HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaadsvergadering in teken provinciale verkiezingen

Raadsvergadering in teken provinciale verkiezingen

raadsvergadering
De eerst gemeenteraadsvergadering van 2011 is achter de rug. Op donderdag 27 januari kwam de raad in een zeer kort durende vergadering bijeen. Om exact 20:00 uur opende voorzitter burgemeester Don Bijl de vergadering. Het was ook Nationale Gedichtendag. Traditioneel leest dan een raadslid een gedicht voor. Dit keer was het de heer Sampimon. Hij droeg een heel kort gedicht voor en een op een column lijkend verhaaltje. Na dit intermezzo kon de vergadering van start.

De fractie van de VVD, bij monde van fractievoorzitter Hans Boskemper, gaf aan een motie in te willen dienen over een niet-geagendeerd onderwerp, een zogenoemende ‘wilde motie’. Het betrof een aanpassing van de precarioverordening voor het terrasbeleid op de Koemarkt. Het voorstel was om de verordening te vereenvoudigen. De behandeling van de motie werd verplaatst naar het einde van de vergadering.

Ziekteverlof Hans Wammes
Bij agendapunt 3 werd een raadslid van Trots op Nederland benoemd tot tijdelijk raadslid. Door ziekteverlof van fractievoorzitter Hans Wammes werd Alex van Essen voor een periode van zestien weken benoemd tot raadslid. De heer van Essen was nummer 4 op de verkiezingslijst van Trots op Nederland en kwam zo, volgens de vastgestelde regels, in aanmerking voor deze vervanging. In geval van langdurige ziekte kan een raadslid zich voor een periode van 16 weken laten vervangen. Per zittingsperiode is dit maximaal drie keer toegestaan.

Marcel Streefkerk nieuw commissielid
Bij agendapunt 4 werd commissielid Marcel Streefkerk van de stadspartij geïnstalleerd. Streefkerk vervangt, wegens drukke werkzaamheden het afgetreden, commissielid Ismail Çanga. Marcel Streefkerk zal voor de Stadspartij zitting nemen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Politieke propaganda
Agendapunt 5, het vragenuur voor raadsleden, ontaarde in een soort zendtijd voor politieke partijen. Het begon met vragen van D66-fractievoorzitter Rob Sampimon aan Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend over diens kandidaatstelling voor de PVV bij de Provinciale Verkiezingen van Noord Holland. Sampimon wilde weten waar hij aan toe was met Arie-Wim Boer. “De heer Boer staat op een verkiesbare plaats op de lijst van de PVV in de provinciale verkiezingen. Hebben we nou te maken met de heer Boer van Leefbaar Purmerend of met de heer Boer van de PVV? En staat de heer Boer achter de uitspraken van de lijsttrekker van de PVV in de provincie (Hero Brinkman, red.) dat mensen met hoofddoekjes niet meer in de bus mogen?”

De heer Boer gaf aan het prettig te vinden dat zijn kandidaat stelling zo voor het voetlicht werd gebracht, maar dat het afbreuk deed aan de andere kandidaten uit de Purmerendse gemeenteraad, die op diverse lijsten van de provincie Noord Holland staan.
Het betreeft Thijs Kalverboer van de AOV, Erik Struijlaart van De VVD en Colette Sacco van de SP. Die staan ook op verkiezingslijsten van de provincie. Waarbij aangetekend dient te worden dat Kalverboer, net als Arie Wim Boer ook niet de eigen partij (AOV) op de lijst staat.

Vervolgens gaf de heer Boer aan dat Leefbaar Purmerend, sinds de oprichting in 2001, altijd een lokale partij is geweest. Als hij dan ook voor de provincie verkozen wordt, zal hij zijn raadszetel niet opgeven. Lokaal blijft hij voor Leefbaar Purmerend zijn raadswerk vervullen en provinciaal zal hij voor de PVV de belangen behartigen. Toen raadsvoorzitter Don Bijl vervolgens vroeg of er nog behoefte was aan een reactie, begon het politieke propagandaspel pas.

Allereerst legde de heer Kalverboer uit waarom hij op provinciaal niveau de belangen van zijn doelgroep, de ouderen , moest behartigen. De voorzitter kon na het betoog van de heer Kalverboer niet nalaten te vragen of er nog meer kandidaten gebruik wilden maken van politieke zendtijd. Hij kreeg daarbij in elk geval de lachers op zijn hand. De heer Struijlaart gaf aan dat, als hij onverhoopt voor de VVD in de provinciale staten zou worden gekozen, hij graag het debat met de heer Sampimon zou aangaan. Als laatste nam mevrouw Kronenburg het woord om, bij afwezigheid van kandidate Colette Sacco, aan te geven dat mevrouw Sacco op plaats nummer 3 van de SP in Noord Holland staat. De voorzitter sloot hierna deze politieke promotieronde.

Ingekomen stukken
Agendapunt 6, de 2 lijsten met ingekomen stukken, werd door de raad voor kennisgeving aangenomen. Dit zelfde gebeurde met agendapunt 7, de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering in december 2010.

Hamerpunten
Agendapunten 8 (aanpassing beleid leerlingenvervoer), 9 (voorstel intrekken verordening op de spaarloonregeling van wethouders) en 10 (vaststellen van de geactualiseerde grondexploitatie 2010 van bedrijvenpark Baastee-Noord) waren hamerpunten, punten waar de raad zonder debat mee akkoord ging. Agendapunten 8 en 10 hadden in de commissie al een meerderheid aan stemmen opgeleverd en voor agendapunt 9 was er al sprake van een geldende verordening. Aangetekend dient te worden dat de SP tegen agendapunt 10 heeft gestemd.

Motie precarioverordening
Het toegevoegde agendapunt 11, de ingediende motie van de VVD over de precarioverordening, had bij het indienen al de steun van alle raadspartijen met uitzondering van de SP. In het kort komt de motie erop neer dat de middenterrassen op de Koemarkt het hele jaar toegestaan worden. De precariobelasting hoeft echter maar voor 8 maanden over het vast te leggen aantal m2 te worden betaald. Op deze wijze worden de ondernemers van de Koemarkt gecompenseerd voor het aantal keren dat, met name met evenementen, de terrassen niet kunnen worden uitgezet. Voorwaarde is wel dat de Koemarkt niet als opslagplaats zal worden gebruikt voor niet in gebruikt zijnd meubilair. De Stadspartij kon zich dan ook volledig vinden in deze mede ondertekende motie.

Op een ongewoon vroeg tijdstip, om 21.55 uur, sloot de voorzitter de vergadering.

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen