HomeNieuwsAlgemeen BestuurHandhavingspriotiteiten voor 2011 vastgesteld

Handhavingspriotiteiten voor 2011 vastgesteld

zwerfvuil
Het integraal uitvoeringsprogramma Handhaving Purmerend 2011 is vastgesteld en wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma zijn de handhavingstaken van de disciplines milieu, bouwen, brandpreventie en openbare buitenruimte in relatie tot de beschikbare capaciteit opgenomen.

Op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) moeten Burgemeester en wethouders jaarlijks hun voornemens bekend maken waarop in het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving. In het programma wordt tevens aangegeven welke prioriteiten worden gesteld bij het (niet) uitvoeren van handhavingstaken.

Voor 2011 geeft het college prioriteit aan handhaving van het hennepconvenant, toezicht en handhaving van het nieuwe afvalinzamelingssysteem en toezicht en handhaving rond ondergrondse afvalcontainers. Ook handhaving met betrekking tot fietswrakken en toezicht en handhaving rond parkeren op het terrein naast de voormalige Big Boss krijgen prioriteit in 2011.

Algemeen Bestuur artikelen