Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

stadhuisa
In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 fors is overschreden. Voor 2019 is het budget tevens te laag geraamd.
Over 2018 zijn er nog te betalen rekeningen. Dit zal leiden tot een nadeel in de jaarrekening 2019 van afgerond € 1,9 miljoen. De jaarrekening 2018 is reeds vastgesteld, de verrekening zal daarom plaats moeten vinden in en bij de vaststelling van de jaarrekening 2019.
Op dit moment is het college nog druk doende om het een en ander op een rij te zetten, niet alleen voor de gemeente Purmerend, maar ook voor de gemeente Beemster. Overleg met de accountant moet meer helderheid geven.
De verwachting is dat een week na het gesprek met de accountant een volledig beeld is gevormd van het financieel nadeel. Het college laat voorts weten dat de financiële omstandigheden geen invloed hebben gehad op de geleverde zorg, ook is er geen sprake van onrechtmatigheid.
Zodra er meer bekend is over de precies omvang van de financiële situatie zal het college met de gemeenteraad hierover informerend en in gesprek gaan.

Foto Stadspartij

Sociale Zaken artikelen

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...