HomeNieuwsSociale ZakenHulpoperatie gemeenten Purmerend en Beemster voor gedupeerden toeslagaffaire in volle gang

Hulpoperatie gemeenten Purmerend en Beemster voor gedupeerden toeslagaffaire in volle gang

Gemeentelijke vorderingen kwijtgescholden
Wethouder Mario Hegger informeert over de hulp aan gedupeerden

Mario Hegger
Mario Hegger


In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Vele gezinnen zitten nog steeds onnodig lang in onzekerheid, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

Kwijtschelding van de schulden door Purmerend en Beemster

De gemeenten (Purmerend en Beemster) hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een schuldenaanpak om gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire te helpen bij het oplossen van hun schulden. In juni dit jaar is het besluit genomen dat de gemeentelijke vorderingen worden kwijtgescholden. De uitvoering hiervan en het informeren van de gedupeerden over de kwijtschelding loopt.

Het Rijk en gemeenten hanteren daarin samen drie stappen namelijk:

  • het pauzeren van publieke en private schulden,

  • het kwijtschelden van publieke schulden en

  • het realiseren van een oplossing voor de private en informele schulden.

Tevens is er een besluit over de compensatie van schuldentrajecten genomen. De staatssecretaris van Financiën stelt zich garant voor de betaling van de openstaande vorderingen voor gedupeerde ouders in een wettelijk of buitengerechtelijk schuldentraject.
Daarnaast geeft de staatssecretaris goedkeuring aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) om de ingediende bedragen uit te keren. Dit beleidsbesluit is genomen om ouders in de wettelijke- en minnelijke schuldregelingen versneld uit de schulden te helpen en de regelingen op te heffen.

Huidige werkwijze en stand van zaken Purmerend en Beemster

De trajectbegeleiders van het loket schulddienstverlening dragen er zorg voor dat gedupeerde die in een minnelijk schuldhulpregeling zitten worden bijgestaan en ondersteund daar waar nodig.
De doelstelling hierbij is om hun leven zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken met een financieel schone lei.

De gemeente ontvangt van de Belastingdienstportaal lijsten met de gegevens van de gedupeerde gezinnen. Het aantal gedupeerden is de afgelopen maanden een aantal maal naar boven bijgesteld en naar verwachting nog niet volledig.
De gemeente Purmerend telt nu 282 gedupeerde gezinnen. De gemeente Beemster telt 12 gezinnen.

Alle gezinnen die bekend zijn worden benaderd

De gemeenten hebben de afgelopen periode alle 294 gezinnen benaderd. Twee daartoe aangewezen medewerkers hebben alle gedupeerden gebeld en hen zo open mogelijk gevraagd of ze op een bepaalde levensgebieden ondersteuning nodig hebben als gevolg
van de toeslagenaffaire. Deze aanpak wordt door gedupeerden gewaardeerd. Alleen al het luisterend oor draagt bij aan erkenning en herstel van vertrouwen en biedt zo hoop.
Ongeveer de helft van de inwoners met wie wordt gesproken heeft een ondersteuningsvraag op een of meerdere gebieden.
De gemeenten werken daarbij nauw samen met met Clup Welzijn.

Schrijnende huisvestingsproblemen

In een aantal gevallen heeft de toeslagenaffaire gezorgd voor schrijnende huisvestigingsproblemen. Daarom is de afgelopen maanden ingezet op samenwerking met de woningcorporaties en dat heeft geresulteerd in afspraken. De gemeenten en corporaties
kijken samen met een open blik creatief naar elke casus en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. Hierdoor is een aantal gedupeerden een passende woning aangeboden.

Financiële compensatie vanuit het Rijk

De gemeenten zetten stevig in op het bieden van ondersteuning aan onze inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.
De eerste compensatie vanuit het Rijk, is uitbetaald eind 2020,
maar dekt bij lange na niet de kosten die gemeentelijk worden gemaakt.

Er is vanuit het Rijk de toezegging dat alle gemaakte kosten gecompenseerd gaan worden, inclusief de kwijtgescholden schulden. Voorlopig schieten de gemeenten in het belang van de gedupeerden de kosten voor.

Sociale Zaken artikelen