HomeNieuwsVerkeer en VervoerHet is financieel goed mis met EBS

Het is financieel goed mis met EBS

ebsgeelrood
De Stadspartij kwam er kort geleden door buurgemeente Waterland  achter dat busvervoerder EBS in grote financieel moeilijkheden verkeert. Een van de belangrijkste oorzaken voor het tegenvallende financiële resultaat is een miscalculatie die EBS heeft gemaakt bij haar aanbieding tijdens de aanbesteding van de concessie Waterland. Ook een faillissement behoort tot de mogelijkheden zo bleek. De informatie die de gemeenteraad van Purmerend thans krijgt, duidt erop dat men de gemeenteraden wil buitensluiten bij de besluitvorming.

Wij schreven hier al eerder over.

Volgens de Stadspartij kon het haast niet anders dan dat het Purmerendse gemeentebestuur hier ook van op  de hoogte was. Maar verzuimde de raad te informeren. Daarom stelde de Stadspartij hierover vragen aan portefeuillehouder wethouder Krieger. Inmiddels zijn de antwoorden op de vragen binnen. In allerijl heeft de wethouder ook een brief aan de raad gestuurd die bijgevoegd zit bij de ingekomen stukken die de raadsleden op 10 januari ontvingen. Een maand later dus dan dat het gemeentebestuur er van op de hoogte was.

Het antwoord bevestigt de financiële problemen EBS
Het antwoord bevestigt wat de Stadspartij al veronderstelt en is tevens onthutsend.
EBS werkt inderdaad aan een voorstel voor een nieuw, efficiënter vervoerplan. EBS wil het lijnennet efficiënter en daarmee goedkoper exploiteren vanwege het huidige verlies dat EBS maakt op de concessie. Uitgangspunt hierbij is dat dit per saldo niet ten koste gaat van de reiziger, zo wordt gesteld.

EBS heeft de vrijheid om met een voorstel voor een efficiënter vervoerplan te komen. Het is aan de Stadsregio om over dit voorstel dit uiteindelijk te besluiten. Na het te hebben getoetst aan onder andere de wettelijke bepalingen, het programma van eisen en dus de concessievoorwaarden. En….. niet te vergeten het advies en de mening van de aangesloten gemeenteraden, zo vindt de Stadspartij

Gemeentebestuur en regioraadsleden waren eerder op de hoogte maar gaven die info niet tijdig door!
Gemeenten, reizigersbelangenorganisatie (RAR) en Stadsregio Amsterdam zijn door EBS in een bijeenkomst op 12 december geïnformeerd. De bijeenkomst had tot doel om te haalbaarheid van een efficiënter lijnennet te onderzoeken.

Ambtelijk blijken de vertegenwoordigers van de Waterlandse gemeenten en de RAR al suggesties gedaan te hebben naar aanleiding van een eerste voorstel. Het betreft een voorstel voor een nieuw vervoerplan voor de hele concessie Waterland, dus ook voor Purmerend. Alle ambtelijke vertegenwoordigers van de Waterlandse gemeenten hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor 25 december schriftelijk te reageren op het globale vervoerplan. Ook Purmerend dus.

Deze suggesties zullen zoveel mogelijk in het concept vervoerplan worden verwerkt, zo wordt verzekerd. Echter pas nadat aldus een dergelijke ingreep op bestuurlijk niveau haalbaar lijkt, hebben de Stadsregio Amsterdam en gemeenten er voor gekozen om de gemeenteraden te informeren over het feit dat een nieuw vervoerplan wordt voorbereid door EBS.

De Regioraadsleden (enkele raadsleden van Purmerend) zijn eveneens reeds geïnformeerd over de huidige stand van zaken, zo laat wethouder Krieger weten.
De regioraadsleden hebben hun college raads- en commissieleden tot op heden deze informatie niet  doorgegeven.
Het gegeven dat de gemeenteraad pas nu door het gemeentebestuur via de antwoorden op de technische vragen van de Stadspartij wordt geïnformeerd via een bij de ingekomen stukken van 10 januari bijgevoegde brief, is niet geruststellend.

