HomeNieuwsVerkeer en VervoerEisen OV Waterland aangepast na inspraak

Eisen OV Waterland aangepast na inspraak

arrivabussen
Eind 2010 zal het openbaar vervoer in de regio Waterland opnieuw worden aanbesteed. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 26 augustus het definitieve Programma van Eisen vastgesteld. Hierin staan de eisen waar het openbaar vervoer vanaf 12 december 2011 aan moet voldoen. Het ontwerp-Programma van Eisen heeft de afgelopen periode ter inspraak gelegen, wat tot enkele wijzigingen heeft geleid. Zo dient het vervoerbedrijf toch een verbinding voor scholieren aan te bieden.

De Stadsregio Amsterdam heeft inspraakreacties ontvangen van de Reizigersadviesraad (RAR), de provincie Noord-Holland en de adviescommissies Waterland, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek. Er zijn 57 reacties ontvangen van instanties, scholen bewonersverenigingen en individuele burgers.

Naar aanleiding van de inspraakreacties wijkt het definitieve Programma van Eisen op enkele punten af van het ontwerp. Zo worden er meer eisen gesteld aan de scholierenlijnen. Een vervoerbedrijf wordt verplicht om zelf bij gemeenten en scholen informatie en wensen te verzamelen en daarmee een goed onderbouwd vervoerplan op te stellen voor de verbindingen tussen scholen en woonkernen. Dit vervoerplan zal worden beoordeeld door de Stadsregio. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Zienswijzen. Deze Nota en het Programma van Eisen zijn te zien op www.stadsregioamsterdam.nl/Concessie(http://www.stadsregioamsterdam.nl/Concessie) Waterland.

Zie voor de afwijkingen m.b.t. Purmerend het bijgevoegde pdf-document

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen