HomeNieuwsAlgemeen BestuurGroot deel jongeren van opvanglocatie Zeevangstraat kan blijven wonen in Purmerend

Groot deel jongeren van opvanglocatie Zeevangstraat kan blijven wonen in Purmerend

donbijl
Met zijn bijgevoegde brief aan de staatssecretaris  heeft de burgemeester de gemeenteraad nader geïnformeerd over de stand van zaken van opvanglocatie aan de Zeevangstraat. ln het kort, vanuit het belang van de jongere kan een groot deel van de groep jongeren in Purmerend blijven wonen. Samen met de betrokken partijen, Nidos, Spirit en Parnassiagroep zijn passende huisvestingoplossingen gevonden.

 

“Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zijne Excellentie de heer mr.dr. K.H.D.M Dijkhoff

Postbus 20301

Onderwerp: Toekomst opvanglocatie alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Geachte heer Dijkhoff,

Met deze brief wil ik u in kennis stellen over de toekomst van de opvanglocatie aan de Zeevangstraat, waar ik u eind mei eerder over heb geÏnformeerd. De aanleiding was de voorgenomen sluiting van de opvanglocatie.

De beoogde sluiting heeft veel losgemaakt en betrokken burgers in beweging gebracht binnen Purmerend. ln de commissievergadering Algemene Zaken hebben politieke partijen zich fel uitgesproken tegen de voorgenomen sluiting. Tijdens deze commissievergadering hebben betrokken vrijwilligers, docenten en begeleiders hun zorgen geuit over de toekomst van de jongeren. Deze geluiden zijn opgepikt en ook landelijke politici hebben vragen gesteld over het voorgenomen besluit om een goedlopende opvanglocatie te sluiten. Naar aanleiding van deze commissievergadering heb ik u de eerdergenoemde brief geschreven.

ln antwoord op de zorgen en met oog voor de jongeren zijn de betrokken partijen, Nidos, Parnassiagroep, Spirit en de gemeente bij elkaar gekomen om op de eerste plaats de jongeren een goed toekomstperspectief te bieden, maar ook om de inspanningen van de betrokken partijen niet verloren te laten gaan. De jongeren wonen vanaf november 2015 in Purmerend en beginnen zich hier steeds meer thuis en veilig te voelen, wat ook bevestigd wordt door de mensen die nauw betrokken zijn bij de opvang van de jongeren, zoals de docenten en vrijwilligers.

Namens Nidos, Parnassiagroep en Spirit wil ik u meenemen in de oplossingsrichtingen die wij gezamenlijk tot stand hebben gebracht. Hierbij wil ik benadrukken dat wij de samenwerking met de betrokken partijen als constructief hebben ervaren, en dat er duidelijk vanuit het belang van de jongere naar geschikte huisvestingsoplossingen is gezocht.

Aanvankelijk liepen de verwachtingen over de verschillende vormen van opvang uiteen. Samen met de directeur/bestuurder van Nidos is gezocht naar alternatieve vormen van huisvesting, waarbij de ontwikkeling naar een zelfstandige toekomst van de jongere voorop staat. Hierdoor ontstond ruimte om naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden te kijken, maar ook om waar nodig extra begeleiding voor de jongeren in te zetten.

Na het gesprek met Nidos is de huisvestingsopgave samen met de partijen uitgewerkt en zijn we tot de volgende mogelijkheden gekomen die nu concreet uitgewerkt worden.

Voor het merendeel van de groep, die op dit moment nog veel begeleiding nodig heeft gaat Spirit op zoek naar woningen binnen de particuliere sector, zogenaamde kleinschalige wooneenheden. Binnen deze constructie is het mogelijk dat Spirit intensieve begeleiding kan inzetten. Wanneer een jongere doorstroomt wordt de plek die vrijkomt opnieuw ingevuld door een jongere. Zo wordt er binnen Purmerend structureel een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen, onder begeleiding van Spirit. Voorlopig kan er gebruik gemaakt worden van de opvanglocatie aan de Zeevangstraat totdat er geschikte woonruimte voor alle jongeren is gevonden. De jongeren die op korte termijn 18 jaar worden vallen binnen de taakstelling van de gemeente en worden samen met hun familie in Purmerend herenigd. Dan resteert er nog een klein aantal jongeren dat wegens eigen wensen, zoals familie die elders in het land woont of begeleidingsbehoefte uit Purmerend zal verhuizen. Deze jongeren maken het schooljaar in Purmerend af en verhuizen dan medio juli naar een opvanglocatie van Spirit in Amsterdam en Hoofddorp. Voor de jongeren die in Purmerend blijven wonen, geldt dat zij door kunnen gaan met het onderwijs dat zij nu volgen. Gezien de inspanningen die het onderwijs heeft geleverd om op zeer korte termijn onderwijs voor deze groep jongeren te realiseren, maar ook de vertrouwensband die tussen de jongeren en de docenten is ontstaan zijn wij hier erg positief over gestemd.

Binnen deze intensieve samenwerking tussen Nidos, Parnassiagroep, Spirit en de gemeente zijn wij er gezamenlijk in geslaagd om passende huisvesting te realiseren voor deze kwetsbare groep jongeren.

Met oog voor de jongeren hoop ik dat wij gezamenlijk hebben laten zien dienstbaar te zijn aan wat nodig is voor de jongeren van de Zeevangstraat.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Purmerend

Don Bijl

mede namens,

Tin Verstegen
Nidos

Paul de Bot
Parnassiagroep

Mariënne Verhoef
Spirit’

Algemeen Bestuur artikelen