Over de inhoud van het eerste voorstel, wordt geen informatie gegeven aan de gemeenteraadsleden van Purmerend. 
Laat staan welke suggesties er zijn gedaan door het Purmerendse gemeentebestuur naar aanleiding van het eerste voorstel. Zelfs de schriftelijk reactie die in allerijl van ambtelijke zijde namens de wethouder (voor 25 december) werd ingediend is niet aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld. De vraag mag dan ook worden gesteld of men wel echt van zin is de Purmerendse gemeentraad vooraf en tijdige te informeren en te consulteren? Dat lijkt er op dit moment niet op,

Regiobestuur wil gemeenteraden uitsluiten bij besluitvorming
Het ontwerpen van een nieuw vervoerplan met een beoogde ingangsdatum in de zomer van 2014 kent hopelijk wel nog meer overlegmomenten dan men thans voornemens is.
Het concept van het vervoerplan wordt, als het aan het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio ligt  in de loop van januari 2014 door de Waterlandse gemeenten (niet de gemeentraad) en de RAR beoordeeld en van advies voorzien. Dit concept vervoerplan wordt na aanpassing door EBS voorgelegd aan het Dagelijkse Bestuur van de Stadsregio Amsterdam. Het Dagelijkse Bestuur toetst het nieuwe vervoerplan met inachtneming van de adviezen van de adviescommissie Waterland en RAR aan het Programma van Eisen van de concessie Waterland. Het Dagelijkse Bestuur van de Stadsregio Amsterdam neemt op 20 februari de beslissing over de goedkeuring van het vervoerplan.  

In de brief, die wethouder Krieger hierover op 10 januari aan de raad ter beschikking stelt, komt de rol van de Purmerendse gemeenteraad noch die van de regioraad aan de orde. Het lijkt er zelfs op dat deze organen geen enkele rol worden toebedeeld. Beide organen worden zo lijkt wel met het besluit van het Dagelijks Bestuur Stadsregio voor een voldongen feit geplaatst.

Vaststellen nieuw vervoerplan pas na behandeling door gemeenteraad Purmerend stelt Stadspartij
Ambtenaren en portefeuillehouders zijn dus nauw betrokken bij het opstellen van een nieuw vervoerplan. De portefeuillehouders van de Waterlandse gemeenten (verenigd in de Adviescommissie Waterland) hebben het adviesrecht bij de vaststelling van het vervoerplan. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio stelt als alles gaat zoals wordt voorgesteld het vervoerplan vast. Maar ruimte in het proces om de gemeenteraden te informeren en te consulteren wordt niet  ingecalculeerd. Dat kan natuurlijk niet bij een dergelijke ingrijpende situatie!
De Stadspartij zal er scherp op letten dat de Purmerendse gemeenteraad en dus de Purmerendse reizigers niet met een voldongen feit worden geconfronteerd. Het onderwerp, inclusief het nieuwe vervoersplan, zal zeker ook in de raad van Purmerend openbaar aan de orde dienen te komen alvorens het definitief wordt vastgesteld. Als het concept inderdaad in de loop van januari 2014 voor advies beschikbaar komt, zoals wordt gesteld, kan dit nog door de huidige raad in behandeling worden genomen.

Als we het aan het bestuur en regioraad overlaten dan herinneren wij ons nog de situatie rond de idiote voorgenomen tariefsverhoging die dreigde te worden genomen. Door het door de Stadspartij aan de orde stellen van die kwestie in de Purmerendse raad werd die verhoging voorkomen. Een dergelijk negatief uitpakkend plan zou zich nu weer voor te kunnen doen, maar nu op het lijnennet en de dienstregeling. Ook nu zou dat voorkomen moeten worden.

Verkeer en Vervoer artikelen