HomeNieuwsWelzijnExtra kosten voor Leeghwaterbad

Extra kosten voor Leeghwaterbad

LeeghwaterbadCL
Vorig jaar besloot de gemeenteraad het dak te renoveren en herstelwerkzaamheden aan de gevels van het Leeghwaterbad uit te voeren dit in verband met de aanhoudende lekkages en condens problemen in het zwembad. Daarnaast werd besloten om gelijktijdig een aantal energiebesparende maatregelen te treffen.
Energiebesparende maatregelen zijn onder andere het plaatsen van een derde laag glas in de gevel en het plaatsen van een zonneboilers en –panelen.
Alvorens opdracht te verlenen een derde laag glas in te plaatsen is nader gekeken naar de constructieve staat van de kozijnen. Aanleiding hiervoor was het steeds op meer plekken voorkomen van aluminiumcorrosie aan de kozijnen. Daardoor werd geconstateerd dat de kozijnen ter plekke van het recreatie bad niet in staat zijn om het extra gewicht van een derde laag glas te kunnen dragen. ln de kozijnen en achter de lijsten werden grote hoeveelheden aluminiumzouten aangetroffen, veroorzaakt door het reeds jaren in de kozijnen aanwezige chloorwater.
Nader specialistisch onderzoek
Die constatering heeft niet alleen gevolgen op de oorspronkelijke plannen voor het zwembad, maar wierp ook de vraag op of en zo ja, welke maatregelen in de huidige situatie zouden moeten worden getroffen.  Een ingeschakelde  gespecialiseerde bouwer om een en ander te onderzoeken leidde tot de volgende constateringen en aanbevelingen.
De aannemer geeft aan dat het pakket aan maatregelen uit het raadsbesluit niet het meest efficiënte pakket is. Met een ander pakket maatregelen (dichtleggen van de lichtkoepels, extra dakisolatie, drielaags glas, isoleren glijbaan etc.) is eenzelfde energiebesparing te bereiken in werk dat sowieso uitgevoerd wordt. Daarnaast zijn er urgente werkzaamheden.
ln de aanbieding van de aannemer is verder sprake van een opdracht in delen. Een deel bestaat uit het vervangen van de puien van het recreatie bad (inclusief het aanbrengen derde laag glas), het vervangen van het dak en het nemen van de energiebesparende maatregelen (dus afwijkend van het raadsbesluit). Dit deel van de aanbieding behelst de werkzaamheden die volgens de aannemer op dit moment gedaan moeten worden en urgent zijn.
De energiebesparende maatregelen in dit deel en het vervangen van het dak vallen binnen de raadsopdracht en kunnen ook binnen het door de raad vastgestelde budget worden gerealiseerd.
De vervanging van de puien gaat echter aanzienlijk verder dan herstel van de puien en het aanbrengen van glas. Dit is een tegenvaller van ca. € 1 miljoen euro. De aanbieding voor fase 1 bedraagt in totaal ca. €2,6 miljoen euro.
Het vervangen van de puien (inc. derde laag glas) in de overige zwembaddelen zijn niet urgent. De werkzaamheden kunnen meegenomen worden door in het jaarlijks onderhoud controle en herstel toe te passen. De kosten hiervoor bedragen ca. 2,3 miljoen euro.
Financiële dekking
Vervangen van de puien is in het door Spurd opgestelde Meerjarenonderhoudsplan gepland in 2025. Het betreft hier een vervangingsinvestering en deze worden dan ook als zodanig opgenomen in de gemeentebegroting in de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 De huidige begroting loopt tot en met het jaar 2021. Daarin is dan ook niet deze vervangingsinvestering opgenomen. De investering zou normaal gesproken plaatsvinden in 2025, zodat de kapitaallasten hiervan vanaf 2026 in de begroting zouden worden opgenomen. Indien uw commissie in november positief adviseert over het extra krediet,  zullen deze lasten conform onze methodiek van afschrijving ten laste komen van het dienstjaar 2019.
Raadscommissie op 16 oktober in gesprek over gang van zaken
De PvdA, gesteund door D66, GroenLinks en Lijst Van Damme, wil graag met de commissie en het college in gesprek over de overschrijding van 3,3 miljoen euro op het Leeghwaterbad. Voor de zomervakantie is de raad onder geheimhouding over de overschrijding geïnformeerd. Begin september ontving de raad meer informatie en half september werd de geheimhouding door het college opgeheven. De PvdA wil weten hoe de overschrijding plaats kon vinden, hoe de extra kosten in de begroting worden verwerkt en of het terecht is dat de informatie onder geheimhouding werd verstrekt.
foto: Stadspartij

Welzijn artikelen