelen