HomeNieuwsWelzijnHerijking c.q. actualisering Sportakkoord, Sportakkoord II ziet levenslicht

Herijking c.q. actualisering Sportakkoord, Sportakkoord II ziet levenslicht

Foto Stadspartij-BPP


Door een memo informeert Wethouder Mario Hegger de gemeenteraad over het herijkte Sportakkoord I. Met het na herijking opgestelde lokaal Sportakkoord II wordt voortgebouwd op het Sportakkoord I voor Purmerend en Beemster dat in 2020 is opgesteld. Met het Sportakkoord I (2020-2022) is een impuls gegeven aan de samenwerking tussen verschillende partners waarmee intensivering van het bestaande en activeren nieuwe initiatieven tot stand is gebracht.

In vervolg hierop dit lokale Sportakkoord II (2023-2026) dat helpt in de realisatie van de eerder vastgestelde sportvisie” Sport in Beweging”. Door de inbreng van het kernteam Sportakkoord w.o.: Clup Welzijn, OPSPOOR, Spurd, Sportraad Purmerend, Sportkoepel Purmerend-Beemster, Horizon College, H20 E-sport campus Amsterdam en Gemeente Purmerend is dit akkoord tot stand gekomen.

Sportakkoord I, evaluatie Sportakkoord I en het Sportakkoord II treft u HIER aan.

Herijking Sportakkoord I

Samenwerken om de kracht van sport beter te benutten. Want, sport versterkt. In het Hoofdlijnen Sportakkoord II breidt – het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) – de strategische alliantie uit. Voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan met Sportakkoord I om verder inhoud te geven aan Sportakkoord II.

Waar de aandacht in het lokaal Sportakkoord I vooral uitging naar het creëren van samenwerking – en daar goed in is geslaagd – gaat dit Sportakkoord II over samenwerking met focus op wijk en (meetbaar) resultaat. In Purmerend zal daar aan de hand van zes pijlers invulling aan gegeven worden t.w.: inclusie en diversiteit, ruimte voor sport en bewegen, vitale sport – en beweegaanbieders, sociaal veilige sport, vaardig in bewegen en maatschappelijke waarde van topsport.

Het Sportakkoord II is onderdeel van de brede SPUK-regeling vormgegeven in GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord) en het IZA (Integraal Zorg Akkoord). Voor de uitvoering van het lokaal Sportakkoord stelt het ministerie de gedurende de periode 2023 – 2026 een totaal uitvoeringsbudget van € 271.037.- beschikbaar. Vooruitlopend op het plan van aanpak voor GALA dient dit Sportakkoord II uiterlijk 30 juni 2023 bij de Verenging voor Sport en Gemeenten (VSG) aangeleverd te worden. Voor de volledigheid: met Sportakkoord II wordt bestaand beleid (Sportakkoord I) doorgezet en is vastgelegd waar het geld aan wordt besteed. Gemeenten die de Brede SPUK-regeling hebben aangevraagd, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het indienen van een integraal plan van aanpak is een van de voorwaarden voor het verlenen van de uitkering voor 2024 en de jaren erna. Het Plan van aanpak moet voorzien zijn van een positief advies.

Het vervolg

Inmiddels zijn de kernteamleden aan de slag met de uitwerking en zal gezamenlijk worden bekeken hoe de gelden worden verdeeld. Jaarlijks zal het kernteam de uitgezette activiteiten evalueren om te bezien of het voortzetten wenselijk is. Verder kent deze brede SPUK-regeling een SISA-verantwoording en zal na 2023-2026 de effecten van inzet activiteiten opgemaakt worden.

Welzijn artikelen