HomeNieuwsAlgemeen BestuurFusie Beemster en Purmerend stap dichterbij

Fusie Beemster en Purmerend stap dichterbij

BeemPurm
In 2018 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend beiden het intentiebesluit genomen om met elkaar te willen komen tot een bestuurlijke fusie. Na de genomen intentiebesluiten zijn de colleges van Beemster en Purmerend gestart met het opstellen van een herindelingsontwerp.
Wettelijk is voorgeschreven dat besluitvorming geschiedt op basis van een herindelingsontwerp. Vanuit de wet is aangegeven waaraan het herindelingsontwerp moet voldoen. Zo wordt het belang en de noodzaak van de herindeling onderbouwd.
Het herindelingsontwerp dient als voorloper van het herindelingsadvies dat uiteindelijk, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt getoetst aan het op dat moment geldende Beleidskader. Daarna wordt dit omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.
Tijdens de commissievergadering van 19 september is gebleken dat de partijen in Purmerend in grote meerderheid akkoord gaan met het herindelingsontwerp.De partijen in de Beemster hebben een soortgelijk geluid laten horen.Verwacht wordt dan ook dat vanavond in de raadsvergadering van 26 september het herindelingsontwerp als hamerpunt in een besluit worden omgezet.
Volgende fase
Het herindelingsontwerp zal vanaf 1 oktober 2019 gedurende een periode van acht weken ter inzage te leggen voor een ieder met de mogelijkheid hierop te reageren. Bij geen verdere zienswijzen die het proces kunnen ophouden, zal het herindelingsontwerp worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend zullen de behandeling van zienswijzen en het herindelingsadvies in februari/maart 20 ’ter definitieve besluitvorming aan de gemeenteraden voorleggen.

foto Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen