HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHerhuisvesten deel bewoners zuidelijke rijtje tijdelijke woningen Karekietpark noodzakelijk

Herhuisvesten deel bewoners zuidelijke rijtje tijdelijke woningen Karekietpark noodzakelijk

Nieuwbouw basisschool KlimOp en sporthal de Karekiet maken verwijderen 14 tijdelijke woningen noodzakelijk

Foto Stadspartij-BPP


In september 2021 heeft de gemeenteraad de integrale gebiedsvisie Karekietpark vastgesteld. De eerste fase is nieuwbouw van basisschool de KlimOp en sporthal de Karekiet. Hierdoor dienen 14 tijdelijke woningen moeten wijken.

Door een memo informeren de wethouders Saaf-Pasteuning en Verkroost de gemeenteraad over de ontwikkelingen.

In 2022 en 2023 is samen met de school, een externe architect en de gemeente verkend op welke wijze een nieuwe basisschool, inclusief kinderopvang ingepast zou kunnen worden. In de gebiedsvisie is daarvoor het deelgebied in het zuidoosten van het Karekietpark, naast het ROC, aangewezen. Uitgangspunt daarbij is een tweelaags gebouw.

Dit alles heeft geresulteerd in een voorkeursvariant van hoe de school en de bijbehorende voorzieningen in het gebied gerealiseerd kunnen worden. Deze variant wordt uitgewerkt in een ontwerp. Een gevolg van de komst van de school is dat het meest zuidelijke rijtje van 14 tijdelijke woningen, bestaande uit 12 studio’s en twee tweekamer woningen (eenoudergezin), zal moeten wijken. In geen enkele variant blijkt voldoende ruimte om de tijdelijke woningen te handhaven.

Herhuisvesting wordt geregeld

Dat betekent dat een alternatieve huisvesting gevonden moet worden voor de betreffende bewoners van deze woningen. Binnen de tijdelijke woningen in Purmerend vinden voortdurend mutaties plaats.

Bewoners van de -te verwijderen- tijdelijke woningen in het Karekietpark kunnen geherhuisvest worden in de vrijgekomen tijdelijke woningen. Daarvoor zullen zij voorrang krijgen in de toewijzing en bereid zijn deze verhuizing te maken. Hierover gaat de gemeente individuele gesprekken voeren met de bewoners.

De gemeente zal tevens de onkosten voor de bewoners, zoals de verhuiskosten, voor haar rekening nemen. Daarnaast wordt gezocht naar alternatieve locaties voor herhuisvesting, mocht herhuisvesting over de bestaande (tijdelijke) woningen niet mogelijk zijn.

De bewoners hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd, gekoppeld aan de resterende duur van de tijdelijke vergunning voor deze woningen. De vergunning is nog tot 28 juli 2030 van kracht. Uitgaande van dat de startbouw van de school in het 2e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden, zal dus voor die tijd, herhuisvesting van de bewoners gevonden gaan worden.

Financiële consequenties

De financiële consequenties voor het verwijderen van de 14 tijdelijke woningen worden uitgewerkt en zullen gedekt worden uit de grondexploitatie. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor herbestemming van de units. Deze mogelijkheden en de grondexploitatie wordt in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Ook zal dan meer duidelijkheid zijn over de uitkomsten van de gesprekken en of verplaatsing van de units ten behoeve van huisvesting van de huidige bewoners naar een plek elders in Purmerend nog nodig is.

Ruimtelijke Ordening artikelen