HomeNieuwsAlgemeen BestuurHegger: ‘Purmerend is er nog lang niet, maar wel op de goede...

Hegger: ‘Purmerend is er nog lang niet, maar wel op de goede weg’

Mario-2010-poster

Op 15 juni jl. behandelde de gemeenteraad van Purmerend de Kadernota. In de Kadernota kan de gemeenteraad aangeven waar het college van B&W op moet letten als zij dit najaar de gemeentebegroting voor 2012 opstelt. Elke fractie brengt tijdens de behandeling van de Kadernota zijn algemene beschouwingen in. Hieronder zijn de algemene beschouwingen van de Stadspartij te lezen, uitgesproken door Mario Hegger.

De gemeente Purmerend is nog ver weg van een gezonde begroting. Dit houdt in dat er nog steeds een pas op de plaats moet worden gemaakt. Het college van B&W heeft er goed aan gedaan om op voorhand de aanname te doen dat er vanuit het Rijk op het Gemeentefonds wordt gekort. Daarom is er geld vrijgekomen dat kan worden ingezet.

Keuzes

In de Kadernota zijn door het college van B&W al een aantal taken opgegeven waarbij aan de raad gevraagd wordt om keuzes te maken. De Stadspartij wil in de eerste plaats voorrang geven aan de te bouwen multifunctionele sporthal, vervolgens aanpassing openbare ruimte in en rondom het centrum en tot slot budget voor uitvoering van de woonvisie.

Sport

De Stadspartij vindt dat het onderzoek naar de eisen van de multifunctionele sporthal aan de Van IJsendijkstraat snel moet worden afgerond. De Stadspartij gaat er vanuit dat de sporthal ook zal gaan voldoen aan de eisen de gesteld zijn voor het beoefenen van topsport. De Stadspartij vindt dat de sport een grote maatschappelijke functie heeft en goed is voor de gezondheid van jong en oud. De sportverenigingen hebben al flink ingeleverd in de eerste bezuinigingsronde. Daarom vindt de Stadspartij dat er op de sport niet meer moet worden bezuinigd. De Stadspartij is van mening dat sportverenigingen vanuit de gemeente moeten worden ondersteund. Waar mogelijk dienen de sportverenigingen te worden gefaciliteerd. De Stadspartij heeft een wijzingvoorstel ingediend om de garantstelling door de gemeente te waarborgen ten aanzien van de leningen aangegaan door sportverenigingen.

Spurd

Verder vindt de Stadspartij dat het college sneller dient te handelen ten aanzien van de adviezen die worden afgegeven door Spurd. De ambtelijke afdeling sport is juist opgegaan in Spurd om snelheid van handelen te kunnen garanderen. Het verstrekken van een krediet voor uitbreiding van kleedruimten  bij Wherevogels  duurt wat de Stadspartij betreft veel te lang.

Van buiten naar binnen

De Stadspartij is van mening dat het college van B&W goed op weg is met het luisteren naar de burgers. In vakjargon het dit: ‘van buiten naar binnen’ werken. Het is niet altijd even gemakkelijk om binnen een grote organisatie opeens anders te gaan werken. Dit betekent een grote cultuuromslag in bestuurlijk en ambtelijk denken. Hierin wordt ook onze deelneming in het college van B&W zichtbaar gemaakt. Door het uitvoeren van stadschouwen, het bezoeken van bedrijven en het gebruik van de  sociale media  is het goed gelukt om zo breed mogelijk informatie te verkrijgen over de problemen  in de binnenstad.

Wonen en binnenstad

Iedereen is uitgenodigd om zijn inbreng te geven. Het is mooi om te zien dat hierdoor de raadsleden meer naar buiten zijn getreden in het contact met de burgers en zodoende de politiek beter bereikbaar hebben gemaakt. Daarom kiest de Stadspartij voor aanpassing van de binnenstad en budget voor invoering van de woonvisie. Meer bouwen voor de doelgroepen  jongeren en starters  is ons streven.

Sociale zaken

Ten aanzien van de zorgtaak van de gemeente komen er spannende jaren aan. Door het kabinet worden bezuinigingen doorgevoerd.  Op de Wsw en de participatie zijn nu al tekorten die we niet weg kunnen werken. Dit zal inhouden dat de gemeente bij ongewijzigd beleid de tekorten vanuit de eigen middelen moet aanvullen. Er zal in de toekomst beter en efficiënter gewerkt en gekeken moeten worden wat iemand echt nodig heeft. Het is noodzakelijk dat er goed wordt gekeken in de omgeving van een zorgvrager. Het als eerste kijken of er vanuit de directe omgeving van een client  zorg kan worden verleend, de eigen kracht-organisatie, is voor de Stadspartij een goed middel. Wel moeten de mensen die ondersteuning keihard nodig hebben daarop kunnen rekenen.

Jeugdzorg

De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten biedt kansen voor verbetering van de jeugdzorg. Het leveren van kwaliteit aan de zorgvrager kan nu beter worden ingevuld. Portefeuillehouders in gemeenten zien nu vaak dat het anders moet, maar kunnen niet anders. De Stadspartij hoopt dat met de invulling door de gemeente het rondpompen van geld tot het verleden behoort. Het moet in de toekomst worden voorkomen dat er op een probleemgeval wel tot twintig hulpverleners actief zijn,  maar dat er in het gevoel van de hulpvrager geen hulp wordt verleend. Organisaties zullen, vanuit zichzelf of gedwongen, meer moeten samenwerken en de cliënt moet hierbij centraal staan. Meer inzet aan de voorkant van de hulpverlening zodat er aan de achterzijde wat minder zware inzet nodig is.

Stadsverwarming

De bedrijfsvoering van de Stadsverwarming gaat vooruit. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een lening van 45 miljoen euro. De warmte moet nu eenmaal worden geleverd. Echte winst voor Purmerend zal er op korte termijn niet in zitten, vreest de Stadspartij. Er is wel een pluspunt te noemen wat in het oog springt. Het milieu is bij een goed functionerende Stadsverwarming de grote winnaar.

Veiligheid

Purmerend is op papier een veilige stad. Dat wordt vaak door politie en justitie beweerd. Volgens  de Misdaadmeter  van het Algemeen Dagblad is Purmerend nog steeds géén veilige stad. Jeugdoverlast is in vele wijken nog steeds een grote ergernis. De overlastgevende jeugd is maar een klein percentage van de totale Purmerendse jeugd maar drukt wel een stempel op de jeugd die geen problemen geeft. De Stadspartij ziet graag dat de gemeente Purmerend de verantwoordelijkheid en regie neemt om overlast aan te pakken. De Stadspartij is ingenomen met de toezegging van het college om hierover binnenkort met een voorstel te komen.

Koers

Deze Kadernota geeft een goed beeld van de weg die dit college heeft ingeslagen. Voor de Stadspartij is er dan ook geen enkele reden om van de ingezette koers af te wijken.

Algemeen Bestuur artikelen