HomeNieuwsSociale ZakenGemeentebestuur zet vol in op Sociaal Rendement

Gemeentebestuur zet vol in op Sociaal Rendement

stadhuis
De gemeente Purmerend zet vol in op Sociaal Rendement. Zo wil het college een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie en ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een beperking.

 Sociaal Rendement is een manier om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen. Hierbij valt te denken aan het creëren van werkplekken voor langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen. Dit kan door sociale voorwaarden, eisen en wensen op te nemen in aanbestedingstrajecten. Wethouder Berent Daan: ‘Je kunt als voorwaarde stellen dat een opdrachtnemer een bepaald deel van de opdrachtsom besteedt aan het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het bieden van stageplaatsen of leerwerkbanen voor laaggekwalificeerden. Een geslaagde toepassing van Sociaal Rendement leidt tot een vaste baan of een zinvolle stage of werkervaringsplaats. En daarmee uiteindelijk in een substantiële verlaging van het aantal langdurig werklozen.’

Doelstelling

De ambitie van het college is om op alle inkoop boven het Europese aanbestedingsbedrag van € 200.000,- Sociaal Rendement toe te passen en waar mogelijk bij een lager bedrag. De gemeente hanteert hierbij de 5%-regeling: de opdrachtnemer moet 5% van de aanneemsom besteden om uitkeringsgerechtigden in te zetten op het werk.

Vrijwillige quotumregeling

In plaats van de verplichte quotumregeling is in het sociaal akkoord opgenomen dat het bedrijfsleven volgend jaar 2500 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk helpt. Het jaar daarop 5000 mensen extra. Dat aantal neemt daarna jaarlijks met 1000 toe, tot er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen extra worden aangenomen. De werkgevers verklaarden zich bereid hieraan mee te werken en 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Deze afspraken worden gemonitord. Als er onvoldoende banen worden gerealiseerd treedt alsnog een quotumregeling in werking met dezelfde aantallen.

Gemeente Purmerend als voorbeeldwerkgever

Het college wil een voorbeeld zijn voor werkgevers. Concreet betekent dit dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 invulling geeft aan de ‘vrijwillige’ quotumregeling. In 2019 moet 5% van de formatie worden ingevuld door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een beperking. Hiervoor is in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 200.000,-. Wethouder Daan: ‘Als je iets vraagt van werkgevers, dan moet je zelf het juiste voorbeeld geven. Bovendien draagt dit bij aan de gemeentelijke voorkeur voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen mee te doen in die samenleving.’

Gemeente Purmerend wil ook op korte termijn praten met lokale en regionale werkgevers over de invulling van de vrijwillige quotumregeling. Daan: ‘Het is belangrijk dat werkgevers in het kader van maatschappelijk ondernemen hierin ook hun rol pakken.’

Sociale Zaken artikelen