HomeNieuwsAlgemeen BestuurEr is geen geheim rapport over vestiging Islamitische school

Er is geen geheim rapport over vestiging Islamitische school

stadhuis
In tegenstelling tot wat er in dagblad de Telegraaf op 19 september werd vermeld bestaat er in het geheel geen geheim rapport over de vestiging van een Islamitische school in Purmerend.
De raadsgriffier heeft, op verzoek van het college,  dit in een bericht aan alle raadsleden en commissieleden recentelijk nogmaals duidelijk gemaakt. De griffier laat weten dat de griffie op 25 juni een e-mail heeft ontvangen van het ISBO met het verzoek die aan de raad te sturen. De e-mail is dezelfde dag nog door de griffie aan de leden van de raad doorgestuurd.

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft de voorzitter bij het begin van de behandeling van het agendapunt: Plan van scholen 2014-2017, specifiek melding gemaakt van de ontvangst (en het doorsturen daarvan aan de raadsleden) van een e-mail van de directeur van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO), de heer Altuntas.

Op 27 juni werd in de raad van Purmerend een verzoek van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad behandeld. Dit verzoek hield in om de mogelijkheid van een Islamitische basisschool in het plan van scholen op te nemen. Om dit te realiseren moet de school binnen 5 jaar de norm van 315 leerlingen realiseren.
De meerderheid van de raad heeft de aangeleverde cijfers waardoor de aanvraag om opgenomen te worden in het plan van scholen als voldoende onderbouwd beoordeeld dit na kennisneming van het advies van de ISBO.
Het plotseling opduiken van een bericht in de Telegraaf dat het om een geheim rapport zou gaan is dus gebaseerd op een feitelijk eonjuistheid.

De Stadspartij heeft bij de behandeling over de vestiging van de school in de Nijlstraat diverse malen bezoek gehad van bezorgde omwonenden. Onze indruk is altijd geweest dat deze betrokken omwonenden oprecht bezorgd waren over de toenemende verkeersruk in hun wijk.
Dit is ook de reden geweest dat de volledige raad van Purmerend heeft beslist dat de school niet in de Nijlstraat mag worden gevestigd voor er een onafhankelijk verkeersonderzoek is gedaan.

De Stadspartij heeft ook geconstateerd dat er, gelukkig door enkelingen, andere motieven werden geuit over de vestiging van de Islamitische school. Deze uitingen werden veelal op diverse sites op internet geuit onder gefingeerde namen. In een brief op 9 juli 2014 heeft burgemeester Don Bijl in algemene zin hierover zijn bezorgdheid geuit.

De Stadspartij benadrukt dat nu eerst de uitslag van het verkeersonderzoek moet worden afgewacht voordat er weer over dit voor de wijk zo belangrijke onderwerp kan worden gedebatteerd.
Wij distantiëren ons dan ook van de onterechte eenzijdige aandacht in de landelijke pers en vinden dat ook alle raadleden het afgesproken onderzoeksproces in alle rust dienen af te wachten.

Algemeen Bestuur artikelen